Med.Over.Net

Bolni otroci - svetovanje

Odgovarjajo: Olga J. Bahun, predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

Forum za opogumljanje in svetovanje otrokom, najstnikom in staršem hudo in dolgotrajno bolnih otrok. Mesto za pogovor o težavah v vsakodnevnem življenju, odnosih, soočanju z diagnozo, zdravljenju v tujini, različnih metodah zdravljenja, zdrave prehrane, nege ...

Olga J. Bahun , predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

OlgaJ.B.

V vrtcu je otrok s posebnimi potrebami - staršev ostalih otrok o tem niso obvestili

Default avatar

nn11

Pozdravljeni!
V sinovi skupini je otrok s PP. To sem opazila sama, saj delam z otroci s PP(sem fizioterapevtka) in precej izobražena na tem področju. S tem je vse uredu, vendar nam staršem tega niso povedali. Seveda se že pojavljajo prve težave (o tem kakšne ne bi govorila). Zanima me samo, ali je vrtec zakonsko dolžan ostale starše obvestiti o prisotnosri otroka s PP. Dobro bi že bilo, saj bi lahko vsi stopili skupaj in si pomagali, tako pa nastajajo razhajanja, saj otrok s PP ni običajen otrok. To je dejstvo.

Hvala za odgovor
Default avatar

Zlatka_Markovic

Spoštovani!

Zahvaljujemo se Vam za postavljeno vprašanje. Potrudili se bomo, da za Vas najdemo način, kako urediti nastalo težavo, tako da bo ugodno za vse udeležene v tem - tako za samega bolnega otroka in njegove starše kot tudi za ostale otroke, njihove starše ter nenazadnje tudi za vzgojiteljice.

V imenu celotne skupine Vas lepo pozdravljam in Vam želim vse lepo!
Zlatka Markovič, univ. dipl. pravnica
Predstavnica Skupine za pomoč staršem bolnih otrok

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru
Default avatar

Zlatka_Markovic

Spoštovani!

Podajamo odgovor na Vaše vprašanje. Kot smo že navedli, smo skušali pri odgovoru k problemu pristopiti tako z vidika samega bolnega otroka in njegovih staršev kot tudi z vidika ostalih otrok, njihovih staršev ter nenazadnje tudi z vidika vzgojiteljic v vrtcu.

Odgovor na Vaše vprašanje je vsebovan v Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 80/2004 z dne 23.7.2004, v nadaljevanju: Pravilnik), ki na podlagi 51. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005 z dne 10.11.2005 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZVrt) določa podrobnejša navodila o načinu zbiranja podatkov, o delavcih vrtca, ki so pooblaščeni za uporabo osebnih podatkov, vsebovanih v posameznih evidencah, o načinu evidentiranja uporabe in posredovanja osebnih podatkov in načinu njihovega uničenja po poteku roka uporabe ter druge postopke in ukrepe zavarovanja.

Pravilnik določa podrobnejša navodila o načinu zbiranja osebnih podatkov, ki jih vsebujejo zbirke iz 24. člena (evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke) in 43. člena ZVrt (evidenca vpisanih otrok in evidenca vključenih otrok, evidenca plačil staršev, evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč in evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke na domu, evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna) z namenom, da se preprečijo nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (1. člen Pravilnika). 2. člen Pravilnika določa, da se uporablja za posamezne evidence osebnih podatkov in tudi, kar je pomembno za ta primer, za dokumentacijo otrok s posebnimi potrebami, ki so na podlagi odločbe o usmeritvi vključeni v vrtec. Tako je v skladu s 7. členom Pravilnika svetovalna služba vrtca pristojna za vodenje evidence otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč in v tej evidenci, v skladu z 8. členom Pravilnika še podatke in dokumentacijo o otrocih s posebnimi potrebami, ki so vključeni v vrtec na podlagi odločbe o usmeritvi. Ta evidenca se vodi kot osebna mapa, ki jo kot vrsto dokumentacije določa poseben Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih (naveden kasneje)].

S podatki iz osebne mape razpolaga svetovalni delavec vrtca, ki sme na podlagi določila 9. člena Pravilnika s strokovno interpretiranimi podatki, ki jih osebna mapa vsebuje, po potrebi seznaniti vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, ki opravljata vzgojno delo z otrokom in vse osebe, ki sodelujejo v projektu pomoči oziroma sodelujejo pri izvajanju individualiziranega programa za otroke s posebnimi potrebami ter tudi ravnatelja. Nadalje je v 14. členu Pravilnika določeno, da sme vrtec osebne podatke iz zbirk podatkov posredovati tudi drugim uporabnikom, (npr. centrom za socialno delo, osnovnim šolam, sodiščem, zdravstvenim zavodom), vendar le takrat in za namen, za katerega so bili zbrani. Pri vsem navedenem pa velja splošno pravilo iz 20. člena Pravilnika, da lahko osebne podatke o otrocih v vrtcu zbirajo, uporabljajo, shranjujejo in posredujejo samo tisti delavci, ki jih za to pooblasti ravnatelj. Pravico do kopije osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje ali na njihove otroke, in do kopije strokovno interpretiranih osebnih podatkov, kadar gre za podatke iz evidence otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč, pravilnik omogoča zgolj staršem otrok zanje in za njihove otroke.

Omeniti je treba tudi Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih (Ur. l. RS, št. 61/2012 z dne 10.8.2012, v nadaljevanju: Pravilnik o dokumentaciji), ki v 3. členu določa, da se zbirke osebnih podatkov, ki jih vrtec vodi v skladu z zakonom, vodijo v predpisani dokumentaciji in to tako, da je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov v skladu s predpisi. Konkretnejših določb v zvezi z odgovorom na postavljeno vprašanje ta pravilnik ne vsebuje.

Iz navedenih pravnih podlag neposredno ne izhaja pravna podlaga, ki bi vrtcu nalagala dolžnost, da starše preostalih otrok posamezne skupine v vrtcu obvesti o tem, da je v skupini prisoten otrok s posebnimi potrebami. Zakon svetovalnim delavcem, ki razpolagajo z osebnimi podatki iz evidence otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč, in drugim strokovnim delavcem, ki so jim ti podatki posredovani zaradi narave njihovega dela, celo nalaga, da morajo te podatke varovati kot poklicno skrivnost (46. člen ZVrt).

Potrebno je upoštevati še določbo 14. člena Ustave RS (Ustava Republike Slovenije, Ur. l. RS, št. 33I/1991), ki poudarja načelo enakosti oziroma prepoved diskriminacije. Navedeno načelo se razlaga tako, da je treba različne obravnavati različno, da bi sploh lahko bili enakopravni, kar v konkretnem primeru pomeni, da je treba otroka s posebnimi potrebami obravnavati drugače od ostalih otrok, da je lahko enakopraven do njih. Glede na navedeno ustavno določbo je smiselno in razumljivo, da ostanejo podatki glede otrokove diagnoze in natančnejši zdravstveni podatki zaščiteni, vendar pa razkritje samega podatka, da gre za otroka s posebnimi potrebami ne bi smelo biti sporno. Seznanjenost s tem dejstvom bi pomenila zagotovilo, da bi drugi otroci in starši bolnega otroka obravnavali enakopravno in korektno. Navedeno ustavno določbo bi bilo mogoče razumeti na tak način, ki preprečuje neobveščenost staršev ostalih otrok o otroku s posebnimi potrebami v vrtcu.

Za rešitev opisane situacije, ki bo spoštljiv do vseh vpletenih, bi bilo vredno razmisliti o naslednjem predlogu: ravnatelja in vzgojiteljico lahko starša otroka posebnimi potrebami prosita za priložnost, da osebne podatke v zvezi z zdravstvenim stanjem njunega otroka staršem ostalih otrok podata sama. S tem lahko staršem, ki jih ta tematika zanima, ponudita enkratno priložnost, da odgovorita na njihova vprašanja, to pa lahko storita na način, ki se njima zdi primeren. Kasneje naj se s temo naj več ne ukvarjajo, da se lahko otroci navadijo drug na drugega in da se otrok s posebnimi potrebami ne bi počutil preveč izpostavljenega. Na ta način bi bilo sodelovanje vseh otrok in staršev lažje, saj se staršem ostalih otrok ne bi postavljala vprašanja o bolnem otroku, prav tako pa nikomur od vpletenih ne bi bilo potrebno imeti neprijetnih občutkov.

Odgovor pripravila:
Sandra Pjanić,
članica Skupine za pomoč staršem bolnih otrok

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru
Zlatka Markovič, univ. dipl. pravnica
Predstavnica Skupine za pomoč staršem bolnih otrok

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru