Najdi forum

Naslovnica Forum Duševno zdravje in odnosi Odnosi in socialna prva pomoč Za ženske v stiski SOCIALNO STANOVANJE,POMOČ SAMOHRANILKAM

SOCIALNO STANOVANJE,POMOČ SAMOHRANILKAM

Pozdravljeni.

Sem mamica 3 letnemu otroku,z očetom sva se pred kratkim razšla.

Zanima me sledeče;Ali obstaja kak sklad za socialna stanovanja;razen neprofitnih?Plačujem najemnino,moja neto plača je 450 €,zanima me če lahko uveljavljam pravico da bi dobila kako socialno stanovanje.Ali obstaja kakšna denarna pomoč čeprav sem zaposlena in vsak mesec dobivam priliv?

Že vnaprej se zahvaljujem za odgovore.

Spoštovani!

Neprofitna stanovanja, za katera razpis izdajajo občine, so t.i. socialna stanovanja.V kolikor živite v območju MOL imate možnost vlagati tudi za nujni bivalni prostor (ponavadi gre za bivalni prostor s souporabo sanitarij in kopalnice). Za dodatne info. se obrnite na JSS na Zrnikovi v LJ. Več o pridobitvi neprofitnega stanovanja, nujnega bivalnega prostora vam lahko povedo tudi na pristojnem Centru za socialno delo, kjer se boste pogovarjali tudi o morebitni pridobitvi izredne denarne socialne pomoči.

Srečno!

Nina Stenko
univ.dipl.soc.ped.

Zavod Pelikan - Karitas Materinski dom 01/366 77 21 [email protected]

POZDRAVLJENI!
Sem mamica samohranilka z dvema otrokoma.Hči je šoloobvezna in hodi v 9R,sin pa obiskuje vrtec.Sama sem brez zaposlitve in sem brez prilivov.Dne 1.9.2009 sem ostala sama z njima zaradi razpadle izvenzakonske zveze po 7 letih in pol.Ostala sem brez denarnih sredstev,ker mi v mesecu septembru ni pripadala denarno socialna pomoč sem ostala brez vsega.Dobivam otroški dodatek in preživnino za hčerko,za sina pa trenutno urejam te zadeve.V tem mesecu sem ostala brez vsega, da bi lahko preživeli normalno sem morala prijatelje in sosede prositi za pomoč v moji stiski.Pomagali so mi z hrano in nekaj denarja.Zotrokoma živim v neprofitnem stanovanju v bloku za katero plačujem najemnino.
Sama sem celo bolana ker sem v mesecu juniju preživela PLJUČNO EMBOLIJO imam zdaj težave z krvjo in moram redno hoditi na kontrole v trombotestno ambulanto ter redno jemati zdravila na 24ur,tako da sem zaradi te moje bolezni prikrajšana tudi z zaposlitvijo.Zato se z tem mojim kratkim pismom obračam na vas,če mi lahko svetujete kam se naj obrnem po pomoč v moji trenutni stiski!!!
Hvala za razumevanje in odgovor!!
Dosegljiva sem na tel.št.:041/219-190

nova
Uredništvo priporoča

Spoštovana ga. Lipuš!

Domnevam, da ste se na CSD že obrnili po pomoč. Imate pa tudi možnost, da se v trenutni stiski obrnete na vašo Župnijsko ali Škofijsko Karitas, kjer vam bodo dali informacije o programih pomoči, ki so na voljo. Pripravljeni so pomagati z materialnimi dobrinami (npr. šolske potrebščine, obleka, obutev…) ter hrano, občasno celo s plačilom položnic.
Za informacije pokličite 01/300 59 60 (Slovenska Karitas).

Suzana Gliha Škufca, univ.dipl.soc.del.

Zavod Pelikan - Karitas Materinski dom 01/366 77 21 [email protected]

zanima me ce zivim v eni sobi z svojo zeno in enega otroka za 14 m2.vse v enem sobi z starsim zivimo.ali je moznost da dobimo gasonjero ali enosobo z kuhijnjo? lp v naprej zahvaljujem pomoc

Spoštovani mozaiko!

Možnost, da dobite v najem neprofitno enosobno stanovanje ali garsonjero, imate. A težava je v tem, da so na splošno zelo dolge čakalne vrste. Preveč je prosilcev oz. premalo je stanovanj na voljo. Predlagam, da čimprej, torej ob prvem razpisu, na svoji občini oddate vlogo za stanovanje. Če v prvem krogu ne pridete do stanovanja, boste imeli več točk v naslednjem krogu, ker ste enkrat že kandidirali.

Iz pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200414&stevilka=570, vam navajam:

3. člen

(splošni pogoji za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja)

(1) Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci, da so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, so:

– državljanstvo Republike Slovenije;

– stalno prebivališče v občini ali na območju delovanja javnega stanovanjskega sklada ali neprofitne stanovanjske organizacije, v kateri je zaprosil za pridobitev neprofitnega stanovanja;

– da prosilec ali kdo izmed oseb, ki skupaj s prosilcem uporabljajo stanovanje (v nadaljnjem besedilu: gospodinjstvo), ni najemnik neprofitnega stanovanja, oddanega za nedoločen čas in z neprofitno najemnino ali lastnik ali solastnik drugega stanovanja ali stanovanjske stavbe, razen če je stanovanje ali stanovanjska stavba po zakonu oddana v najem za nedoločen čas, z neprofitno najemnino;

– da prosilec ali kdo izmed članov gospodinjstva, ni lastnik drugega premoženja, ki presega 40% vrednosti primernega stanovanja;

– da se mesečni dohodki prosilčevega gospodinjstva v letu dni pred razpisom za dodeljevanje neprofitnih stanovanj gibljejo v mejah, določenih v 5. členu tega pravilnika.

(2) Ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja z začasnim bivanjem v materinskih domovih in zatočiščih-varnih hišah, zavetiščih, centrih za pomoč žrtvam kaznivih dejanj, lahko sodelujejo na razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj tudi v kraju začasnega bivališča.

(3) Invalidi, ki so trajno vezani na uporabo invalidskega vozička ali trajno pomoč druge osebe, lahko ne glede na kraj stalnega prebivališča, zaprosijo za pridobitev neprofitnega stanovanja tudi v drugi občini, kjer so večje možnosti za zaposlitev ali kjer jim je zagotovljena pomoč druge osebe in zdravstvene storitve.

(4) Do dodelitve neprofitnega stanovanja so upravičeni tudi najemniki v stanovanjih, odvzetih po predpisih o podržavljenju – prejšnji imetniki stanovanjske pravice, če izpolnjujejo splošne pogoje za upravičenost do dodelitve neprofitnega stanovanja po tem pravilniku.

5. člen

(gornja meja dohodka gospodinjstva)

(1) Prosilci so upravičeni do dodelitve neprofitnega stanovanja, če dohodki njihovih gospodinjstev v obdobju leta dni pred razpisom ne presegajo:

———————————————————————
Velikost gospodinjstva Dohodek ne sme presegati naslednjih % od
povprečno neto plače v državi
———————————————————————
1-člansko 200%
2-člansko 250%
3-člansko 315%
4-člansko 370%
5-člansko 425%
6-člansko 470%
———————————————————————(2) Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se gornja lestvica nadaljuje s prištevanjem po 25 odstotnih točk.

6. člen

(prednostne kategorije prosilcev)

(1) Pri razreševanju vlog za pridobitev neprofitnega stanovanja imajo prednost družine z več otroki, družine z manjšim številom zaposlenih, mladi in mlade družine, invalidi in družine z invalidnim članom in državljani z daljšo delovno dobo, ki so brez stanovanja ali pa so podnajemniki, ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja, osebe s statusom žrtve vojnega nasilja ter prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost, katero opravljajo, pomembni za občino, kar mora občina posebej opredeliti v razpisu.

(2) Najemodajalci v posameznem razpisu za dodeljevanje neprofitnih stanovanj posebej opredelijo prednostno kategorijo ali prednostne kategorije prosilcev iz prejšnjega odstavka tega člena, pri čemer lahko po svoji presoji vključijo v razpis tudi druge prednostne kategorije prosilcev, kar pa morajo v razpisu posebej utemeljiti.

(3) Najemodajalci v posamezne”
m razpisu za dodeljevanje neprofitnih stanovanj izrecno določijo, katera skupina prosilcev ima prednost pri dodelitvi neprofitnega stanovanja, če eden ali več prosilcev doseže enako število točk glede na oceno stanovanjskih in socialnih razmer, ki so določene v obrazcu.”

Iz istega pravilnika navajam še:

“OBRAZEC ZA OCENJEVANJE STANOVANJSKIH IN SOCIALNIH RAZMER TER ZA OCENJEVANJE PREDNOSTNIH KATEGORIJ PROSILCEV

I. STANOVANJSKE RAZMERE

1. Stanovanjski status:
1.1. udeleženec razpisa, ki je brez stanovanja ali živi v prostorih za
začasno bivanje oziroma v drugih nestanovanjskih prostorih 180 točk
1.2. udeleženec razpisa, ki je podnajemnik ali najemnik tržnega
stanovanja 140 točk
1.3. udeleženec razpisa prebiva v delavskem domu 130 točk
1.4. udeleženec razpisa stanuje pri starših ali sorodnikih 120 točk
1.5. udeleženec razpisa je najemnik stanovanja, odvzetega po predpisih
o podržavljenju in vrnjenega prvotnemu lastniku 120 točk
1.6. udeleženec razpisa je bivši hišnik 160
točk

2. Kvaliteta bivanja:
2.1. bivanje v neprimernem stanovanju 30 točk

3. Utesnjenost v stanovanju:
3.1. do 4 m2 na družinskega člana 20 točk
3.2. od 4 m2 do 8 m2 na družinskega člana 15 točk
3.3. od 8 m2 do 12 m2 na družinskega člana 10 točk

4. Funkcionalnost stanovanja:
4.1. stanovanje z arhitektonskimi ovirami 50 točk
4.2. stanovanje z vhodom neposredno z dvorišča 10 točk

II. SOCIALNE RAZMERE

5. Število članov gospodinjstva:
5.1. za vsakega mladoletnega otroka 30 točk
5.2. družina s članom gospodinjstva, starim nad 65 let 30 točk

6. Ločeno življenje:
6.1. ločeno življenje roditeljev in mladoletnih otrok, zaradi
neprimernih stanovanjskih razmer (rejništvo, oskrba v tuji
družini, zavodu) 60 točk
6.2. status roditelja, ki sam preživlja otroka (samohranilec) 40 točk

7. Zdravstvene razmere:
7. 1. trajna obolenja mladoletnih otrok, pogojena s slabimi
stanovanjskimi razmerami 80 točk
7.2. trajna obolenja pogojena s slabimi stanovanjskimi razmerami 60 točk

III. PREDNOSTNE KATEGORIJE PROSILCEV

Mlade družine, mladi:
starost družine do 35 let točk
starost prosilca do 30 let točk

Družina z večjim številom otrok:
najmanj trije otroci točk
za vsakega nadaljnjega otroka točk

Invalidi in družine z invalidnim članom:
Invalidnost točk

Družina z manjšim številom zaposlenih:
zaposlenost v družini točk

Državljani z daljšo delovno dobo:
brez stanovanja ali podnajemniki točk

Prosilci, ki so glede na poklic ali dejavnost pomembni za občino: točk

Ženske in ženske z otroki, žrtve družinskega nasilja točk

Osebe s statusom žrtve vojnega nasilja točk
Druge prednostne kategorije prosilcev, skladno s tretjim
odstavkom 6. člena pravilnika točk

Število točk določi najemodajalec neprofitnih stanovanj, glede na svojo
pristojnost po 87. členu stanovanjskega zakona in 6. členu pravilnika o dodeljevanju
neprofitnih stanovanj za odločitev o prednostnih kategorijah upravičencev, ki morajo
biti določene v vsakem razpisu posebej, upoštevaje razpon med 50 do 150 točk.”

Tako, da si boste lažje predstavljali, kakšne možnosti imate. Najboljše pa, da se, če ste iz Ljubljane, obrnete na Javni stanovanjski sklad MOL, na Zarnikovi 3 http://jssmol.si/, ali če ste iz katere druge občine na oddelek za stanovanjske zadeve na Občini.

Upam, da vam uspe priti do stanovanja. Če imate še kakršnokoli vprašanje, kar vprašajte.

Jana Metelko, dipl.soc.del.

Zavod Pelikan - Karitas Materinski dom 01/366 77 21 [email protected]

Lep pozdrav,
zanima me kaj storiti v primeru, da se v občini socialna stanovanja prekategorizirajo v tržna, ki se oddajajo na javnih dražbah po principu kdor ponudi več, in takorekoč več ni nobene možnosti, da bi se soc. ogrožena družina prijavila na razpis za soc. stanovanje?
Takšna odločitev se mi zdi nemoralna, saj je jasno, da gre občini le za dobiček in gre s tem preko potreb tistih občanov, ki so socilno ogroženi.

Spoštovani!

Predlagam, da se z vprašanjem obrnete na Stanovanjski sklad RS: [email protected].

Pa srečno!

Jana Metelko, dipl.soc.del.

Zavod Pelikan - Karitas Materinski dom 01/366 77 21 [email protected]

SPOŠTOVANI, PROSIM VAS, DA MI DASTE ODGOVOR,,KAKO NAJ PRIDEM DO SOCIJALNEGA STANOVANJA NA PODLAGI SINA, KI JE SLOVENSKI DRŽAVLJAN, JAZ PA SEM TUJKA S STALNIM BIVANJEM? SEM MATI SAMOHRANILKA DVEH OTROK IN KMALU BOM OSTALA NA CESTI.SEM V MATERINSKEM DOMU SKORAJ 3 LETA IN ME ZANIMA KDO JE DOLŽAN PRIDOBITI MENI IN OTROKOMA DRUGO NAMESTITEV, RAZEN SELITVE OD DOMA V DOM PO SLOVENIJI?
HVALA ZA ODGOVOR

če imate dovoljenje za stalno bivanje ste upravičeni do socialnih transferjev kot da bi bili slovenska državljanka. otrok je ravno tako upravičen do pomoči – ne vem sicer kaj je z drugim otrokom. Tam kjer imate prijavljeno stalno bivališče (morda je to kakšen csd), lahko vložite vlogo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem. ne vem pa, koliko stanovanj ima ta občina na voljo in kakšne so čakalne vrste. Drugače pa je možno kje na obrobju slovenije najeti tudi privat stanovanja po zmerni ceni.

Spoštovana alisa!

Klicala sem na Stanovanjski sklad RS, da bi se pozanimala za vas, če izpolnjujete pogoje za najem neprofitnega stanovanja glede na to, da je otrok slovenski državljan, a danes nimajo uradnih ur. Predlagam, da jih pokličete jutri: 01/4710 500 ali pa jih o tem vprašate preko e-maila: [email protected]. Če imate stalno prebivališče v Ljubljani pa pokličite kar na Javni stanovanjski sklad MOL: 01/306 14 08 ali jim pišite: http://jssmol.si/index.asp?tekst=kontakt.inc.

Sprašujete, kdo vam je dolžan pridobiti drugo namestitev. Žal vas moram soočiti z dejstvom, da je vsak predvsem sam odgovoren za sebe in svoje otroke. Država pomaga z denarno socialno pomočjo ter otroškimi dodatki. Materinski dom poleg ostale pomoči nudi prehodno rešitev stanovanjskega problema. Trajnejša namestitev za osebe s prenizkimi dohodki so neprofitna stanovanja. Želim vam in upam, da boste uspeli pridobiti neprofitno stanovanje na osnovi slovenskega državljanjstva otrok. Če bi se znašli na cesti, ker ne bi več mogli bivati v Materinskem domu, druge stanovanjske rešitve pa ne bi našli, bi CSD za tisti čas uredil za otroka namestitev v Kriznem centru za otroke in mladostnike.

Na JSS MOL vprašajte tudi o možnosti dodelitve nujne bivalne enote: http://jssmol.si/stanovanja.asp?tekst=bivalne_enote.inc.

Ali denarno socialno pomoč ter otroške dodatke prejemate? Podnajemniška stanovanja (po tržnih cenah) imajo cenejše najemnine v bolj odmaknjenih krajih. In verjetno bi bili upravičeni tudi do subvencije najemnine. O subvencijah se pozanimajte na CSD.

Kar stopite v akcijo in se zanimajte. Ter sprejmite odgovornost za lastno življenje, čeprav potrebujete morda nekoliko pomoči in zagona, da se spopadete s tem res težavnim reševanjem stanovanjskega problema. Verjamem, da pridejo trenutki obupa, a ponavadi se stvari začnejo premikati ravno po tem, ko izgleda situacija najbolj brezizhodna.

Srečno!

Jana Metelko, dipl.soc.del.

Zavod Pelikan - Karitas Materinski dom 01/366 77 21 [email protected]

KDO JE DOLŽAN PRIDOBITI MENI IN OTROKOMA DRUGO NAMESTITEV, RAZEN SELITVE OD DOMA V DOM PO SLOVENIJI?

žal, nihče.

Oprosti, morala bi se vprašati glede svoje socialne situacije, preden si se odločila za drugega otroka.
Jaz sem pri prvem rekla, bo že šlo, in je šlo, z odrekanjem, danes je moja 20-letnica študentka, na katero sem ponosna.
Ampak vem tudi, da je po toči zvoniti prepozno.

Preko CSD imaš možnost dobiti bivalno enoto, ne “luksuznega”, običajnikom potrebnega stanovanja.

Medve s hčerko živiva v taki bivalni enoti, majhni, a sva srečni, da imava streho pod glavo.

lp,
Sma mlad par (ona21,on22) pričakujema otroka nekje decembra letos.živela sma pri mojih starših ampak sma morala čez noč oditi kar so naju dobesedno čakale stvari pred vrati.trenutno sma v novogradnji ki ima streho in okna(goli zidi brez elektrike ter vode).posodil nama jo je prijatelj za kratek čas.Sam sem zaposlen ter dobivam 570e neto kar komaj pokrije stroške za hrano.Oba vračama štipendijo v višini 370e na mesec.Punca nemore dobiti službe ker je noseča.
Nikakor nimama dovolj finančnih sredstev za najem majnšega stanovanja ker po večini zahtevajo najemnino vsaj za tri mesece vnaprej.Toliko sredstev pa nemorema pridobit ker nisem kreditno sosoben.Premoženja nimama nič.Prosim za kakršen koli nasvet.Bi nama zelo pomagali ker sma že oba obupana ker ne vidima izhoda…………..

Lepo pozdravljen!

Situacija, v kateri ste se s svojo punco znašli, je res težka. In glede na to bi vam predlagala, da se obrnete na več različnih ustanov, pri katerih obstaja možnost, da dobite pomoč.

1. Na svojo Občino (stanovanjsko področje) naslovite pismo, v katerem opišite svojo situacijo in vprašajte, če vam v okviru njihovih možnosti lahko kaj pomagajo. Zatem se na njih obrnite še osebno.
2. S punco se lahko obrneta tudi na CSD (prva socialna pomoč), povesta v kakšni situaciji sta se znašla in se pozanimata o možnostih pomoči za pridobitev stanovanja. Morda bi že izredna denarna socialna pomoč lahko pripomogla, da bi uspela zbrati za plačilo 3-mesečne najemnine.
3. Za pomoč se lahko obrnete tudi na Karitas ( http://ivz.arhiv.over.net/programi_pomoci/index.php. ) ali na ZPM ( http://www.zpmmoste.net/ )
4. Na pristojno službo, kateri morate vračati štipendijo, naslovite prošnjo za oprostitev ali odlog vračila štipendije zaradi stiske, v kateri ste se znašli. Mogoče lahko kako opravičite neizpolnjevanje študijskih obveznosti.
5. V materinske domove pa žal sprejemamo le matere in otroke. Tako, da v skrajni sili, če se ne bo našlo druge rešitve, lahko punca poišče začasno namestitev v materinskem domu, dokler ne pridete do primernega stanovanja.

Upam, da se bo našla rešitev za vas. Verjamem, da bi se našel marsikdo, ki bi bil pripravljen podpreti mlado družino, kot ste vi v teh začetnih korakih, zato predlagam, da navežete stik z omenjenimi ustanovami in verjamem da se bo počasi vaša situacija začela razreševati. Če boste kje naleteli na gluha ušesa, nerazumevanje ali pa vam določene ponujene oblike pomoči ne bodo ustrezale, se ne obremenjujte in ne obupujte. Saj vam bodo pa drugje znali bolj prisluhniti. Srečno!

Jana Metelko, dipl.soc.del.

Zavod Pelikan - Karitas Materinski dom 01/366 77 21 [email protected]

Pozdravljeni še enkrat!

Še ena možnost, če slučajno izpolnjujeta pogoje…

http://www.studentska-hisa.si/prostori/nastanitev/

“I. Splošni pogoji:
Nastanitev se lahko dodeli samo osebam, ki:
– imajo status študenta na enem izmed javno veljavnem višješolskem ali visokošolskem študijskem programu Republike Slovenije in niso v rednem delovnem razmerju; ali
– so prvo leto brez statusa študenta in niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje kot iskalci zaposlitve.
II. Ostali pogoji:
Upravičenci do namestitve v Študentsko hišo SRCe so študentje in osebe brez statusa, vendar največ 12 mesecev pred pridobitvijo tega statusa ali po izgubi statusa, ki so se znašli v hudi življenjski stiski in nimajo možnosti varne namestitve pri svoji družini ali kje drugje ter nujno potrebujejo primerno namestitev.”

(iz njihove spletne strani)

Lepo bodita,

Jana Metelko, dipl.soc.del.

Zavod Pelikan - Karitas Materinski dom 01/366 77 21 [email protected]

pozdravljeni!

Glede na to da sva se z otrokom znašla v bivanjski stiski in morava do 1.8. izprazniti stanovanje me zanima kaj več glede bivalnih enot. spadava pa v MOM. a jih je v naši občini sploh kaj na voljo? kaj je potrebno storiti za pridobitev bivalne enote? hvala za odgovor

Spoštovani!

Najboljše, da kar sami pokličete na stanovanjski sklad MOM: http://www.jmss-mb.si/si/gremonabolje.php?zapis=23 in se pozanimate glede bivalnih enot. Vendar vam do 1.8. gotovo še ne bodo mogli urediti namestitve, tudi če imajo bivane enote. Postopek pridobitve namreč ni tako hiter.

Zato zaenkrat razmišljajte o drugih možnostih nastanitve. Če nimate iti kam drugam, pokličite po materinskih domovih. Časa nimate več veliko… http://pelikan.karitas.si/materinski/drugi_prg.php

Srečno!

Jana Metelko, dipl.soc.del.

Zavod Pelikan - Karitas Materinski dom 01/366 77 21 [email protected]

Pozdravljeni!

Sem mamica 13 letne hčerke in teče nama že 7 leto odkar sva brez stanovanja s stalnim bivališčem na csd. V vseh letih je deklica zamenjala 6 različnih šol in kar nekaj krajev po Sloveniji ker si nisva mogli privoščiti cenovno nižjih podnajemniških stanovanj.Csd je obveščen o vsem kar se z nama dogaja prosila sem jih za nastanitev v nadomestnih prostorih a so mi rekli da jih v njihovi občini ni.Sram me je da hčerki ne morem zagotovit dosojnega življenja.Prosim vas če mi lahko svetujete kam naj se obrnem po pomoč kajti trnutno živiva pri prijateljih kar pa ne bo nedogled. Hvala za vaš odgovor.
l.p

Pozdravljeni!

Ravno sem vam pisala odgovor, ko sem izvedela, da ste že v dogovarjanju za sprejem v Materinski dom. In ravno to sem vam hotela predlagati. Tako, da mislim, da sedaj že imate informacije, ki ste jih potrebovali.

Prijeten teden vam želim!

Jana Metelko, dipl.soc.del.

Zavod Pelikan - Karitas Materinski dom 01/366 77 21 [email protected]

dober dan.
in sice doma imam zelo velike probleme pa ne najdem sluzbe pa za solo nimam toliko denarja. pa me zanima ce bi in kako bi lahko glede stanovanja? da bi se izselila pac na svoje vem da je to veliko breme itd. vendar drugace ne morem .. sicer dobivam denarno pomoc 2 meseca. ce mi ne uspe nekako dobiti nevem kam naj grem.. hvala za odgovor

New Report

Close