UKC Ljubljana ostaja zavezan svojemu poslanstvu

Uredništvo, 28. februar 2014.
UKC Ljubljana

Univerzitetni klinični center Ljubljana je v letu 2013 deloval v skladu s svojim poslanstvom in odličnostjo.

Univerzitetni klinični center Ljubljana je v letu 2013 deloval v skladu s svojim poslanstvom in odličnostjo. Kljub težkim pogojem poslovanja smo obravnavali več bolnikov, kot jih je bil Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije (ZZZS) pripravljen plačati. Uspešni smo bili tako pri obravnavi naših pacientov (pri obsegu in kakovosti izvedenih programov) kot tudi finančno. S programom prestrukturiranja in racionalizacijo poslovanja (obvladovanjem stroškov dela, porabe storitev in materiala, idr.) ter zniževanjem cen materialov in storitev je UKC Ljubljana dosegel dober rezultat. Ob tem poudarjamo, da bi v primeru, ko bi prejeli plačila za vse obravnave, tudi za najtežje, v letu 2013 poslovali s pozitivnim poslovnim izidom. Hkrati ugotavljamo, da v bodoče ne bo mogoče izvajati obravnav v enakem obsegu brez ustreznega plačila stroškov s strani naročnika. 

UKC Ljubljana se je v letu 2013 uvrstil med finaliste in v ožji izbor za nagrado Republike Slovenije za poslovno odličnost ter pridobitev mednarodnega EFQM certifikata »Prepoznani v odličnosti« – štiri zvezdice. Nadaljevali smo z nadgrajevanjem procesov v skladu z ISO standardi 9001/2008, uspešno izvedli presojo za pridobitev mednarodne akreditacije Det Norske Veritas – DNV (standard Niaho) za UKC Ljubljana kot celoto ter sistematično uvajali notranje presoje delovnih procesov.

UKC LjubljanaCilj UKC Ljubljana je zagotavljati čim bolj uravnoteženo finančno poslovanje. Varčevalni ukrepi, ki jih izvaja ZZZS od leta 2009 (zniževanje cen zdravstvenih storitev ipd.) močno vplivajo na prihodke in poslovanje UKC Ljubljana, večanje potreb prebivalstva pa na preseganje obsega izvedenih programov, dogovorjenih in plačanih od ZZZS. V UKC Ljubljana smo se že v začetku leta 2013 zavedali, da bodo zaradi omejevanja finančnih sredstev pogoji poslovanja izredno težki. Organizacijske enote so pripravile vrsto varčevalnih ukrepov za obvladovanje stroškov dela, materiala in storitev. Varčevalni ukrepi ZZZS in Ministrstva za zdravje RS (dodatno znižanje cen storitvam za 3 odstotke, znižanje prihodkov za financiranje administrativno tehničnega kadra za 0,5 odstotka in znižanje amortizacije za 20 odstotkov) so ponovno znižali prihodke UKC Ljubljana.

V letu 2013 je imel UKC Ljubljana 424,3 milijona evrov prihodkov (6,2 odstotka oziroma 27,8 milijona evrov manj kot leta 2012) in 446,3 milijona evrov odhodkov (2,4 odstotka ali 11 milijonov evrov manj kot leta 2012). Ustvarjeni prihodki so pokrili izkazane odhodke v višini 95,1 odstotka, kar pomeni, da je bil primanjkljaj sredstev za 4,9 odstotka. UKC Ljubljana je leto 2013 zaključil z 22 milijoni negativnega izida. V letu 2013 smo v primerjavi z letom 2012 znižali stroške porabljenega materiala vseh vrst za 2,9 milijona evrov (za 2 odstotka), kljub večjemu obsegu opravljenih zdravstvenih storitev ter zvišanju DDV. Izguba je izrazito posledica zniževanja cen zdravstvenim storitvam, sprememb načina obračuna zdravstvenih storitev, podcenjenosti nekaterih zdravstvenih programov, ki jih izvaja UKC Ljubljana, neplačanega programa (ki ga je UKC Ljubljana izvedel v korist bolnikov), povečanih stroškov DDV in vključitve polovičnega zneska odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah zaposlenih s pripadajočimi obrestmi, ki se bo sicer izvedla šele v letu 2014. V UKC Ljubljana smo na začetku leta ocenili, koliko prihodkov bi potrebovali za izpolnitev delovnega programa po veljavnih strokovnih standardih. Ocena potrebnih sredstev je bila višja, kot so bila predvidena v pogodbi z ZZZS za realizacijo dogovorjenega obsega delovnega programa za leto 2013. Prihodki ZZZS, kot največjega plačnika zdravstvenih storitev, so se v letu 2013 znižali za 21,5 milijona evrov v primerjavi s predhodnim letom za enak obseg realiziranih zdravstvenih storitev. Tako velik razkorak tudi z uresničevanjem načrtovanih sanacijskih ukrepov ni bilo mogoče uravnotežiti. Če bi bilo financiranje enako kot v letu 2012, bi UKC Ljubljana zaključil poslovno leto s pozitivnim finančnim rezultatom.

V letu 2013 smo ponovno obravnavali več pacientov, kot nam jih plača ZZZS. Tako smo zagotavljali maksimalno možno dostopnost do zdravstvenih storitev za vse, ki to potrebujejo. Največji delež prihodkov (91,5 odstotka) smo ustvarili na podlagi sklenjenih pogodbenih dokumentov z ZZZS. Opravljenih je bilo več kot milijon (1.188.119) zdravljenj in pregledov. Decembra 2013 je imel UKC Ljubljana 2179 bolniških postelj, v bolnišnični obravnavi se je v letu 2013 zdravilo 100.622 pacientov, povprečna ležalna doba je bila 5,5 dni. Opravljenih je bilo 756.657 obiskov v specialistično ambulantni dejavnosti. Te številke uvrščajo UKC Ljubljana med največje bolnišnice v Srednji Evropi. Po svoji visoki strokovnosti in usmerjenosti v terciarni dejavnosti se UKC Ljubljana bistveno razlikuje od ostalih bolnišnic v Sloveniji, kar ga postavlja ob bok podobnim univerzitetnim bolnišnicam v razviti Evropi in ZDA. Dosežki uvrščajo UKC Ljubljana med najsodobnejše evropske bolnišnice in bolnikom omogočajo primerljivo zdravljenje. Mednarodne primerjave z odličnimi primerljivimi univerzitetnimi kliničnimi centri (AKH Dunaj, Odense, Groningen, odličnimi evropskimi članicami združenja  IQM) kažejo, da UKC Ljubljana posluje učinkovito – gospodarno glede na število obravnav oziroma zdravljenj pacientov in porabljene vire ter primerljivo uspešno glede na umrljivost, izide zdravljenj, kazalnike kakovostne in varne obravnave.

Mag. Simon Vrhunec, v. d. generalnega direktorja UKC Ljubljana: »Za razliko od večine drugih izvajalcev zdravstvenih storitev smo v UKC Ljubljana tudi v lanskem letu uspeli ne le ohranjati obseg zdravstvenih obravnav, pač pa ga tudi v nekaterih primerih povečevati. Na ta način smo ohranili dostopnost v korist prebivalcev Republike Slovenije ob jasnem zavedanju, da je takšen način delovanja poslovno škodljiv za inštitucijo. S strani zunanjega okolja smo bili postavljeni pred dilemo ekonomske koristi ali koristi za paciente. Odločili smo se za slednje in se na ta način pozicionirali kot »inštitucija upanja in zaupanja za slovenske paciente«. Povsem jasno je, da bo treba za enak obseg in kakovost zdravstvenih storitev, kot smo jih imeli Slovenci do sedaj, nameniti več sredstev – primerljivo z drugimi, razvitimi državami OECD in EU. Ali pa nasprotno, če ne želimo namenjati za zdravstveno varstvo primerljivega obsega sredstev kot druge razvite države, se bo potrebno sprijazniti z manjšim obsegom in kakovostjo obravnave. To je izrecna naloga politike.«

Na neobvladljive posledice ukrepov, ki jih je sprejelo Ministrstvo za zdravje RS oziroma Vlada RS v zadnjih letih opozarjajo tudi člani Poslovnega odbora UKC Ljubljana: »Ministrstvo za zdravje RS od zdravstvenih zavodov pričakuje uravnoteženo poslovanje, kar kaže na to, da bo UKC Ljubljana nekaterim pacientom moral zapreti vrata. To dejansko pomeni podaljševanje čakalnih dob, skrbeti pa nas mora tudi padec kakovosti in varnosti obravnave pacientov. Zato Poslovni odbor UKC Ljubljana ponovno opozarja, da je treba pregledati možne poti iz sedanjega nezavidljivega položaja. Poslovni odbor UKC Ljubljana slovenski javnosti sporoča, da ob omejenih prihodkih z že izkoriščenimi notranjimi rezervami ne more več zagotoviti enakega obsega in kakovosti storitev kot v preteklosti. UKC Ljubljana v dobro bolnikov pričakuje sistemske ukrepe Vlade RS oziroma Ministrstva za zdravje RS, če želimo, da se dostopnost, varnost in kakovost zdravstvenih storitev ne bodo poslabšali.«

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,422
07.07.2021. ob 00:49
284,486
12.07.2021. ob 21:25
110,194
16.05.2021. ob 09:34
Preberi več

New Report

Close