KONGRES ASCO O NAJNOVEJŠIH DOGNANJIH PRI ZDRAVLJENJU RAKA

Uredništvo, 15. junij 2009.

Konec maja in v začetku junija je v Orlandu potekalo najpomembnejše letno srečanje strokovnjakov na področju klinične onkologije, 45. kongres kliničnih onkologov ASCO (ASCO -…

Konec maja in v začetku junija je v Orlandu potekalo najpomembnejše letno srečanje strokovnjakov na področju klinične onkologije, 45. kongres kliničnih onkologov ASCO (ASCO – American Society of Clinical Oncology), kjer so bila predstavljena najpomembnejša dognanja s področja zdravljenja raka.
Farmacevtska družba Roche je po pridružitvi družbe Genentecha še utrdila vodilno mesto na področju razvoja onkoloških zdravil.
Z več kot 500 predstavljenimi znanstvenimi prispevki, ki obravnavajo zdravljenje 20 različnih vrst raka, pa je Roche prispeval kar petino vseh strokovnih prispevkov. V strokovni javnosti so najbolj odmevale novosti s področij tarčnega zdravljenja raka želodca, raka dojk, raka pljuč ter melanoma, saj rezultati kažejo, da bodo lahko pomembno vplivala na boljše zdravljenje teh bolezni.

Rak želodca

Tarčno zdravljenje z biološkim zdravilom trastuzumab, ki je usmerjeno proti HER2 receptorjem tumorja in je pomenilo enega največjih napredkov v zdravljenju raka dojk, je pokazalo zelo dobre rezultate tudi pri zdravljenju napredovalega raka želodca. Predstavljeni rezultati klinične raziskave faze III (ToGA) so pri neoperabilnem HER2 pozitivnem raku želodca pokazali, da so bolniki, ki so poleg standardne kemoterapije prejemali še trastuzumab živeli dlje. Povprečno preživetje bolnikov s to boleznijo se je z možnostjo kombiniranega zdravljenja prvič podaljšalo na več kot 13 mesecev, kar je dobre 3 mesece več kot ob zdravljenju samo s kemoterapijo. Preživetje bolnikov, pri katerih je bil HER2 receptor močno izražen, pa se je podaljšalo na več kot 16 mesecev. Približno pri 22% raka želodca je izražen HER2 receptor. (Vir: 1)

Vodilni raziskovalec prof. Eric Van Cutsem iz Univerzitetne bolnišnice Gasthuisberg (Leuven, Belgija) je objavljene rezultate ocenil kot izjemne: »Napredovali rak želodca je bolezen, ki jo še vedno slabo obvladujemo in rezultati kombiniranega zdravljenja s Herceptinom pomenijo velik napredek na tem področju.« Z dobrim prepoznavanjem lastnosti tumorja ter tarčnim zdravljenjem se odpirajo nove možnosti tudi za zdravljenje napredovalega raka želodca, ki ima s klasično kemoterapijo še vedno slabo prognozo.

Nedrobnocelični rak pljuč

Rezultati dveh kliničnih raziskav, SATURN in ATLAS, napovedujejo napredek pri zdravljenju napredovalega nedrobnoceličnega rak pljuč, saj potrjujejo učinkovitost uporabe dveh tarčnih zdravil v vzdrževalnem zdravljenju po končani kemoterapiji. V klinični raziskavi SATURN se je pokazalo, da so tisti bolniki, ki so po končanem zdravljenju s kemoterapijo še naprej prejemali erlotinib, živeli dlje brez napredovanja bolezni. Rezultati so pokazali 41% podaljšanje časa do napredovanja bolezni v primerjavi z bolniki, ki vzdrževalnega zdravljenja niso prejemali. (Vir: 2) Raziskava ATLAS pa je dokazala učinkovitost vzdrževalnega zdravljenja s kombinacijo tarčnih zdravil. Bolniki, ki so po končanem kombiniranem zdravljenju s kemoterapijo ter tarčnim biološkim zdravilom bevacizumab nadaljevali zdravljenje s kombinacijo obeh tarčnih zdravil (erlotinib in bevacizumab), so v povprečju živeli brez napredovanja bolezni kar 39% dlje od bolnikov, ki so kot vzdrževalno zdravljenje prejemali le bevacizumab. (Vir: 3) Klinično raziskavo ATLAS so zaradi nedvomne boljše učinkovitosti kombiniranega vzdrževalnega zdravljenja celo predčasno zaključili. Ker je nedrobnocelični pljučni rak bolezen, ki hitro napreduje, je takšno podaljšanje časa, ki ga bolnik preživi brez napredovanja bolezni ter brez klasične kemoterapije in z njo povezanih neželenih učinkov, pomemben mejnik v obvladovanju bolezni.

Rak dojk

Rak dojk je še vedno glavni vzrok smrti pri ženskah mlajših od 55 let, zato je pomembno iskati nove možnosti pri zdravljenju te bolezni. Vzpodbudne novice z letošnjega kongresa ASCO prinašajo rezultati klinične raziskave faze III RIBBON-1, ki predstavljajo novo možnost za bolnice s HER2 negativnim napredovalnim rakom dojk. Izkazalo se je, da so bolnice, ki so poleg standardnih kemoterapevtskih shem prejemale še biološko zdravilo bevacizumab, v povprečju živele brez bolezni dlje od bolnic, ki so jih zdravili samo s kemoterapijo in v pomembno večjem odstotku se je tudi zmanjšal tumor. Raziskava je ponovno potrdila varnost in učinkovitost bevacizumaba v kombinaciji z različnimi kemoterapevtskimu shemami, kar daje zdravnikom in bolnicam več možnosti za zdravljenje.

Melanom

Na področju zdravljenja malignega melanoma je bila predstavljena klinična raziskava faze I, ki se izvaja v sodelovanju družb Roche in Plexxikon. V raziskavi preučujejo delovanje povsem nove tarčne terapije, zaenkrat poimenovane PLX4032 (R7204), ki obeta pomemben napredek pri te zelo nevarne oblike kožnega raka. Bolniki z napredovalim melanomov pri katerih je izražena BRAF mutacija, so pri zdravljenju s PLX4032  v mediani živeli vsaj šest mesecev do napredovanja bolezni, medtem ko se jim je velikost tumorjev zmanjšala. (Vir: 4) Običajno bolezen pri teh bolnikih napreduje v manj kot dveh mesecih. Na osnovi pozitivnih rezultatov iz te študije bosta Roche in Plexxikon predvidoma konec leta nadaljevala z večjimi kliničnimi študijami, ki omogočajo potencialno registracijo novega zdravila.

O omenjenih tarčnih zdravilih

Bevacizumab je biološko tarčno zdravilo, ki s preprečevanjem razraščanja žilja tumorja zavira njegovo rast. Zaradi specifičnega mehanizma delovanja preizkušajo njegovo učinkovitost pri različnih vrstah tumorjev in z zdravilom bevacizumab je zastavljen eden od najširših programov kliničnih testiranj na področju onkologije doslej. Zdravilo je v EU odobreno za zdravljenje napredovale oblike raka debelega črevesa in danke, dojk, nedrobnoceličnega raka pljuč in ledvic, v ZDA pa tudi že za zdravljenje glioblastoma.

Trastuzumab je biološko tarčno zdravilo usmerjeno proti HER2 pozitivnim receptorjem na površini celic tumorja. Uporablja se za zdravljenje zgodnjega raka dojk ter tudi napredovale bolezni.
Klinično dobrobit in varnost zdravila pri HER2 pozitivnem raku dojk potrjujejo zdaj že več kot 10-letne izkušnje, po grobih ocenah naj bi se s Herceptinom zdravilo kar 450.000 bolnic.
Erlotinib je tarčno zdravilo, ki z delovanjem na receptor za epidermalni rastni dejavnik (angl. EGFR) zavira signal, preko katerega rastni dejavniki v jedru celice aktivirajo celično delitev.
Odobren je za zdravljenje napredovalega nedrobnoceličnega raka pljuč ter metastatskega raka trebušne slinavke.

Dodatna pojasnila:

ASCO American Society of Clinical Oncology je  ameriško združenje kliničnih onkologov. Na rednih letnih srečanjih predstavijo najodmevnejše izsledke kliničnih raziskav v onkologiji.

Povzetki posameznih predstavljenih kliničnih raziskav:

ToGA
Mednarodna randomizirana  klinična raziskava faze III ToGA je potrdila klinično učinkovitost dodatka  trastuzumaba k standardni kemoterapiji pri zdravljenju lokalno napredovalega ali metastatskega raka želodca. K zasnovi raziskave so pripomogla dejstva, da je trastuzumab dokazal izjemno učinkovitost v zdravljenju HER2 pozitivnega raka dojk, HER2 receptorji pa so pogosto čezmerno izraženi tudi pri tumorjih želodca.
Od približno 3800 testiranih bolnikov so v raziskavo vključili 594 bolnikov s HER2 pozitivno obliko bolezni.Glede na planiran režim zdravljenja so bili randomizirani v 2 skupini,  kontrolna skupina je prejemala ustaljeno kemoterapijo (cisplatin v kombinaciji s kapecitabinom ali 5-fluorouracilom), druga skupina bolnikov pa je poleg kemoterapije prejemala še trastuzumab. Primarni cilj, podaljšati celokupno preživetje bolnikov, je bil dosežen. Dodatek trastuzumaba je podaljšal srednje preživetje na 13,8 mesecev.

SATURN
Mednarodna, dvojno slepa, s placebom kontrolirana,  klinična raziskava faze III Saturn je potrdila učinkovitost zdravljenja z erlotinibom pri bolnikih z napredovalim ali metastatskim nedrobnoceličnim rakom pljuč, katerim bolezen po prvem zdravljenju s kemoterapijo na osnovi platine ni napredovala. V raziskavo je bilo vključenih več kot 880 bolnikov; skupina 438 bolnikov se je po končani kemoterapiji zdravila naprej z erlotinibom, skupina 451 bolnikov pa je prejemala placebo. Raziskava je dosegla primarni cilj, čas do napredovanja bolezni se je v primerjavi s placebom povečal za 41%.

ATLAS
Mednarodna, dvojno slepa, s placebom kontrolirana,  randomizirana  klinična raziskava faze III je vključevala 1160 bolnikov z lokalno napredovalim ali metastatskim nedrobnoceličnim rakom pljuč. Bolniki so bili najprej zdravljeni z bevacizumabom v kombinaciji s kemoterapijo na osnovi platine po izbiri raziskovalca. Bolniki, ki jim bolezen ni napredovala, so bili randomizirani v dve skupini; ena skupina se je še naprej zdravila z bevacizumabom, druga pa je za vzdrževalno zdravljenje poleg bevacizumaba prejemala še erlotinib. Raziskava je dosegla primarni cilj, saj je kombinirano vzdrževalno zdravljenje podaljšalo čas do napredovanja bolezni za 39%.

RIBBON-1
Mednarodna, dvojno slepa, s placebom kontrolirana, randomizirana klinična raziskava faze III je potrdila učinkovitost zdravljenja z bevacizumabom v kombinaciji s kemoterapijo pri bolnicah s HER2 negativnim rakom dojk, ki za zdravljenje svoje bolezni še niso prejemale kemoterapije. Raziskava je primerjala učinkovitost kombinacij z bevacizumabom ter 7 različnimi kemoterapijami; na osnovi taksanov ali antraciklinov in s kapecitabinom. Primarni cilj raziskave je bil dosežen, saj je bil čas do napredovanja bolezni boljši v skupinah, ki so poleg kemoterapije prejemale tudi bevacizumab.

Reference:
1. Bang YJ et al. ASCO 2008 (poster no. 4526)
2. Cappuzzo F et al., Abstract 8001 presented at ASCO 2009 Annual Meeting, Orlando, US
3. Miller V et al. Abstract LBA8002 presented at ASCO 2009 Annual Meeting, Orlando, US
4. ASCO 2009, Abstract #9000: “Phase 1 study of PLX4032: Proof-of-concept for V600E BRAF mutation as a   therapeutic target in human cancer”.

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,429
31.07.2021. ob 10:19
284,523
31.07.2021. ob 17:39
110,201
01.08.2021. ob 00:11
Preberi več

New Report

Close