15. SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE LEK

Uredništvo, 23. maj 2002.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov Predlog sklepa: Izvolijo se organi skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar po predlogu sklicatelja. 2. Poročilo nadzornega sveta…

1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih organov

Predlog sklepa: Izvolijo se organi skupščine ter imenujeta zapisnikar in notar po predlogu sklicatelja.

2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2001, skupaj s stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2001

Skupščino se seznani s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2001, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizijskega poročila za poslovno leto 2001 in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2001.

3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2001 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu Predlog sklepa:

3.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2001 v višini 20.927.282.303,34 SIT se uporabi za naslednje namene:

a) del bilančnega dobička v višini 2.228.018.220,00 SIT se razdeli delničarjem in izplača:

– 1.200,00 SIT dividenda za posamično delnico razreda A in B,

– 180,00 SIT prednostna dividenda za posamično delnico razreda B;

b) del bilančnega dobička v višini 144.671.834,50 SIT se uporabi za udeležbo na dobičku;

c) del bilančnega dobička v višini 18.554.592.248,84 SIT ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček).

Dividende se bodo začele izplačevati najpozneje v 60 dneh po zasedanju skupščine. Način izplačila dividend določi uprava družbe.

3.2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2001.

4. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah in dopolnitvah Statuta delniške družbe Lek

Predlog sklepa: Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe v predlaganem besedilu.

5. Obravnava in sprejem sklepa o spremembah Poslovnika o delu skupščine Lek d.d.

Predlog sklepa: Skupščina sprejme spremembe Poslovnika o delu skupščine Lek d.d. v predlaganem besedilu.

6. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu upravi za nakup lastnih delnic

Predlog sklepa: Skupščina pooblašča upravo Lek d. d. za dobo 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa dalje za nakup lastnih delnic, katerih skupni nominalni znesek ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala. Uprava pridobiva in odsvaja lastne delnice na organiziranem trgu po tržni ceni.

Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice zaradi obrambe pred sovražnimi prevzemi in za povečanje vrednosti premoženja družbe.

Uprava lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice tudi za izpeljavo programa delniških opcij, za izplačevanje udeležbe na dobičku uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe ter za nagrajevanje zaposlenih. Za te namene družba odsvaja lastne delnice neposredno upravičencem izven organiziranega trga ob izključeni prednostni pravici delničarjev, pri čemer se lastne delnice zaradi izvedbe programa delniških opcij odsvajajo po ceni in pod pogoji, določenimi v opcijskem načrtu, zaradi izplačila udeležbe na dobičku za člane uprave in nadzornega sveta ter za nagrajevanje zaposlenih pa se odsvajajo po ceni, ki jo predstavlja povprečni mesečni borzni enotni tečaj preteklega meseca pred odsvojitvijo.

Skupščina pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.

7. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja

Predlog sklepa: Skupščina imenuje za revizorja za poslovno leto 2002 revizijsko družbo KPMG Slovenija d. o. o., Ljubljana.
br> 8. Volitve članov nadzornega sveta

Predlog sklepa: Za člane nadzornega sveta s štiriletnim mandatom, ki začne teči 27. 7. 2002, se izvolijo trije predlagani kandidati:

1. mag. Marjan Kandus

2. Boris Pesjak

3. Zvone Taljat.

9. Obvestilo o spremembi članice nadzornega sveta – predstavnice delavcev

Svet delavcev seznani skupščino o članici nadzornega sveta, ki je predstavnica delavcev.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so dne 14. 6. 2002 vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe, in sicer v času od objave tega sklica do vključno 21. 6. 2002. Pisne prijave so pravočasne, če na sedež družbe prispejo do vključno 21. 6. 2002.

Delničar, ki je pravna oseba, mora ob prijavi priložiti izpisek iz sodnega ali drugega ustreznega registra pravnih oseb.

Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Prijavljeni delničarji prevzamejo potrdilo o udeležbi in glasovnice na sedežu družbe od 14. 6. 2002 dalje do zasedanja skupščine.

Letno poročilo za poslovno leto 2001 in poročilo nadzornega sveta, besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta delniške družbe Lek ter gradivo za vsako točko dnevnega reda skupščine je na voljo na sedežu družbe, na Verovškovi 57 v Ljubljani, od 23. 5. 2002 do vključno 21. 6. 2002 vsak delovni dan od 11.00 do 13.00 ure. Letno poročilo za poslovno leto 2001 in poročilo nadzornega sveta bosta na voljo tudi na Lekovi spletni strani na naslovu www.lek.si, in sicer od 23. 5. 2002 dalje.

Upravičenci do dividende, ob sprejetem sklepu iz 3. točke dnevnega reda, so delničarji razreda A in B, ki so dne 1. 7. 2002 vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana.

Dvorana bo odprta 45 minut pred začetkom zasedanja.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 14.00 uri na istem mestu. Na tem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

VLJUDNO VABLJENI!

Lek, tovarna farmacevtskih in kemičnih izdelkov, d. d.

Predsednik Uprave, Metod Dragonja

Predsednik Nadzornega sveta, Jože Obersnel

Vir: www.lek.si

O avtorju

Uredništvo

Forum

Naši strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja

Poleg svetovanja na forumih, na portalu Med.Over.Net nudimo tudi video posvet s strokovnjaki – ePosvet.

Kategorije
Število tem
Zadnja dejavnost
147,390
12.05.2021. ob 13:12
284,253
17.05.2021. ob 12:55
110,150
12.06.2021. ob 15:43
Preberi več