fbpx

Stručna podrška udruge Holos u očuvanju psihičkog zdravlja

Aktualno

Epidemija koronavirusom, promjene u socijalnim interakcijama, potres u Zagrebu i okolici, gubitak posla te kombinacija navedenih i drugih stresnih događaja predstavljaju značajan izazov za naše psihičko zdravlje. Ono nam je odjednom postalo i neizmjerno važno te ga pokušavamo na razne načine očuvati. Zbog toga smo odlučili potražiti stručnu pomoć i podršku Udruge Holos.

Proteklih nekoliko mjeseci su mnogima od nas obilježeni raznim stresnim događajima. Epidemija koronavirusom, promjene u socijalnim interakcijama, potres u Zagrebu i okolici, gubitak posla te kombinacija navedenih i drugih stresnih događaja predstavljaju značajan izazov za naše  psihičko zdravlje. Ono nam je odjednom postalo i neizmjerno važno te ga pokušavamo na razne načine očuvati. Zbog toga smo odlučili potražiti stručnu pomoć i podršku Udruge HolosVoditeljica Udruge, Sanja Mršić Jurina, spec. kliničke psihologije i psihoterapeut-grupni analitičar odgovorila je na brojna naša pitanja.

Što vas je potaknulo na osnivanje udruge?

Udruga „Holos“ je osnovana u ožujku 2018. godine, ali se ideja o pokretanju ovakve udruge razvijala godinama. Udrugu je utemeljilo većinom nas nekoliko kolegica psihologinja i specijalistica kliničke psihologije. Sve cijeli radni vijek radimo u javnom sustavu u različitim resorima: u zdravstvu, socijalnoj skrbi, obrazovanju te u području rada i mirovinskog sustava. Kroz rad u javnom sustavu uočile smo da on, uz svoje dobre strane, ima niz nedostataka koji smetaju ne samo korisnicima usluga, već i nama zaposlenicima te da općenito ne odgovara u dovoljnoj mjeri na potrebe građana. Prema mom mišljenju, neki od najvažnijih problema u javnom sustavu su:

  • Nedostatna dostupnost različitih usluga. Svima nam je poznato koliko se dugo čeka na većinu zdravstvenih pregleda. Liste čekanja za većinu dijagnostičkih pretraga i zdravstvenih pregleda su nerazumno duge. Primjerice, dok sam radila u zdravstvenom sustavu na poslovima psihodijagnostike (psihološke procjene), lista čekanja pacijenata je bila najmanje mjesec dana što je bilo frustrirajuće za korisnike koji su se naručivali na uslugu, ali i za mene kao zaposlenicu.
  • Sustav je nedostatno organiziran i povezan. Korisnici usluga u javnom sustavu ne mogu na jednom mjestu dobiti sve potrebne usluge i informacije. Među pojedinim resorima u javnom sustavu nema dovoljne povezanosti, a često niti unutar istog resora. Iako su se zadnjih godina napravili pomaci u pojedinim segmentima javnog rada, ipak u cjelini još uvijek nema potrebne povezanosti kako bi se optimalno odgovorilo na različite potrebe korisnika.
  • Sustav je pretjerano hijerarhijski, a rukovodeći kadar je politički kadroviran. Ako kao zaposlenik-stručnjak u određenom području imate ideje, primjerice za nekakav stručni program i projekt ili pak ideju o poboljšanju postojećih i/ili uvođenju novih usluga, a pri tome nemate podršku politike (jer ste apolitični i/ili niste član određene političke stranke i/ili interesne mreže), svoju ideju u javnom sustavu ne možete realizirati. Rukovodećem kadru, koji je podoban, ali često ne i sposoban i stručan, nije bitno poboljšanje usluga za korisnike, već vlastito samoodržanje.

Ponegdje u sustavu postoje iznimke pa se inicijativa zaposlenika, neovisno o političkoj provenijenciji, potiče i podržava. No, takvi pozitivni primjeri su u Hrvatskoj za sada vrlo rijetki. Polazeći od navedenog te naših raznolikih radnih i stručnih iskustava Udruga je osnovana s općim ciljem provođenja širokog spektra aktivnosti i usluga koje su cjelovite i optimalno odgovaraju na potrebe naših klijenata.

Život i zdravlje sagledavamo kao cjelinu vodeći računa o utjecaju složene interakcije između tjelesnih, psiholoških, socijalnih i duhovnih faktora na zdravlje pojedinca.

Malo određenije možemo reći da je cilj Udruge provedba svih onih aktivnosti, programa i projekata koji doprinose promicanju i očuvanju cjelovitog zdravlja osoba svih dobnih skupina, zaštiti i promicanju ljudskih prava, zaštiti i promicanju prava različitih osjetljivih društvenih skupina u skladu s načelima destigmatizacije i nediskriminacije, poticanje pripadnika osjetljivih društvenih skupina na aktivno uključivanje u zajednicu kroz rad i druge socijalne uloge, poticanje djece, mladih i odraslih na cjeloživotno učenje, osobni rast i razvoj radi unaprjeđenja kvalitete života te poticanje i razvoj socijalnog poduzetništva.

Čime se Udruga bavi?

Udruga se bavi osmišljavanjem, izradom i provođenjem različitih projekata i programa koji su u skladu s ciljevima Udruge. S obzirom na naše kratko postojanje, do sada smo se uspješno javljali na natječaje Grada Zagreba. Planiramo se javljati i na natječaje nekih ministarstava, kao i na natječaje za EU projekte. Ove godine smo se primjerice već javili na Javni natječaj Grada s jednim vrlo zanimljivim projektom iz područja unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom. Međutim, Covid-19 pandemija nas je prekinula u dosadašnjem načinu rada. Također, zbog posljedica pandemije i potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu u ovom trenutku nije jasno što će biti s financiranjem planiranih projekata udruga od strane Grada Zagreba.

Nadalje, Udruga provodi različite usluge za djecu, mlade i odrasle na razini primarne (univerzalne ili opće), sekundarne (selektivne) i tercijarne (indicirane) prevencije. Glavne usluge koje pružamo su psihološka procjena, psihološko savjetovanje, psihoterapija i edukacije kao i izdavanje stručnih priručnika, članaka, promotivnih materijala, on-line stručnih članaka i drugih publikacija. U Udruzi se provodi i gospodarska djelatnost što podrazumijeva pružanje naših usluga psihološke procjene, savjetovanja, psihoterapije i edukacija prema cjeniku usluga. Gospodarska djelatnost je predviđena, između ostalog, i kao preduvjet održivosti potencijalnih programa i projekata koje planiramo provoditi. Naime, nakon što određeni projekt završi i prestane financiranje projektnih aktivnosti, zamišljeno je da se te aktivnosti ili barem dio aktivnosti nastavi provoditi upravo na temelju novčanih sredstava koje će Udruga ostvariti obavljanjem gospodarske djelatnosti.

Možete li reći nešto o uslugama koje pružate u Udruzi?

Najvažnije usluge koje se pružaju u sklopu udruge Holos su usluge psihološke procjene, savjetovanja, psihoterapije i edukacija. Navedene usluge se pružaju kako u sklopu programa i projekata Udruge, tako i u sklopu gospodarske djelatnosti.

Psihološka procjena:

Cilj psihološke procjene je objektivan uvid u kognitivne sposobnosti i osobine ličnosti osobe, njezinu motivaciju i interese kako bi se mogla procijeniti eventualna potreba za stručnom pomoći te planirati najoptimalniji načini te pomoći. Psihološka procjena se provodi individualno odnosno prilagođava se svakoj pojedinoj osobi.

udruge

Psihološko savjetovanje:

Psihološko savjetovanje traje kraće od psihoterapije i uz podršku stručne osobe je usmjereno na ciljeve koje si osoba sama postavi. U savjetovanju se ne nude rješenja problema, već se pruža stručna podrška u procesu pronalaženja najboljeg rješenja za pojedinu osobu. Pojedinca koji se suočava s problemima u postupku savjetovanja se psihički osnažuje i potiče na učenje novih vještina koje će omogućiti učinkovitije, samostalno suočavanje s novim i zahtjevnim životnim situacijama, bolju prilagodbu na iste, bolje realiziranje osobnih potencijala i preuzimanje odgovornosti za vlastiti život.

Psihoterapija:

Za razliku od psihološkog savjetovanja psihoterapija se provodi kroz dulje vremensko razdoblje. Psihoterapija je postupak koji je usmjeren na uzroke emocionalnih problema i na uklanjanje, ublažavanje ili mijenjanje intenziteta postojećih psihičkih simptoma i tegoba odnosno na osobni rast i razvoj u funkciji rješavanja problema zbog kojih osoba započinje terapiju. Psihoterapija podrazumijeva uspostavljanje terapijskog odnosa radi postizanja pozitivnih promjena kod osobe kroz mijenjanje obrasca ponašanja uspostavljajući vezu s nesvjesnim mislima, osjećajima i motivima.

Edukacije:

Predviđena je usluga organiziranja i provođenja edukacija i radionica iz različitih područja psihologije i srodnih područja.

O navedenim uslugama se možete detaljnije informirati na web stranici udruge Holos.

Koliko se često psihološko savjetovanje i psihoterapija provode u Hrvatskoj?

Psihološko savjetovanje je jedan od najraširenijih vidova primijenjene psihologije, intervencija koju provode isključivo psiholozi, gdje god da rade u javnom, realnom sektoru ili u udrugama civilnog društva. Psihološko savjetovanje se provodi samostalno ili u sklopu drugih usluga poput psihološke procjene, odnosno kada psiholog procijeni da je pojedincu potrebna stručna pomoć u suočavanju s određenim aktualnim životnim problemima. S obzirom na to da je psihološko savjetovanje u pravilu usmjereno na zdrave osobe koje imaju neke trenutne životne teškoće i da traje kraće od psihoterapije, postoji veća spremnost traženja i prihvaćanja ovog oblika stručne pomoći u usporedbi sa psihoterapijom. Ipak, psihološko savjetovanje se ne provodi u onoj mjeri u kojoj bi trebalo s obzirom na potrebe ljudi, posebice u javnom sustavu u kojem kronično nedostaje psihologa.

Psihoterapija je s druge strane oblik liječenja psihičkih simptoma i njihovih uzroka te ujedno i metoda koja omogućuje promjenu kroz osobni rast i razvoj osobe. Postoje različiti psihoterapijski pristupi i metode u okviru različitih psihoterapijskih škola koje provode stručnjaci koji imaju završenu stručnu izobrazbu iz pojedinog psihoterapijskog pravca (psihodinamskog, integrativnog, kognitivno-bihevioralnog ili nekog drugog). Psihoterapiju uz psihologe mogu provoditi i drugi stručnjaci koji imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij u području medicine, socijalnog rada, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, pedagogije i logopedije. 

Psihoterapija se u Hrvatskoj ne provodi u dovoljnoj mjeri, posebice ne u skladu s potrebama osoba koje imaju neke probleme na planu psihičkog zdravlja.

Iako su za većinu psihičkih poremećaja i bolesti preporučeni načini liječenja kombinacija lijekova i psihoterapije, liječenje se još uvijek dominantno provodi lijekovima. Više je razloga za to.

Kao prvo, adekvatnom farmakoterapijom (koju propisuju isključivo psihijatri) se u relativno kratkom vremenu može pomoći osobi sa psihičkim simptomima dok je psihoterapija dugotrajan i skup proces. Međutim, lijekovima se liječi simptom dok se samo psihoterapijom može doprijeti do uzroka simptoma te time i do sveobuhvatnog i dugoročno povoljnog ishoda liječenja. S druge strane, da bi se psihoterapijom postigli željeni učinci pojedinac koji se liječi mora željeti rješenje svojih problema i promjenu svojeg ponašanja. Postoje pojedinci koji imaju poteškoće, ali iz različitih razloga nisu motivirani za psihoterapiju odnosno za rad na sebi. Za njihovo liječenje su stoga lijekovi bolji izbor.  

Možda i najvažniji razlog zašto se psihoterapija u Hrvatskoj ne provodi u dovoljnoj mjeri je činjenica da manjka adekvatno educiranih stručnjaka sa završenom stručnom izobrazbom iz određenog, međunarodno priznatog psihoterapijskog pravca. Educiranih psihoterapeuta posebice manjka u javnom zdravstvenom sustavu dok si privatne usluge psihoterapije većina ljudi u Hrvatskoj, na žalost, ne može priuštiti.

Uz navedene razloge, činjenica je da su osobe koje se liječe zbog psihičkih tegoba još uvijek stigmatizirane. Pojedinci koji imaju određene psihičke tegobe, zbog osjećaja srama i straha koji prate stigmatizaciju, često trpe svoje tegobe ili ih olakšavaju samoliječenjem što predstavlja zdravstveno rizično ponašanje umjesto da potraže stručnu pomoć, uključujući i psihoterapijsku.  

U kojim se konkretnim situacijama potencijalni korisnici mogu obratiti vašem stručnom timu?

Našem stručnom timu klijenti se mogu obratiti ako trebaju stručnu pomoć i podršku u svim zahtjevnim i stresnim životnim situacijama s kojima se teže samostalno nose, u ostvarivanju željenih ciljeva na profesionalnom i/ili na privatnom planu, u poboljšanju partnerskog odnosa, u poboljšanju obiteljskih odnosa, u suočavanju s vlastitim zdravstvenim problemima ili sa zdravstvenim problemima člana obitelji, u usvajanju zdravih životnih stilova kao i u prevladavanju osjećaja napetosti, nesigurnosti, potištenosti, tuge, bezvoljnosti i drugih psihičkih tegoba.

Također, klijenti nam se mogu obratiti ako njihovo dijete ili adolescent imaju poteškoće u učenju, u  postizanju i održavanju školskog uspjeha, u samostalnom izvršavanju školskih obaveza, poteškoće u odnosima s vršnjacima, smetnje ponašanja, emocionalne poteškoće ili neki drugi problem.

Foto: Udruga Holos, Pexels


Newsletter