Med.Over.Net

Pravni nasveti

Odgovarjajo: Pavel Zajc, pravnik

Nasvet odvetniške družbe za vprašanja s področja družinskega, dednega, delovnega, nepremičninskega, pogodbenega, odškodninskega, kazenskega in gospodarskega prava.

Pavel Zajc , pravnik

Odvetnik Pavel Zajc

Odvetnik Pavel Zajc je po uspešnem študiju na Pravni fakulteti v Ljubljani diplomiral z diplomsko nalogo z naslovom “Ugotavljanje materialne resnice v pravdnem postopku”. Po opravljenem pripravništvu v podjetju in na sodišču je uspešno opravil pravosodni izpit, nato pa se je odločil za opravljanje odvetniške dejavnosti in odprl svojo odvetniško pisarno. Pri opravljanju odvetniške dejavnosti se odvetnik zaradi ves čas relativno hitro spreminjajoče zakonodaje, ustrezno izobražuje in sledi temu ustrezni sodni praksi. Odvetniku pri delu asistirajo sodelavci z univerzitetno pravno izobrazbo, v posebej in izredno zapletenih primerih pa posebej angažirani zunanji ozko specializirani strokovnjaki z različnih področij. Odvetnik Pavel Zajc pri delu uporablja poleg slovenskega, tudi angleški, nemški, srbski in hrvaški jezik. V odvetniški pisarni se na podlagi izkušenj in strokovnega znanja odvetnika ukvarjajo s civilnimi, gospodarskimi, delovnimi, prekrškovnimi in kazenskimi zadevami. Na civilnem področju je še posebej specializirana za odškodninske zadeve in za sestavo vseh vrst pogodb. Na gospodarskem področju pa je specializirana za postopke izvršb, gospodarskih sporov, za postopke ustanovitev in prenehanj družb in za sestavo vseh vrst pogodb. Pisarna pri delu tekoče sledi razvoju prava in s tem povezanim spremembam zakonodaje in sodne prakse na vseh področjih njenega dela. Pri opravljanju dela zastopa odvetnik interese strank v skladu z Zakonom o odvetništvu.

Dedovanje in oporoka

Default avatar

KevinKL

Pozdravljeni.
Pred časom smo sestavili smrtovnico, tako da sedaj čakamo na zapuščinsko obravnavo.
S preostalimi dediči smo se že načeloma sporazumeli glede delitve premoženja.
Problem pa je v tem, da ne vemo ali je pokojni zapustil kako oporoko. Med njegovimi osebnimi dokumenti oziroma premoženjem je sicer nismo našli tako, da če obstaja je mogoče hranjena pri kakem odvetniku, notarju, sodišču, ....
Iz tega sledi tudi vprašanje kdaj in na kakšen način sodišče seznani zakonite dediče z vsebino oporoke. V kolikor je to šele na sklicani zapuščinski obravnavi, zna biti namreč zelo nerodno ker do takrat ne veš koliko oziorma kaj ti je pokojni zapustil in se v "petih minutah" praktično ne moreš kaj dosti dogovorit.
Je možno da se zapuščinsko obravnavo skliče ponovno in se dovoli zakonitim dedičem, da se "v miru" ponovno dogovorijo glede delitve nujnega deleža. Zakon o dedovanju sicer pravi, da zapuščinski sodnik stranke napoti na pravdo v kolkor se na zapuščinski razpravi ne uspejo medsebojno dogovoriti.
Drugo vprašanje pa je sledeče. Ali se oseba na katero je pisana oporoka lahko odpove celoti ali delu premoženja navedenega v oporoki.
Hvala za odgovor.
Default avatar

ODV.Koprivsek

Spoštovani!

Organ, ki sestavi smrtovnico je dolžan preveriti ali je za pokojnikom ostala oporoka ali listina o opravljeni ustni oporoki.
Kadar sodišče ugotovi, da je tisti, ki je zapustil oporoko, umrl ali da je razglašen za mrtvega, odpre njegovo oporoko, ne da bi poškodovalo pečat, jo prebere in o tem sestavi zapisnik. Oporoka se odpre in prebere v navzočnosti dveh polnoletnih občanov, ki sta lahko tudi dediča. Zapisnik o razglasitvi pisne oporoke mora obsegati: koliko oporok je bilo najdenih, kateri datum imajo in kje so bile najdene;kdo jih je izročil sodišču ali sestavljalcu smrtovnice; katere priče so bile navzoče pri odpiranju in razglasitvi oporoke; ali je bila oporoka izročena odprta ali zaprta in s kakšnim pečatom je bila zapečatena. Zapisnik o razglasitvi oporoke z izvirno pisno oporoko oziroma z listino o ustni oporoki ali zapisnikom o zaslišanju prič ustne oporoke se pošlje zapuščinskemu sodišču; sodišče, ki je oporoko razglasilo, obdrži njihov prepis. a zapuščinsko obravnavo določi sodišče narok. V vabilu na narok obvesti sodišče prizadete osebe o uvedbi postopka in o morebitnem obstoju oporoke; povabi jih, da takoj predložijo sodišču pisno oporoko oziroma listino o ustni oporoki, če je pri njih ali da navedejo priče ustne oporoke. Sodišče opozori v vabilu prizadete osebe, da lahko do konca postopka podajo pri sodišču izjavo, ali sprejmejo dediščino ali pa se ji odpovedujejo in da bo sodišče odločilo o njihovi pravici po podatkih, s katerimi razpolaga, če ne pridejo na narok ali ne podajo izjave. Če je pokojnik zapustil oporoko, obvesti sodišče o uvedbi zapuščinskega postopka in povabi na narok tudi osebe, ki bi utegnile priti v poštev kot zakoniti dediči. Če je pokojnik postavil izvršitelja oporoke, obvesti sodišče tudi njega o uvedbi postopka. Če obstaja oporoka, boste z njenim obstojem torej seznanjeni že pred narokom. Zapuščinsko sodišče v postopku ne bo izvajalo natančne delitve premoženja, kolikor ne bo o tem konsenza med dediči. Če se o delitvi ne boste sporazumeli, bo sodišče določilo le deleže, ki pripadajo posameznemu dediču (ali na podlagi oporoke ali na podlagi zakona), samo delitev pa lahko predlagate po pravilih, ki se nanašajo na delitev solastnine. Na pravdo sodišče dediče napoti le v primeru, če so sporna tale dejstva : dejstva, od katerih je odvisna pravica do dediščine, zlasti veljavnost ali vsebina oporoke ali razmerje med dedičem in zapustnikom, ki je podlaga za dedovanje po zakonu; dejstva, od katerih je odvisna utemeljenost zahteve preživelega zakonca in zapustnikovih potomcev, ki so živeli z zapustnikom v istem gospodinjstvu, da se jim iz zapuščine izločijo gospodinjski predmeti, ki so namenjeni za zadovoljitev vsakdanjih potreb; dejstva, od katerih je odvisna velikost dednega deleža, zlasti vračunanje v dedni delež; dejstva, od katerih je odvisna utemeljenost razdedinjenja nujnih dedičev ali utemeljenost razlogov za nevrednost; dejstva o tem, ali se je nekdo odpovedal dediščini.
Odpoved dediščini pa ne more biti ne delna in ne pogojna.

S spoštovanjem!
Odvetniška družba Koprivšek o.p., d.o.o.

Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

[email protected]
http://www.koprivsek-op.comZaradi omejene seznanjenosti z vsemi pravno relevantnimi dejstvi in drugimi pomembnimi okoliščinami v konkretni zadevi so odgovori na zastavljena vprašanja zgolj informativne narave in predstavljajo pomoč v obliki dostopa do splošnih informacij v zvezi s posameznim pravnim vprašanjem. Za konkretnejši odgovor je potreben oseben posvet in vpogled v dokumentacijo v odvetniški pisarni.

Moderatorji

Pavel Zajc , pravnik
Odvetnik Pavel Zajc