Med.Over.Net

Delovno pravo in zaposlitev

Odgovarjajo: dr. Blaž Kovačič Mlinar, odvetnik

Potrebujete informacije o zaposlitvi, službi, pogodbah, odpuščanjih, pravicah in dolžnostih? Na tem forumu boste našli vse potrebno o zaposlitvi.

dr. Blaž Kovačič Mlinar , odvetnik

Kovacic-Mlinar

Specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek, gospodarsko kazensko pravo). Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je diplomiral leta 1998, bil asistent-stažist na Katedri za kazensko pravo Pravne fakultete Univerze v Ljubljani in se leta 2005, po opravljenem pravniškem državnem izpitu zaposlil v Odvetniški družbi Čeferin, kjer je ukvarjal s kazenskim in ustavnim pravom. Istega leta je tudi postal doktor kazenskopravnih znanosti z disertacijo “Strukturna in vsebinska nasprotja teoretičnega modela mešanega kazenskega postopka. V letih 2006 do 2008 je deloval na Inštitutu za kriminologijo in 2011 pridobil naziv odvetnik-specialist za kazensko pravo (kazenski zakon in kazenski postopek) in začel s samostojno odvetniško prakso. Je avtor in soavtor številnih znanstvenih, raziskovalnih in strokovnih del, predvsem s področja kazenskega prava ter izpraševalec za področje kazenskega prava na pravniškem državnem izpitu. Je predavatelj in nosilec predmeta "Kazensko in kaznovalno pravo" na Fakulteti za management in pravo (MLC) v Ljubljani. Leta 2017 je pridobil naziv docent za področje pravo.

zaposlitvena rehabilitacija

Default avatar

Eneja 41

Lepo pozdravljeni!
Prebrala sem odgovore na temo poklicne rehabilitacije, mene pa zanima zaposlitvena rehabilitacija, ki pride menda v poštev, če si prijavljen na Zavodu za zaposlovanje. Čakam na oceno pred IK .
Hvala za vsako informacijo.
Default avatar

DasaMG

Pozdravljeni,

pravna podlaga:
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07-UPB2, v nadaljnjem besedilu: ZZRZI),
Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij (Uradni list RS, št. 117/05),
Pravilnik o merilih in postopku za določitev višine subvencije plače za invalide (Uradni list RS, št. 117/05 in 40/08).

Gre za pravico invalida do posameznih storitev zaposlitvene rehabilitacije v obsegu, na način in v trajanju, opredeljenem v rehabilitacijskem načrtu (13. člen ZZRZI), so storitve, ki se izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero (4. člen ZZRZI), se izvaja kot javna služba v okviru mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, se financira iz proračuna Republike Slovenije, če je napotitelj v storitve zaposlitvene rehabilitacije Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. V primeru, da je napotitelj Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, delodajalec ali kdo drug, se storitve zaposlitvene rehabilitacije financirajo po veljavnem ceniku, ki velja od 1. junija 2006 - Sklep o cenah storitev zaposlitvene rehabilitacije in podpornih storitev.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije po 15. členu ZZRZI so:
- svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi,
- priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov,
- pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih vključevanja v usposabljanje in delo,
- pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev,
- razvijanje socialnih spretnosti in veščin,
- pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve,
- analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida,
- izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida,
- izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo,
- usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu,
- spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju,
- spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi,
- sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa,
- ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov,
- opravljanje drugih storitev zaposlitvene rehabilitacije.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije se izvajajo po standardih storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki jih v skladu s 14. členom Pravilnika o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu rehabilitacijskih komisij pripravi Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo (preoblikovan v Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča), sprejme pa minister, pristojen za invalidsko varstvo.

Mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije:

do sedaj je minister za delo, družino in socialne zadeve sprejel dve mreži izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije:
Mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje od 2010 do 2013 z dne 22. 7. 2009 (mreža veljavna od 1. marca 2010 do 31. decembra 2013) in Mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije z dne 25. 8. 2005 (mreža veljavna od 1. marca 2006 do 28. februarja 2010).

V obdobju od 1. marca 2010 do 31. decembra 2013 izvajajo storitve zaposlitvene rehabilitacije naslednji izvajalci:

Javni zavod:
- Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - SOČA, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel. 01 / 475 81 00 n.c., secy.cpr (at) ir-rs.si
Lokacije izvajanja: Linhartova 51, Ljubljana, Čufarjeva c. 5, Maribor, Lendavska ul. 1, Murska Sobota, Arbajterjeva 6, Ptuj.
Koncesionarji:
-Centerkontura d.o.o., Linhartova 51, 1000 Ljubljana, tel. 01 / 280 34 52, centerkontura (at) siol.net
Lokacije izvajanja: Linhartova 51, Ljubljana, Masarykova 23, Ljubljana, Ob Železnici 16, Ljubljana, Roška cesta 64, Kočevje, Pot k Pivki 2b, Postojna, Notranjska cesta, Cerknica, Jelenčeva 15, Kranj
- CRI Celje d.o.o., Oblakova 34, 3000 Celje, tel. 03 / 426 45 06 in 03 / 426 45 00, reha (at) cri.si
Lokacije izvajanja: Ipavčeva 6, Celje, Oblakova ulica 34, Celje, Prvomajska ulica 14, Sevnica, Prešernova 4, Sevnica
-Integra inštitut, Inštitut za razvoj človeških virov, Efenkova cesta 61, 3320 Velenje, tel. 059 / 01 32 64, office (at) eu-integra.eu
Lokaciji izvajanja: Efenkova 61, Velenje, Prešernova 8, Velenje
- Invalidsko podjetje Posočje d.o.o., Poljubinj 89/c, 5220 Tolmin, tel. 05 / 384 14 40, tajnistvo (at) ip-posocje.si
Lokaciji izvajanja: Poljubinj 89/c, Tolmin, Volčja Draga 42, Volčja Draga
-Ozara storitveno in invalidsko podjetje d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor, tel. 02 / 238 06 70 in 02 / 238 06 76, alen.kocivnik (at) ozara.si
Lokacija izvajanja: Ulica heroja Šaranoviča 27, Maribor
-Papilot Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja, Zakotnikova 3, 1000 Ljubljana, tel. 01 / 542 15 82, info (at) papilot.si
Lokacije izvajanja: Devinska ulica 1, Ljubljana, Vanganelska cesta 18, Koper, Cesta 11. novembra 45, Leskovec pri Krškem, Ul. Otona Župančiča 7, Črnomelj
-Racio, družba za razvoj človeškega kapitala d.o.o., Kersnikova ulica 19, 3000 Celje, tel. 03 / 428 50 60, info (at) racio.si
Lokacije izvajanja: Kersnikova ulica 19, Celje, za ciljno skupino gluhih in naglušnih: Župančičeva 18, Koper, Huje 23/a, Kranj, Trubarjeva ulica 15, Maribor, Cesta IX. Korpusa 65, Solkan, Glavni trg 11, Novo mesto, Aškerčeva ul. 1, Ptuj, Cesta krških žrtev 60, Krško, Ulica 1. junija 19, Trbovlje, Efenkova cesta 61, Velenje, Trg 4. julija 26, Dravograd, Staneta Rozmana 11a, Murska Sobota, Kersnikova ulica 19, Celje in Cesta v Prod 8, Ljubljana Polje
-Šentprima - Zavod za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invalidov, Brilejeva ulica 4, 1000 Ljubljana, tel. 01 / 530 07 14, jana.ponikvar (at) sentprima.sent.si
Lokacije izvajanja: Brilejeva ulica 4, Ljubljana, Gregorčičeva 6, Celje, Vergerijev trg 3, Koper, Ljubljanska cesta 5A, Postojna
-Zavod Jelša - Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, Cesta železarjev 8, 4270 Jesenice, tel. 04 / 583 56 10, jesenice (at) zavodjelsa.si
Lokacija izvajanja: Cesta železarjev 8, Jesenice
-Zavod Ruj, Velenje, Obrtniška ulica 17, 3331 Nazarje, tel. 03 / 839 21 50, ruj.zavod (at) siol.net
Lokacija izvajanja: Obrtniška ulica 17, Nazarje
-Zavod Vitis - Center za izobraževanje, usposabljanje in rehabilitacijo, Obrtniška ulica 11, 2250 Ptuj, tel. 02 / 771 07 59, zavod.vitis (at) gmail.com
Lokacija izvajanja: Obrtniška ulica 11, Ptuj
-ZIP center d.o.o. Podjetje za proizvodnjo, storitve, usposabljanje in zaposlovanje invalidov, Koroška cesta 14, 2390 Ravne na Koroškem, tel. 02 / 870 66 57, uprava (at) zipcenter.si
Lokacija izvajanja: Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem
-Želva d.o.o., Samova ulica 9, 1000 Ljubljana, tel. 01 / 280 33 00, info (at) zelva.si
Lokacije izvajanja: Slovenčeva 93, Ljubljana, Rozmanova 2a, Ljubljana, Opekarna 2, Trbovlje, Pod Trško goro 89, Novo mesto

Cene storitev zaposlitvene rehabilitacije (preračunano iz SIT v EUR):
Svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi
- cena individualne obravnave je 23,37 EUR na uro
- cena skupinske obravnave je 5,42 EUR na uro
Priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov je 26,50 EUR na uro
Pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih vključevanja v usposabljanje in delo:
- cena individualne obravnave je 24,62 EUR na uro
- cena skupinske obravnave je 5,42 EUR na uro
Pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev je 25,45 EUR na uro
Razvijanje socialnih spretnosti in veščin:
- cena individualne obravnave je 21,91 EUR na uro
- cena skupinske obravnave je 5,42 EUR na uro
Pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve je 26,50 EUR na uro
Analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida je 24,62 EUR na uro
Izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalidu je 27,33 EUR na uro
Izdelava načrta potrebne opreme in sredstev za delo je 26,50 EUR na uro
Usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu je 317,14 EUR na mesec (polni delovni čas, vse delovne dni v mesecu)
Spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju je 23,58 EUR na uro
Spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi je 22,95 EUR na uro
Sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa je 18,78 EUR na uro
Ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov invalidov je 26,50 EUR na uro

Cene podpornih storitev:
- za tolmače slovenskega znakovnega jezika se uporabljajo cene, ki so določene s tarifo, ki ureja cene tolmačenja slovenskega znakovnega jezika – 14,19 EUR
- cena drugih podpornih storitev je 22,95 EUR na uro.

Še kaj se oglasite,

Daša Modic Gorjup
Default avatar

Eneja 41

Pozdravljeni,

Oglašam se drugič. IK na SPIZ-u me je upokojila po štiri ure. V invalidskem podjetju sem opravila oceno in testiranja. Sedaj moram dobiti še odločbo rehabilitacijske komisije na Zavodu. Menda je težava, ker naj bi imela sto ur rehabilitacije na mesec, kar se meni po štiri ure ne bi izšlo. Kako je v tem primeru z plačilom? Ali ima kdo izkušnje s samo rehabilitacijo in potem zaposlitvijo?

Hvala za odgovor.
Default avatar

brinn

Ne vem, zakaj se nihče z izkušnjami ne oglasi. Tudi jaz imam podobno situacijo in me zanima, kako naprej.
Default avatar

Lara 39

Spoštovani,

Prosim za pojasnilo. V odločbi IK od SPIZ-a piše, da lahko opravljam enostavna dela brez norme , fizično lahka in nezahtevna, po 4. ure. Zaposlitvena rehabilitacija za plačilo menda okoli 200 evrov zahteva najmanj 100 ur mesečno. Kako bo to, če jaz delam 20 ur na teden ? Ali velja enako,če se usposabljaš pri zunanjem delodajalcu? Ali se najprej usposabljaš, potem, pa te šele zaposli?
Hvala za pojasnila.
Default avatar

brinn

Kdo ti poišče zunanjega delodajalca? Je nujno, da te po usposabljanju zaposli?
Default avatar

brinn

Novembra mi je komisija odobrila poklicno rehabilitacijo.Včeraj sem se oglasila na zavodu za zaposlovanje pri svetovalki in mi je povedala, da moram čakat na rehabilitacijo eno leto. Kakšne izkušnje imate drugi s čakalno dobo in kako poteka rehabilitacija, kako dolgo?
Hvala za odgovore.
Default avatar

brinn

Pozdravljeni!
Kakšne izkušnje imate z zaposlitveno rehabilitacijo? Je kdo dobil zaposlitev preko poklicne rehabilitacije?
Hvala za odgovore in lep pozdrav.
Default avatar

MatjažMATJAŽ

POZDRAVLJENA

TUDI SAM SEM BIL NA POKLICNI REHABILITACIJI IN MOREM POVEDAT DA RES TRAJA PRECEJ ČASA DA PRIDE NA VRSTO.
ZADEVA JE POPOLNOMA PREPROSTA IN STE LAHKO BREZ SKRBI, ČISTO IZZI JE.

PA ŠE TO JE ZELO ZABAVNO
Default avatar

brinn

Matjaž, pa ste dobili po končani rehabilitaciji zaposlitev?
Default avatar

brinn

Matjaž, prosim napišite kaj več. Kdo vas je napotil na rehabilitacijo, kako je potekala, kako je z zaposlitvijo...
Default avatar

brinn

Pozdravljeni!
Še vedno čakam na poklicno rehabilitacijo, čakalna doba je 10 mesecev in več. Prosim vse, ki veste, kako to poteka, kako je s plačilom, z zaposlitvijo po postopkih in na splošno o izkušnjah s poklicno rehabilitacijo, da mi o tem pišete. Izvedela sem namreč, da po poklicni rehabilitaciji skoraj nikomur ne najdejo službe in morajo na zavod. Ali je to res?
Hvala za odgovore.
Default avatar

brinn

Danes sem dobila od URI Soča obvestilo, da 1.7. začnem z zaposlitveno rehabilitacijo. Nič pa ne piše o tem, kako bo to potekalo, kje (ali na Soči ali pri zunanjem delodajalcu), kako je s plačilom, ali bom po končani rehabilitaciji dobila zaposlitev, koliko mesecev traja rehabilitacija. Če kdo kaj ve, bom zelo vesela vsake informacije.
Default avatar

sanchez

Mene so 12 mesecov izkoriscali potem odvrgli. Pocutila sem se ko en kup dreka..Hvala Papilotu
Default avatar

Azra M

Tudi sama sem bila na papilotu in sem de sama odjavila ker sem bila razocarana hodila sem na skupinske obravnave ki so potekale pop. 4 ure te obravnave in delavnice so za male otroke si kot v vrtcu se igras potem racunas da vidijo kako ti gre bolano potem sem bila na konturi dve leti z nekdanjo svetovalko sem bika zadovoljna ko sem dobila novo ki je nadomescala mojo ko je bila na porodniski pa se nisve mogle nisrm je prenesla saj me je smatrala tako kot da sem nesposobna za vse. Moras imeti 100 da bi dobil izplacilo usposabljanja ce imas manj ur od 100 ne dobis nic
Default avatar

mdM

Pod 100 ur in nad 60 baje dobiš dodatek za delavno aktivnost, tako kot če bi bil prostovoljec nekje. Če si brezposelen.
Default avatar

NinaNina1

Pozdavljeni,a kod pove ,kako je bilo pri vas.Na Zavodu mi je dala pogodbu za zdravstveno svetovanje,,a to pogodbo moram nesti svojemu zdravniku,ali cakam na vabilo.Kako to gre za osebni zdravstveni karton?
Default avatar

safet

...žal, v zaposlitveni rehabilitaciji v inštitutu SOČA ne boste našli ničesar koristnega...pripravite se na pranje možganov