Forum.Over.Net

Mladi, ljubezen in spolnost

Se res plača kaditi travo?

Default avatar

Spider

IZ VEČERA:


Poseg v človekovo zasebnost ali zgolj varnostni ukrep?

Napovedali vojno uživalcem drog

Novi iskalci zaposlitve bodo v prihodnje na zdravniškem pregledu opravili tudi test na THC


Pred sprejemom v službo v laboratorij na obvezen THC-test?
Preden je lahko pričel delati v celjskem podjetju, so ga nadrejeni poslali le še na obvezni zdravniški pregled, na napotnici pa je bilo obkroženo, da mora narediti test na droge. Prijela ga je panika, saj je marihuano nazadnje kadil pred enim mesecem, sledi THC pa se obdržijo v telesu tudi do 12 tednov. Kako bo ljudem razložil, če bo test pozitiven, zakaj kljub ustrezni izobrazbi ne more opravljati dela, za katero se je 18 let šolal doma in v tujini, ker je občasen uživalec marihuane?

Tak primer ni osamljen, saj se vse več celjskih podjetij v zadnjem času odloča za vnos sprememb v interne pravilnike o preventivnih pregledih. Novi iskalci zaposlitve bodo tako v prihodnje na zdravniškem pregledu opravili tudi test na THC. Po raziskavi, ki smo jo izvedli v petih naključno izbranih celjskih podjetjih, se enako obeta tudi že zaposlenim, če bodo nadrejeni posumili, da uživajo droge ali alkohol. V Cinkarni in Cetisu že razmišljajo, da bi spremenili pravilnik o preventivnih pregledih, da bi ta omogočal preverjanje THC v telesu zaposlenih in novih iskalcev zaposlitve, v Emteksu na Ložnici in v Banki Celje pa imajo člen, ki tak poseg dovoljuje, že v pravilniku. Le v celjski izpostavi Zavarovalnice Triglav še ne razmišljajo o spremembah v pravilniku, saj pravijo, da do sedaj niti niso bili dovolj pozorni na probleme zaposlenih, ki so redni ali občasni uživalci drog. Vodilni v Emteksu in Banki Celje pravijo, da še niso imeli zasvojenega delavca ali iskalca zaposlitve, a so se kljub temu odločili za uvedbo THCtestov. To naj bi bil varnostni ukrep pred morebitnimi nesrečami na delovnem mestu in gmotno škodo, ki bi jo povzročil delavec pod vplivom drog.

Kaj so THCtesti

THC ali delta-9-tetrahidrokanabinol je glavna psihoaktivna sestavina konoplje iz družine kemičnih spojin, imenovanih kanabinoidi, ki so prisotni le v rastlinah konoplje. V telesu se njegove sledi ob kajenju marihuane ali hašiša in z uživanjem kukijev (piškoti iz marihuane) obdržijo do 12 tednov, tako da jih je možno ugotoviti na podlagi testa, ki meri vsebnost THC v urinu, krvi, kožni povrhnjici ali v laseh. Ponavadi se podjetja v večini odločijo za urinske THCteste, ker so najcenejši. Tak THCtest po besedah dr. Franja Velikanja, specialista medicine dela, prometa in športa, stane v Zdravstvenem domu Žalec, kjer naredijo povprečno tri take teste na mesec, 2600 tolarjev. Ceno THCtesta plačajo ali podjetje ali pa je kandidat samoplačnik in mu podjetje čez nekaj mesecev povrne stroške testa. "Rezultatom THCtesta verjamemo in noben kandidat še ni zanikal rezultatov. Do sedaj v Zdravstvenem domu Žalec še nismo imeli niti enega primera zlorabe ali prikrivanja vsebnosti THC v telesu," je povedal Velikanje in dodal, da delodajalci v zadnjem času veliko več sprašujejo o možnosti uvedbe THCtestov, število opravljenih testov pa ostaja iz leta v leto približno enako. Ta čas je alkoholiziranost na delovnem mestu za delodajalce večji problem kot droge.

Čeprav Velikanje zatrjuje, da se kandidati, ki so opravljali THCtest v žalskem zdravstvenem domu, nad rezultati niso pritoževali, praksa kaže, da so možne tudi napake pri THCtestih, saj nekatere vrste zdravil, kot so ibuprofen, promethazin, ketoprofen, riboflavin, naproxen in dronabinol ter nekatere vrste sladkorne bolezni in bolezni ledvic, poleg dobrih starih makovk, povzročijo pozitivno reakcijo na THC.

V tem primeru kandidat lahko še enkrat opravlja THCtest, vendar je samoplačnik, poostren pa je tudi nadzor nad postopkom dajanja urina tega kandidata, saj zdravnik oziroma medicinsko osebje postane pozorno na temperaturo urina, usedline in spol kandidata (da ni tuji urin).

"THCtest se opravlja pri pooblaščenem zdravniku, specialistu medicine dela, prometa in športa, in sicer podjetje sklene pogodbo z zdravnikom, ki opravlja preventivne zdravstvene preglede delavcev in sodeluje pri ocenjevanju tveganja na delovnem mestu v delovnem okolju," je povedal Velikanje in dodal, da pri THCtestih ne gre za šikaniranje ljudi, ampak izključno za vidik delovne zmožnosti. "Rutinskih THCtestov pri predhodnih zdravniških pregledih pri nas ne delamo za nobeno podjetje. Obstajajo celo tendence, da bi predhodni zdravniški pregled ukinili in bi delavec samo podpisal, da je zdrav, če pa bi zdravnik naknadno ugotovil, da je z njegovim zdravjem kaj narobe, bi delavec avtomatično izgubil zaposlitev. THCtest pri predhodnem zdravniškem pregledu naredimo samo, če zasledimo podatek o zasvojenosti iz delavčevega zdravniškega kartona, kjer sta zbrani pretekla anamneza in kurativa pacienta, ali pa če sumimo, da jemlje mamila. Šele v tem primeru urin testiramo na THC in kandidat ve, da gre urin na to preiskavo oziroma da bomo opravili T4-test na heroin, kokain, marihuano in amfetamine. Pri opravljanju ocene tveganja za posamezno delovno mesto v podjetju pa včasih kandidatu tudi ne povemo, da bomo urin preverili na THC. Ne gre za nobeno prikrivanje, saj bi drugače kandidatu morali povedati za vsako preiskavo urina in krvi, katere preiskave bomo izvedli, to pa tako ali tako piše na napotnici, ki jo kandidat prinese s sabo v zdravstveni dom. Podjetja v bistvu ne morejo izvajati prisile nad nami, da bi morali rutinsko opravljati THCteste na predhodnih zdravstvenih pregledih pri vseh zaposlenih, razen če bi ta test že bil med obveznimi postavkami za oceno tveganja," je dodal Velikanje.

Drugače pravi Metka Teržan, tudi specialistka medicine dela iz Urada za varnost in zdravje pri delu: "Področje zasvojenosti z alkoholom ali drugimi psihotropnimi snovmi morajo delodajalci urediti s svojimi internimi akti, s katerimi morajo seznaniti iskalce zaposlitve. Kar se tiče THCtestov na droge, ki so se uveljavili ob pregledih ob sprejemu v službo šele v zadnjih letih, pa mora biti kandidat za delo ob pregledu pri zdravniku seznanjen s tem, da mu bodo urin preiskali tudi na nedovoljene droge, in mora s tem soglašati. Ker so imeli zdravniki pomisleke o tem, da bi delodajalce seznanjali z izvidi, so se s tem vprašanjem obrnili na predsednika komisije za medicinsko etiko dr. Trontlja. Ta je pojasnil, da mora zdravnik v tem primeru ravnati v javnem interesu, kar pomeni, da če bi delavec zaradi svoje zasvojenosti lahko spravljal v nevarnost svoje življenje in zdravje ali pa celo ogrožal zdravje in življenje sodelavcev ali drugih ljudi, zdravnik mora ukrepati."

Pravno neskladje

Legitimnost opravljanja THCtestov pri iskalcih zaposlitve in že zaposlenih po zdravniškem strokovnem mnenju in mnenju delodajalcev sloni na preprečevanju nesreč in materialne škode na delovnem mestu. Ali kot so zapisali v internem pravilniku o preventivnih pregledih podjetja Revoz iz Novega mesta: "Hiter tehnološki in tehnični razvoj v podjetju zahteva ne le vse večjo usposobljenost delavcev, temveč tudi stalno visoko stopnjo koncentracije, saj lahko sicer pride do različnih nevarnih in nepredvidljivih dogodkov. Prav zato je potreben odgovoren osebni odnos do varnega in zdravju neškodljivega dela. Zato je nujno, da se izključi vpliv kakršnih koli psihoaktivnih snovi pri delu."

Z legalnostjo THCtestov na droge je drugače, saj je ta dvomljiva. Izvajanje THCtestov pri zdravniških pregledih omogočata zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki v 20. členu določa delo pooblaščenega zdravnika v skladu s posebnimi predpisi, in pravilnik o preventivnih pregledih, ki v 10. členu odreja, kdaj je delodajalec dolžan oziroma sme poslati delavca na usmerjeni zdravniški pregled glede na zahteve in tveganja, delavec pa takšnega pregleda ne sme odkloniti. Ti primeri so naslednji: "pred začetkom dela z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami ali pred napotitvijo na strokovno usposabljanje za drugo delo oziroma prekvalifikacijo z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami, če predhodno za te zahteve še ni bil pregledan in če to zahteva ocena tveganja ter če obstaja sum na bolezni odvisnosti, ki lahko vplivajo na delovno zmožnost delavca".

Drugače je zapisano v 35. členu slovenske ustave, ki zagotavlja nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti ter osebnostnih pravic, ki so omejene samo s pravicami drugih (15. člen). Tako je obvezni THCtest (delavec ga ne sme zavrniti, če hoče dobiti službo) po eni strani vdor v človekovo zasebnost in kršitev enega od ustavnih določil, po drugi strani pa v neskladju s 6. členom zakona o delovnih razmerjih, ki prepoveduje posredno in neposredno diskriminacijo pri zaposlovanju, saj "delodajalec iskalca zaposlitve ali delavca v času trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi ne sme postavljati v neenakopraven položaj zaradi spola, rase, barve kože, starosti, zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, verskega, političnega ali drugega prepričanja, članstva v sindikatu, nacionalnega in socialnega porekla, družinskega statusa, premoženjskega stanja, spolne usmerjenosti ali zaradi drugih osebnih okoliščin".

Legalnost uvedbe opravljanja THCtestov na droge pri obveznem zdravniškem pregledu tako odpira številna vprašanja, kaj bodo delodajalci v prihodnosti poleg drog še preverjali pri delavcih in katere ciljne skupine bodo ostale brez možnosti zaposlitve. Bodo potemtakem z virusom HIV okuženi, težki diabetiki in bolniki z genskimi anomalijami, ki prav tako ogrožajo druge delavce ali pa je možnost tveganja nesreče ali povzročitve materialne škode na delovnem mestu večja kot pri ostalih kandidatih, v prihodnosti morali opravljati teste na virus HIV in DNKteste, da bodo lahko zaslužili za vsakdanji kruh?

Praksa bo v prihodnosti natančneje razdelala kriterije

Jernej Rovšek, namestnik varuha človekovih pravic, je o pravnem neskladju glede THCtestov povedal: "Tako test na drogo kot test na HIV v načelu nista dovoljena, lahko pa sta dovoljena, če je to vnaprej predvideno in potrebno za določeno delo zaradi varnosti in zdravja pri delu, varstva pravic delojemalca in delodajalca ter varstva pravic drugih. Zato je dobro, da se takšni primeri še naprej čim natančneje predvidijo. Vnašanje pravil o takšnih testih v pravilnike delodajalcev ocenjujemo kot korak v pravo smer. V vsakem konkretnem primeru je za takšen test potrebno tudi soglasje prizadetega, odklonitev pa ima lahko tudi določene posledice. Končno odločitev o dopustnosti ali nedopustnosti takšnega posega v zasebnost pa lahko za konkretne primere dajo le sodišča." Prepoved diskriminacije v zakonu o delovnih razmerjih pa je po Rovškovem mnenju treba šteti kot splošno določbo, ki jo dopolnjujejo samo še druge zakonske določbe, kar omogoča, da ni mogoče vnaprej in za vsak primer trditi, da test za droge ali virus HIV za iskalce zaposlitev absolutno ni mogoč. Rovšek je tudi dodal, da je v takšnih primerih morebitnega kršenja človekovih pravic treba opraviti test sorazmernosti, v katerem se ob tehtanju več pravic skuša odgovoriti, ali je mogoče eno pravico omejiti zaradi druge, v konkretnem primeru močnejše pravice.

Tudi Velikanje pozdravlja tovrstne varnostne ukrepe, ko pravi: "Ti testi (na THC) sicer v zakonodajo še niso posebej vgrajeni, bo pa praksa to vgradila v interne pravilnike o preventivnih pregledih pri ocenah tveganja na posameznih delovnih mestih. Zakonska in podzakonska podlaga za izvajanje THCtestov pri zaposlenih in iskalcih zaposlitve obstaja. Vprašanje je samo varovanje podatkov, se pravi, da je oseba seznanjena s tem testom. Če gledamo z vidika varnosti pri delu, bo te teste treba vključiti v interne pravilnike o preventivnih pregledih. Pri zdravniških pregledih za pridobitev vozniškega dovoljenja tudi obstajajo predlogi oziroma priporočila, da bi uvedli urinske teste na vsebnost THC. Pomembno je samo, da so kriteriji za opravljanje takih testov enotni za vse kandidate, torej da diskriminacija ni mogoča." In dodaja: "Dokler vidik osebne pravice in skupinski vidik ne trčita, je vse v redu. Dokler vam narkoman ne povozi otroka, se lahko zavzemate za to, da imajo tudi narkomani vozniški izpit. Ko pa se to zgodi, bi najraje vse narkomane pobili in jim odvzeli vozniška dovoljenja. V teh primerih je treba najti širše družbeno dobro. Pri njenem iskanju pa so možne številne zlorabe, ki jih edino enotni kriteriji lahko zajezijo. Imam občutek, da s preganjanjem THCtestov preveč stavimo na individualno komponento, na osebno svobodo."Emina Mešić
_______________

So it goes.

- Kurt Vonnegut -
Default avatar

Luna

Em, a neb naredu skrajsane verzije?:)
Default avatar

Spider

Sej ti že naslovi vse povedo.
_______________

So it goes.

- Kurt Vonnegut -
Default avatar

mala

pa kaj še??????

Pa to ne morš verjet - nimam komentarja!!
Pravzaprav ga mam, ampak mam res tolk za povedat, da niti pod razno nimam časa....

Kaj že naša Ustava govori...."slovenija je demokratična država......" bullshit!!!!
Default avatar

robo

Ja jest recem, bolje se je obcasno sprzit kot pa napit!
Default avatar

Luna

Ja, sej sm vidla kaj je poanta, sam se mi zal res ne da it v podrobnost.

So pa debili ni kej, mislm svasta, le kaj si bodo se zmislil?!?
Default avatar

Playboy

Vsak delodajalec si lahko privošči testiranje za THC, ker so stranski učinki kajenja marihuane jasni in zagotovo ne govorijo vprid zanesljivosti, delavnosti, storilnosti ali povečani odgovornosti, to pa so večinoma lastnosti, ki jih delodajalci pričakujejo na delovnem mestu.

Dvomim pa, da po to postala obvezna praksa. Pač, nekateri si ne upajo privoščiti nek hipurski liability, ker pač ni jasno ali si rekreativni kadilec ali smrdljiv junkie. Tako kot nekatere firme ne morejo zaposlovati žensk, ki želijo v bližnji prihodnosti ustvariti družino.
Default avatar

Grega

Da pridem v hudo privatno firmo, kjer se zavedajo koliko pomeni moje znanje in mi preden podpisem pogodbo dajo na THC test JIH VSE POSLJEM V *****.
Default avatar

oksa

Ali razpolagaš s kakšnim res posebnim znanjem ali živiš v oblakih?
Default avatar

Spider

A res?

Kako sva si različna. Jaz pa, kakor hitro diplomiram, če mi dajo zanseljiv job s solidno plačo, opravim vse teste, ki mi jih predpišejo. Boli me, tud rit jim pokažem, če hočejo.
_______________

So it goes.

- Kurt Vonnegut -
Default avatar

megaboy.

Tako kot berem, da so se zadeve lotili je čista bedarija. Testi najbrž niso kaj dosti zanesljivi, če ne znajo ugotoviti, koliko THCja imaš v telesu. Ker namreč ni vseeno, ali si kadil že za zajtrk ali pa 1x prejšnji mesec.
Morali bi tudi napisat eno razumno mejo, do katere je THC še dopusten. Naprimer kot 0,05% alkohola v prometu.
Dokler so pa testi točni samo toliko, ali imaš THC ali ne, je pa bedarija to sploh ugotavljat.

Kako se pa meri, če si užival extasy?
Default avatar

katarina

sem za!
Default avatar

Robi

kaj se pa splača v življenju ?
te prime pa te mine - tako kot naša ljubezen
_____________________________________
življenje ni orehova potica
Default avatar

bugnavilea

Zame je to super zadeva ... ... ... Če že sam ne znaš odrasti in mečeš življenje stran zaradi ... česa? ... mal občutka dobre volje al kaj?? ... to govorim tako o marihuani kot o alkoholu ... da vsaj takrat ko nastopiš neko resno delovno mesto, vsaj takrat da se začneš obnašat odraslo ... pa čeprav te prisilijo v to.

Nekateri žal ne vejo, kdaj je treba potegniti mejo in narediti konec z najstniškim eksperimentiranjem.

Eh ... sem rahlo zabluzila ... No ... kakorkoli ... zaradi mene lahko delajo te teste vsak teden ... ali pa tudi vsak dan ... :)))))))))))))


Lp, Bgv
Default avatar

Playboy.

Problem je pri rekreativnih kadilcih, ker se ne zdi fer, da bi bili ob službo zaradi zametkov thc v krvi samo zato, ker 1x na pol leta s tremi prijatelji skadijo en doobie. THC pa baje v krvi ostane 2 leti.
Default avatar

Kdo bo meni rekel svinja?

Saj ni to, da te sprejmejo v službo na podlagi negativnega THC testa. Malo bolj težka stvar je to, da je vedno več vdiranj v človekove osebne stvari in kratenje njegove osebne svobode.
Sicer meni osebno lulček čist proti čeveljcem gleda za te teste, ker sem samo občasni pijanček. Ni mi pa ravno za ljudi, ker stvari počasi začenjajo vreti.
In ja, definitivno se splača kaditi travo.
Default avatar

Eka

Se strinjam.Če že ugotavljajo thc naj še ugotovijo kdaj si ga nazadne skadil.Ker je velika razlika al si zapušen usak dan al sam enkrat tolko.
lp
Default avatar

Blondy

Če si ti zgleden delavec in delaš tko kot je treba oz. je šef stabo popolnoma zadovoljen, ga nima kej brigat kaj delam med vikendi oz. dopustom pa če sm takrat pijana kot krava ali pa napušena da komaj vem zase...Nevem za moje pojme je to prevelik poseg v zasebnost, sploh ker je THC zelo varljiva stvar glede na to da jo imaš toliko časa v krvi...je pa mal razlike če si kadil včeraj ali pred enim mesecem, se vam ne zdi?? :((