Starševstvo in vzgoja

Odgovarjajo: mag. Nataša Durjava, EAGT geštalt izkustvena psihoterapevtka • prof. Andreja Vukmir, spec. zakonske in družinske terapije • Mirjana Frankovič, transkacijski analitik - psihoterapevtka, doktorandka SFU Dunaj

Pritožba na odločbo o OD

Default avatar
Po dveh mesecih - konkretno je bil 60 dan včerajšnji dan, še vedno nisem prejela odgovora z MDDSZ-ja glede pritožbe na odločbo o višini otroškega dodatka.
V pritožbi sem jih vprašala, zakaj po novem nimam več 10% na enostarševsko družino, če se zakon ni spremenil, niti sestava moje družine. Lansko leto je teh 10% bilo, letos ne.
Vprašala sem jih tudi kdaj je CSD kršil zakon po 102. členu: ko sem ostala brez zaposlitve, ko sem odprla s.p. ali ko sem vložila vlogo za novo odločbo.

Včeraj sem jih ponovno klicala in odvrnili so mi, da so v zaostanku in da dobim odgovor kmalu - časovno neopredeljeno "kmalu". Zanima me, če je še kdo izmed vas podal pritožbo zoper novo odločbo in koliko časa ste čakali na odgovor. Naj spomnim, po novem ločenci in tisti, ki smo se razšli nismo več upravičeni do 10% dodatka, ker kao nismo enostarševska družina - nova definicija MDDSZ glede tega je bila podana na tajnem dopisu csd-jem septembra lani.
Default avatar
Pri meni bo prav kmalu 2 meseca, kar čakam na odgovor CSD glede moje prošnje za obročno vračanje prejetih zneskov štipendije. Zgleda, da so z vsem v zaostanku.

Me prav zanima, če lahko ta njihov "molk" razumem kot "ja". Saj pravijo: kdor molči, pritrdi.
Default avatar
jaz tako ali tako predajam stvar varuhu človekovih pravic, ker si pojem enostarševska družina različno interpretirajo za otroški dodatek in za štipendijo. za slednjo sem to, za OD nisem.

pripenjam tajni dopis MDDSZ CSD-jem z njihovo definicijo enostarševske družine.
Priponke

38244_csd-2.jpg
0 (110.07 KiB)

38243_csd-1.jpg (275.09 KiB)
Default avatar
Ne spada sem, ampak vseeno:
ali katera ve, kolikšen je letos cenzus za državno štipendijo (v EUR, ne v % minimalne plače)?
Default avatar
katarina73 je napisal/a:
Na upravnem sodišču imate po Zakonu o upravnem sporu (ZUS) možnost sprožiti upravni spor zoper molk organa druge stopnje:

ZUS/5
(1) V upravnem sporu se lahko akti, s katerimi je upravni akt na podlagi rednih ali izrednih pravnih sredstev odpravljen ali razveljavljen, izpodbijajo samo, če je bil z njimi postopek odločanja o zadevi končan.
(2) V upravnem sporu se lahko izpodbijajo tisti sklepi, s katerimi je bil postopek odločanja o izdaji upravnega akta obnovljen, ustavljen ali končan.
(3) Če zakon ne določa drugače, je upravni spor dopusten tudi, če upravni akt tožniku ni bil izdan ali mu ni bil vročen v predpisanem roku.
(4) V upravnem sporu odloča sodišče o zakonitosti aktov organov, izdanih v obliki predpisa, kolikor urejajo posamična razmerja.

ZUS/28
(1) Tožbo je treba vložiti v 30 dneh od vročitve upravnega akta, s katerim je bil končan postopek. Zastopnik javnega interesa lahko vloži tožbo v primeru, ko ni bil stranka v postopku izdaje upravnega akta, v roku, ki velja za stranko, v korist katere je bil upravni akt izdan.
(2) Če organ druge stopnje v dveh mesecih ali pa v krajšem, s posebnim predpisom določenem roku ne izda odločbe o strankini pritožbi zoper odločbo prve stopnje in če je tudi na novo zahtevo ne izda v nadaljnjih sedmih dneh, sme stranka sprožiti upravni spor, kot če bi bila njena pritožba zavrnjena.
(3) Po prejšnjem odstavku sme ravnati tožnik tudi, če organ prve stopnje ne izda odločbe, zoper katero ni pritožbe, ter v primeru, če organ v treh letih od začetka postopka ni izdal dokončnega upravnega akta, ne glede na to, ali so v tem postopku že bila uporabljena redna ali izredna pravna sredstva, razen če je bil postopek ustavljen.
(4) Če organ prve stopnje, zoper katerega odločbo je dopustna pritožba, ne izda odločbe o zahtevi v dveh mesecih ali pa v krajšem, s posebnim predpisom določenem roku, ima stranka pravico obrniti se s svojo zahtevo na organ druge stopnje, ki je v tem primeru pristojen za odločanje. Zoper odločbo organa druge stopnje sme stranka sprožiti upravni spor; če so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena, pa sme sprožiti upravni spor tudi, kadar ta organ ne izda odločbe.

Postopek:

1. Na MDDSZ pošljete dopis, v katerem ugotovite, da ste dne (navesti datum odposlanja pritožbe) na MDDSZ poslali pritožbo na odločbo CSD (navesti naziv CSDja) št. (navesti št. odločbe CSDja) z dne (navesti datum izdaje odločbe CSDja) in od MDDSZ zahtevati, da nemudoma izda odločbo druge stopnje.

2. V kolikor od MDDSZ v roku 7 dni na vaš naslov ne pride drugostopenjska odločba, se MDDSZ nahaja v molku in imate po ZUS/23/2 na upravnem sodišču možnost sprožiti upravni spor zoper državo zaradi molka MDDSZ. Upravni spor lahko sprožite izključno preko odvetnika in v njem od sodišča zahtevate, da MDDSZ naloži, da v roku meseca dni reši zadevo in izda odločbo - napisati tako tožbe ni težko, odvetnik mora npr. le popaziti, da sta zahtevek in obrazložitev pravilno formulirana skladno s procesnimi zahtevami iz ZUS oz. ZPP.

3. Upravno sodišče bo ugotovilo, da gre res za molk organa in bo MDDSZ naložilo, da v določenem roku (tipično mesec dni) reši zadevo in izda odločbo.

4. V kolikor MDDSZ niti po tem mesecu dni ne izda odločbe, potem na upravnem sodišču ponovno sprožite upravni spor, tokrat z zahtevkom, da naj zadevo namesto MSSDZ reši upravno sodišče.

5. Upravno sodišče potem v t.i. sporu polne jurisdikcije o zadevi odloči vsebinsko.
Default avatar
katarina73 je napisal/a:
Ja, sem prebrala. :) Ma so smešni. Za štipendijo sem enostarševska družina, za otroški dodatek pa ne.
Default avatar
reka je napisal/a:
Definicijo bodo počasi razširili še na druga področja (mislim, da smo o tem že debatirali tu gor). So se pa seveda problema lotili na napačnem koncu - naj bi raje skrbeli za primerno višino preživnin, izterjavo in finančno policijo, ki bi znala prijet goljufe, pa jim sploh ne bi bilo treba mešetarit z desetimi odstotki zraven.
Default avatar
ločevalka: če bo sprejet družinski zakonik, bomo enostarševske družine spet vse ružine v kateri je en starš+otrok (otroci). zdaj tega tako jasno in nedvoumno ni nikjer, pa si lahko zmišljujejo - očitno.

zus: hvala za informacijo. zelo koristno. istočasno hočem rešiti še to zadevo s tem tajnim obvestilom, v katerem MDDSZ samovoljno določa definicijo enostarševske družine.
Default avatar
Katarina, meni so pritožbo rešili s parimi dnevi zamude (2-mesečnega roka), seveda so mi še enkrat prijazno razložili, da nisem enostarševska družina, ker oče fizično meditira nekje po svetu. Sem imela pa še dodatno "srečo", da je v tem času sin postal polnoleten, hčerka je bila pa že prej in so me tudi prijazno podučili, da mi je pa roditeljska pravica itak prenehela in naj neham težit:). Nisem neumna, tudi sama vodim upravne postopke, vendar je ta njihova odločba en navaden zmazek, saj samo prepisujejo neke določbe iz zakona.

Reka, tole je pa podatek zate:

"Cenzus je vezan na MP iz leta 2009 in je 592,62 Eur, 65 % znaša 385,20 eur.
Dohodki se tudi prenesejo za leto 2009.
Pri štip. je cenzus za kandidate, ki živijo v enostarševski družini povečan
na 70%, kar znaša 414,83 eur", posredovan iz prve roke (CSD).
Default avatar
no-ja: potem bi lahko meni v odgovoru prijazno napisali, naj neham težit, ker bom zato, ker sem enostarševska dobila višjo štipendijo. :)))))))))) in je to recimo da kompromis med otroškim in štipendijo.

bo pa zanimivo videt kako bodo letos naredili pri nas s štipendijo. lansko leto sem jo dobila ker sem doprla s.p.. si niti zamislit ne upam, da bodo letos pa upoštevali vse dohodke lanskega leta. če bodo bom spet morala spisat pritožbo. kaj je pri teh pritožbah najhuje ... vložila sem jo v maju, čez dva dni bo september ... odgovora pa ni. če se gre tako lahko z državo ... zakaj tega potem ne bi počeli še državljani.
Default avatar
no-ja je napisal/a:
Hvala :)
Default avatar
vprašanje za Katarino, ko si napisala, da je lani hči dobila štipendijo, ker si odprla s.p. a potem drugih dohodkov niso upoštevali ali kako?
Default avatar
armanda3: po zakonu je izguba zaposlitve, odprtje s.p. ... razlog za vlogo za državno štipendijo. isti razlogi so za to, da se ponovno odloča o otroškem dodatku (102. člen). upoštevali so preživninio in regres ter otroške dodatke, minulega dohodka pa ne. prav zato me zanima kaj bodo upoštevali letos. razumela bi, če bi želeli polletno bilanco stanja ... recimo. ne pa da upoštevajo lanskoletne dohodke, če jih lansko leto niso upoštevali. iz istega razloga mi ni jasno, da pri otroškem dodatku upoštevajo lanske dohodke, ko pa imam s.p., ki se vsaj na začetku tretira kot minimalna plača, ker se štarta pač z minimalnimi prispevki.
Default avatar
katarina73 je napisal/a:
zanimivo je, da se v primeru DSP upošteva enostarševska družina (po stari definiciji) še sedaj, ponder pri enostarševski družini je 1,3...otrokom, ki dobivajo preživnino nad zneskom določenim preko preživninskega sklada DSP ne pripada.....res pa mu pripadajo najvišji OD, kjer pa se (zanimivo) enostarševstvo razlaga drugače........
WildWind
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ability is what you're capable of doing.
Motivation determines what you do.
Attitude determines how well you do it.
Default avatar
katarina73 je napisal/a:
Glede na vsebino navedenega tajnega obvestila vam bo MDDSZ skoraj zagotovo izdal zavrnilno odločbo. Navedeno samovoljno določitev definicije enostarševske družine s strani enostarševske družine je možno položiti na tnalo na način, da se zoper tako zavrnilno odločbo MDDSZ na upravnem sodišču sproži upravni spor (rok: 30 dni po vročitvi drugostopenjske odločbe).

Za tak upravni spor velja:

1. Zahtevek: glej ZUS/33/1, v konkretnem primeru najverjetneje
- odprava drugostopenjske in prvostopenjske odločbe in vrnitev odločanja nazaj na prvo stopnjo (ZUS/33/1) po smernicah sodišča

2. Pritožbeni razlogi: glej ZUS/27, v konkretnem primeru najverjetneje
- ZUS/27/1: Upravni akt se sme izpodbijati, če postopku za izdajo upravnega akta zakon, na zakon oprt predpis ali drug zakonito izdan predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, ni bil uporabljen ali ni bil pravilno uporabljen.

Tudi v tem primeru se upravni spor se lahko sproži le preko odvetnika (oz. pooblaščenca z opravljenim državnim (=pravosodnim) izpitom).

Pritožbeni razlog, tj. da tolmačenje predpisov s strani MDDSZ ni zakonito, je potrebno "razdelati" v obrazložitvi tožbe z aplikacijo na konkretni primer. To ni trivialno, v splošnem npr. zaradi procesnih "posebnosti" upravnega spora v primerjavi s pravdnim postopkom, v konkretnem primeru pa je (po moje) potrebno še poznavanje pravil učinkovanja novosprejetih predpisov na učinkovanje obstoječih predpisov.

Predpogoj za "uspešen" upravni spor je lahko tudi to, da že pritožba na prvostopenjsko odločbo vsebuje "kolikor-toliko" pravilen argument (glej npr. ZUS/20/3: V upravnem sporu stranke ne smejo navajati dejstev in predlagati dokazov, če so imele možnost navajati ta dejstva in predlagati te dokaze v postopku pred izdajo akta).
Default avatar
/iz spisa izhaja, da drugi starš plačuje preživnino in torej izvaja roditeljsko pravico/ ... in dalje pojasnilo, kdaj samo en starš izvaja roditeljso pravico. očitno MDDSZ ne pozna člena ZZZDR

125. člen
Tisti od staršev, ki mu je odvzeta roditeljska pravica, ni oproščen dolžnosti preživljanja otroka.

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=3093

oz. je najbrž namenoma zamolčalo to poznavanje, sicer ne bi kot dokaz izvajanja roditeljske pravice (in s tme neobstoja enostarševske družine) navedlo plačevanje preživnine.


čakam še odločbo za štipendijo, v kateri bo, tudi če bo štipendija zavrnjena, pisalo, da se je v postopku ugotovilo, da sem enostarševska družina. to odločbo bo izdal isti organ, pa naj se potem zmenijo kaj sem .... eno ali dvostarševska ali karkoli že.
Default avatar
Kako lepo in vzpodbudno, da se še vedno ubadate z isto temo. :)

Ravno izpolnjujem obrazce za novo vlogo za izdajo nove odločbe za OD.

Očitno je predlog ZUPJS uspel in je že v praksi:
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=3387

Lani je bila obljubljena enotna definicija enostarševske družine kot podlaga za uveljavljanje vseh pravic, katere ta zakon predvideva ( OD, DSP, varstveni dodatek in štipendije ) in jo ta zgleda res vsebuje:

(7) Za enostarševsko družino po tem zakonu se šteje skupnost enega izmed staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem prejemkov za preživljanje ne prejema ali je drugi izmed staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema.

Ja, so jo od lani spet malo spremenili, haha. Pa verjetno se bo spremenila še vsaj dvakrat. Saj so po eni strani ubogi CSDji, koliko dela jim tile z bujno domišljijo naredijo :)))) Morda od tam izhajajo zamude??

A ti Katarina si pa to predala varuhinji človekovih pravic? Me prav zanima - a je že kakšen odziv?
Mislim predvsem glede tistih spornih stavkov o izvrševanju roditeljske pravice oz. starševske skrbi?

Moderatorji

mag. Nataša Durjava , EAGT geštalt izkustvena psihoterapevtka
durjavaN
prof. Andreja Vukmir , spec. zakonske in družinske terapije
Zavod Pogled
Mirjana Frankovič , transkacijski analitik - psihoterapevtka, doktorandka SFU Dunaj
MirjanaFrankovic E-posvet