ARHIV - alternativa in zdravo življenje

KORBAZOL,IMMUNARC,MEGAMIN

Default avatar
Spoštovani
Posredujem Vam nekaj koristnih info v zvezi z dopolnilnim zdravljenjem raka

Lep pozdrav
Oder Jože


Bolnica
Specijalna bolnica za internu medicinu NOVA VITA osnovana je u cilju obezbeđivanja visokih standarda zdravstvene usluge, što podrazumeva primenu najsavremenijih medicinskih i tehničkih mo
gućnosti u lečenju malignih i hroničnih internističkih bolesti.Lečenje malignih bolesti podrazumeva hirurgiju, hemio- i radioterapiju, hormonsku terapiju, imuno- i gensku terapiju. I pored napretka u medicini, rezultati lečenja malignih bolesti su još uvek nezadovoljavajući. Međutim rezultati i načini lečenja u Nova Viti su se pomakli napred delujući zaista ohrabrujuće. Broj izlečenih pacijenata u mnogome zavisi od ranog otkrivanja, kao i od vrste tumora. Osim toga vrlo često su ispoljeni neželjeni efekti citostatika ili zračenja, koji značajno smanjuju kvalitet života onkoloških pacijenata.

Specijalna bolnica za internu medicinu Nova Vita jedna je od mnogih zdravstvenih i naučnih institucija u svetu čija je delatnost usmerena na traganje za uspešnijim načinom lečenja malignih bolesti. U zdravstvenoj delatnosti bolnice se, pored već pomenutih načina lečenja, primenjuje terapija adjuvantnim prirodnim supstancama za koje je već dokazan imunostimulatorni ili antitumorski efekat, pri čemu nema neželjenih efekata.U bolnici su se u prvo vreme primenjivali prirodni nutraceutski proizvodi ili prirodne, nesintetske lekovite supstance u cilju poboljšanja kvaliteta života teških pacijenata. Kliničkim praćenjem u toku 6 do 12 meseci obuhvaćeno je dve grupe pacijenata. U grupi pacijenata, koji su uz nespecifične imunostimulatore prirodnog porekla primali i citostatike ili se zračili ( n- 150 ), u 75 % je poboljšan kvalitet života, zbog smanjenja neželjenih efekata ovih terapija. U grupi pacijenata kod kojih je završeno specifično onkološko lečenje ( n – 138 ), te su isključivo koristili nutraceutike HY terapije došlo je do poboljšanja kvaliteta života u 95 %. Značajno je da je u ovoj grupi ispitanika utvrđen i antitumorski efekat u 10-30 % i to kod hematoloških malignih bolesti ( limfoma i leukemija ) i kod karcinoma dobro prokrvljenih organa ( primarni tumori ili metastaze na plućima i jetri ). Regresija malignog procesa nije zapažena kod postojanja sarkoma na kostima ili prisutnih metastaza u koštanom tkivu.

Obzirom na ovaj izneneđujući rezultat, lekari Specijalne bolnice Nova Vita su u saradnji sa proizvođaćem Biofarmgroup i Medicinskim fakultetom u Kragujevcu nastavili ispitivanja antitumorskog efekta. Istraživanje je još uvek u toku, a za sada je dokazan selektivni antileukemijski efekat nutraceutika Korbazola. U saopštenju za javnost od 05.maja 2005. godine Medicinski fakultet u Kragujevcu je objavio da procenat malignih ćelija koje bivaju ubijene aktiviranjem mehanizma apoptoze ( samouništenja) u 24 h kulturi ćelija hronične limfocitne leukemije iznosi 60-90%. Efekat je selektivan, ispoljava se samo na maligne ćelije, dok su zdrave ćelije zaštićene, čak stimulisane lekovitom supstancom. Ovako značajan korak u lečenju malignih oboljenja u skladu je sa svetskom tendencijom da imunoterapija, koja nije štetna za zdrave ćelije, zauzme drugo mesto na lestvici lečenja malignih bolesti, odmah iza hirurgije.

Značajno smanjenje neželjenih efekata zračenja kod pacijenata iniciralo je saradnju Specijalne bolnice Nova Vita i Biofarmgrupe sa Instututom za nuklearne nauke Vinča. Tokom dvogodišnjih ispitivanja in vitro i in vivo efekata Gonebazola utvrđeno je značajno radioprotektivno svojstvo, pri čemu je ovaj nutraceutik višestru ko efikasniji od registrovanog leka Amifostina (1,2 aminopropil, aminoetil cisteamin), koji se već korsiti u medicinskoj praksi. Za razliku od amifostina, koji je neurotoksičan ( jer metabolizmom generiše ugljendisulfid CS 2 ), primena Gonebazola nije praćena štetnim efektima. U in vitro uslovima Gonebazol, smanjuje u čestalost indukovanih mikronukleusa za 69% i lipidnu peroksidaciju za 50%. Pod tim uslovima više od 25% ozračenih leukocita eliminisano je fiziološkim mehanizom bez zapaljenja i nekroze. Ispitivanja in vivo pokazala su veliku sličnost izmedju in vitro i in vivo efekata. Zapaženo je imunostimulativno svojstvo koje se ogleda u regulaciji medjusobne finkcije limfocita i monocita, usled čega je vreme potrebno za regeneraciju kostne srži značajno smanjeno, a hromozomske aberacije i mikronukleusi nestaju.

Hromozomske aberacije i mikronukleusi predstvaljaju rani pokazatelj genomske nestabilnosti i njihovo utvrđivanje smatra se pouzdanim skrining testom za otkrivanje visokog rizika od nastajanja karcinoma, bez obzira da li se radi o familijarnoj predispoziciji ili posledici dejstva genotoksičnih kancerogena tokom života. Genomska nestabilnost je nadjena kod gotovo svih malignih bolesti. Aktuelna genetska istraživanja pokazala su da genska nestabilnost može biti uzrok i drugim hroničnim oboljenjima kao što su kardiovaskularne bolesti, parkinsonizam ili Alzhajmerova bolest.

Gonebazol eliminiše hromozomske aberacije i mikronukleuse i uspostavlja ćelijsku homeostazu, te je njegova primena od velikog značaja za prevenciju bolesti, naročito u osoba koje su u riziku.

U okviru koncepta nutrigenomike, tj projekta ispitivanja efekata određenih činilaca iz hrane na nastanak, tok i ishod bolesti u ljudi, Specijalna bolnica za internu medicinu Nova Vita uključena je u niz predkliničkih i kliničkih studija. Izuzetan značaj se pridaje pravovremenom utvrđivanju rizika za nastanak karcinoma citogenetskim pregledom krvi, smanjivanju tog rizika primenom nutraceutika koji stabilizuju genom i primenom nespecifične imunostimulatorne terapije, u vidu prirodnih nesintetskih supstanci, kojom se može uticati na tok i ishod bolesti.
Pitanja & Odgovori

>
Doktori
_______________________________

>
Organizacija
_______________________________

>
Saradnja
_______________________________
Interna medicina:

Drugačiji pristup lečenju ciroze jetre?

Kako mogu da se ublaže simptomi bronhijalne astme?

Kakva je primarna i sekundarna prevencija nastajanja ishemijske bolesti srca?Hematologija i onkologija:

Drugačiji pristup lečenju malignih oboljenja, šta to znači?P: Drugačiji pristup lečenju ciroze jetre?

O: Ciroza jetre je takvo oboljenje u kojem se u jetri odigravaju tri patološkoanatormska procesa,

a četvrti nastaje kao njihova posledica.

Prvo: Nekroza hepatocita što bi u prevodu značilo smrt jetrine ćelije

Drugo: Stvraranje fibroznih traka koje ponekad pravilno a ponekad haotično povezuju portne

Treće: Nodularna regeneracije jetrinog parenhima koja se razvija kao posledica nekroze većeg broja hepatocita.

Četvrto: Sve gore navedeno dovodi do poremećaja cirkulacije u jetri koja izaziva novu ishemiju i nekrozu hepatocita, novu stimulaciju za nodulusnu regeneraciju itd.

Specijalna bolnica za internu medicinu "NOVA VITA", pored terapijskih mera u okvirima konvencionalne medicine koje primenjuje u lečenju obolelih od ciroze jetre, nudi nove modalitete lečenja imunoterapijskim pristupom.
U toku kliničkog praćenja obolelih od ciroze jetre različite etiologije utvrdjeno je da imunoterapijski pristup lečenju daje izvanredne rezultate kada je u pitanju oporavak jetrinih ćelija što se u velikoj meri odražava na klinički tok i poboljšanje prognoze bolesti.
Reč je o primeni kombinovane terapije nespecifičnim imunostimulatorima -Immunarc, Amazonski megamin, Kubanski galen kod obolelih od ciroze jetre.

>>gore


P: Kako mogu da se ublaže simptomi bronhijalne astme?

O: Bronhijalna astma je hronična zapaljenska bolest disajnih puteva koja se može ispoljiti različitim

intenzitetom simptoma poćev od diskretnog osećaja otežanog disanja sa jedva čujnim zviždanjem u grudima, do teskog gušenja koje može imati i fatalan ishod.

Astma je česta bolest, široko rasprostranjene u svim delovima sveta, u svim uzrastima i podjednako u oba pola, sa tendencijom porasta poslednjih decenija.

U našoj zemlji od astme boluje 1 do 3% populacije, zavisno od područja. Polovina pacijenata oboli pre desete godine života, a manje od 50% dece astmatičara imaće je i kada odrastu, budući da u pubertetu bolest u većini slučajeva iščezava.

Glavni poremećaj u astmi jeste izmenjeni bronhijalni odgovor koji podrazumeva povremene ekscesivne kontrakcije glatkih mišića zida disajnih puteva, sa pojačanom sekrecijom podsluzničnih žlezda i otokom same sluznice. Bolesnici reaguju na niske koncentracije agenasa koji kod zdravih ne uzrokuju bilo kakve simptome.

Faktori koji mogu da pokrenu astmatični napad su:

- genetski

- respiratorne infekcije

- izloženost antigenima u ranom detinjstvu (aerozagadjenje, alergeni u životnoj i radnoj
sredini, pušenje, ishrana, povećano korišćenje industrijski obradjene hrane, soli i
poluzasićenih masnih kiselina)

Terapija astme:

1. profilaktička - podrazumeva sprečavanje pojave napada, a obuhvata imunoterapiju i
antimedijatore (kromolini i antihistaminici).

2. simptomatska - u upotrebi su bronhodilatatori (beta adrenergici, ksantini i antiholinergici)
i antiinflamatorni lekovi (glikokortikoidi).

3. opšte mere u koje ubrajamo zaštitu od infekcija respiratornog trakta, edukaciju bolesnika,
psihoterapiju, sredinu bez aerozagadjenja i velikih temperaturnih i barometarskih
kolebanja.

U specijalnoj bolnici za internu medicinu "NOVA VITA" pored standardne terapije u lečenju astme koriste se i preparati Immunarc, Kubanski galen i Bronhovit koji pokazuju značajnu antiflamatornu aktivnost uz bronhodilatatornu i mukolitičku aktivnost bitnu za ublažavanje tegoba.

>>gore


P: Kakva je primarna i sekundarna prevencija nastajanja ishemijske bolesti srca?

O: Incidenca IBS u razvijenim zemljama iznosi 2, 5-3/1000. Ove bolesti predstavljaju vodeci uzrok

smrti i cine 57 % ukupnog mortaliteta, sa tendencijom porasta.


Danas postoji velika lista poznatih faktora rizika koji su povezani sa povecanim rizikom od IBS. Prema preventivno medicinskom znacaju podeljeni su u cetiri grupe:

1. Pušenje duvana, povišen LDL holesterol, višak zasićenih masnih kiselina u ishrani,
HTA, hipertrofija LK;

2. Dijabetes melitus, fizička neaktivnost, snižen HDL-hol., povišeni trigliceriidi, gojaznost,
menopauza;

3. Psihosocijalni faktori rizika, povišen Lp (a), homocistein, oksidativni stres i alkohol;

4. Starost, muški pol, pozitivna porodična anamneza;

Terapija:

mere primarne prevencije - saveti o higijensko-dijetetskom rezimu života i ishrane, nutraceutik Gonebazol obzirom da pokazuje značajan efekat na redukciju broja mikronukleusa i hromozomskih aberacija, kao i Immunarc caps. koji ima značajno antioskidantno i imunostimulirajuće dejstvo..

mere sekundarne prevencije - standardne kardioloske terapije (antigregaciona i ostala specificna kardioloska terapija) preporučuje i nutraceutik Hercovit, koji ima antiinflamatorno, antioksidantno, vaskuloprotektivno i dilatatorno dejstvo.

>>goreP: Drugačiji pristup lečenju malignih oboljenja, šta to znači?

O: Tumor je skup ćelija koje se nekontrolisano dele. Tumorske ćelije su paraziti koje zdravim

ćelijama našeg organizma uzimaju hranu kiseonik minerale i vitamine. Onemogućavaju da zdrave ćelije obavljaju svoju funkciju u organizmu. Zbog brzog rasta lako se šire na okolne organe ili se putem telesnih tečnosti prenose na udaljene organe stvarajući nove neoplazme ili metastaze. Tako govorimo o proširenoj malignoj bolesti.

Tumori mogu da zahvate vitalne organe kao što su jetra, pluća, mozak i kosti. Izazivaju i poremećaje u funkcionisanju zdravih ćelija i slabe organizam u celini .

Najčešći podela je na benigne i maligne tumore.

U zdravom organizmu postoji izmedju 500 i 1000 malignih ćelijana Naš prirodni odbrambeni mehanizam uništava ove ćelije. Ukoliko dodje do patološke izmenjenosti u DNK na ćelijskom nivou, nastaje disbalans koji dovodi do razvoja tumora.

Izloženost hemijskim supstancama, zračenju, genetske predispozicije mogu doprineti razvoju maligne bolesti.

Lekari koriste reč stadijum kako bi označili veličinu i brzinu napredovanja tumora.

Drugačiji pristup: Naša bolnica je jedina privatna ustanova na ovim prostorima koja pruža hospitalno lečenje onkološkim pacijentima.
Pored primene klasične medicinske hemio-terapije i radio-terapije samo kod nas se primenjuje i terapija nespecifičnim imuno-stimulatorima.
Sinergistički efekat ovakvog pristupa doveo nas je do boljih rezultata u lečenju malignih oboljenja.
Tim naših stručnjaka vrši razmenu iskustva sa stručnjacima iz čitavog sveta.
Naši saradnici su lekari iz Italije, Nemačke i Francuske.>>gore
>
Galerija
_______________________________

>
Press Clipping
_______________________________

>
P & O
_______________________________

>
Multimedia - 2008
_______________________________

>
Multimedia - 2009
_______________________________
NOVA VITA
Specijalna bolnica za internu medicinu

Ul. Patrijarha Dimitrija 36
11000 Beograd, Rakovica, Srbija
Tel: +381 (0)11 356 52 10
Tel: +381 (0)11 356 48 64
Tel: +381 (0)11 356 48 63

E-mail :[email protected], [email protected]

Lider projekta: Milomir Kandić

Copyright © 2007 NOVA VITA , All Rights Reserved, Designed by Ivana Dj
Default avatar
Topla hvala za poslane informacije! :)
Mag. Jadranka Perl
---
"Be still like a mountain and flow like a great river." - Lao Tzu