Med.Over.Net

Neplodnost

Odgovarjajo: Branka Žegura, dr. med., spec. ginekologije in porodništva

DRUŠTVO ŽIVA

Default avatar

k i t t y

POROČILO O DELU DRUŠTVA ŽIVA za leto 2006


1. VIZIJA

Društvo Živa smo ustanovili z namenom, da pomagamo parom pri postopkih OBMP (kar je tudi naše poslanstvo). V ta namen smo si določili več ciljev:

· seznanjanje bolnikov z njihovimi pravicami, z novimi terapijami, z uspešnostjo teh terapij v svetu in pri nas;
· psihološka pomoč parom pred, med in po postopkih;
· zavzemanje za boljše izobraževanje, humanost, potrpežljivost kadra, ki dela z neplodnimi pari;
· postaviti INFO center za informiranje o vseh možnostih, ki so na voljo;
· spremljanje trendov v EU glede neplodnosti;
· pomoč parom na potovanjih v tuje države v povezavi z neplodnostjo;
· organiziranje sestankov, družabnih prireditev, športnih srečanj in tekmovanj ter udeležba in sodelovanje pri kulturnih prireditvah ter posledično utrjevanje prijateljskih vezi med člani in izmenjava osebnih izkušenj;
· vzpostavitev sodelovanja z drugimi društvi in institucijami, tako v Sloveniji kot v tujini;
· ozaveščanje širše javnosti o neplodnosti;
· pridobivanje darovalcev, darovalk;
· izdelava študije o številu neplodnih parov v Sloveniji in vzrokih neplodnosti ter zavzemanje za več raziskav, študij;
· socialna pomoč neplodnim parom;
· osveščanje mladih;
· organiziranje strokovnih predavanj, seminarjev, delavnic namenjenih neplodnim osebam z različno tematiko;
· ureditev prostorov, čakalnic;
· vzpostaviti možnost anestezije;
· zavzemanje za prevetritev zakona - ZZOBMP, ZZZDR;
· aktivno sodelovanje v javni razpravi glede vseh predpisov, ki zadevajo pravice
in dolžnosti bolnikov;
· vzpodbuda k dogovoru klinik in ZZZS o višini plačila stroškov, tudi ureditev plačil za tujino;
· zavzemati se za več specialistov, klinik.

Ugotovili smo namreč, da imajo neplodni pari velike težave pri zdravljenju, saj so premalo informirani, doživljajo pa tudi osebne stiske. Težave z neplodnostjo so v naši družbi še vedno tabu in posledično ti pari ne živijo dovolj kakovostnega življenja. Raziskave so tudi pokazale, da se z neplodnostjo sooča že vsak 5 par v Sloveniji in nujno je bilo potrebno ustanoviti društvo, ki bi neplodnim parom pomagalo. Društvo na eni strani skrbi za neplodne pare (s tem, da jim nudi informacije in podporo), po drugi strani pa lajša delo klinikam, saj prihajajo k njim bolj informirani in ozaveščeni pari. Kar gotovo pomaga tudi k uspešnosti postopkov.2. DELOVANJE V LETU 2006


1. seznanjanje bolnikov z njihovimi pravicami
Društvo Živa si je prizadevalo doseči čimvečji krog bolnikov, zato smo bili dejavni na spletu, preko medijev, izdelali pa so tudi zloženko. V ta namen se je izvršila postavitev portala Živa in foruma Živa (www.neplodnost.info in http://www.neplodnost.info/forum/), ter priprava spletne strani na strani zavoda med.over.net, kjer poteka tudi moderiranje. Pripravili so zloženke, ki na voljo v mariborski kliniki in pripravili smo zloženke za ginekološko kliniko, ki pa je sama klinika ni dala nikoli na voljo pacientom.

2. seznanjanje bolnikov z novimi terapijami, z uspešnostjo teh terapij v svetu in pri nas
S spremljanjem člankov radijskih, televizijskih in časopisnih hiš je društvo ugotovilo, da si znanstveniki na tem področju doma in v tujini zelo prizadevajo izboljšati uspešnost postopkov. Gre za nova upanja bolnikov, zato je prav, da so bolniki z novostmi seznanjeni. Društvo skbi, da o novostih ažurno obvešča svoje člane preko portala in forumom.

3. vključitev podporne medicine v zdravljenje neplodnosti
o informacije in pogovori o tem na forumu Živa
o seznanjanje o novostih iz tujine

4. psihološka pomoč parom pred, med postopki
Poleg že uveljavljene podpore, ki si jo člani nudijo med sabo preko portala in osebnih stikov, si je društvo prizadevalo priskočiti parom na pomoč tudi s sodelovanjem pri projektu ginekološke klinike za nudenje psihološke pomoči ter omogočilo sodelovanjem parov z zunanjimi psihologinjami.

5. osveščanje mladih
o s pripravo plakatov za vse bolnice in ginekološke ambulante v Sloveniji
o s pisanjem o neplodnosti v medijih

6. zavzemanje za pisanje in medijsko pokritost tega področja
Društvo želi, da se v javnosti izgubi mit o neplodnosti, zato se zavzema, da se to področje v medijih čim večkrat pojavlja. Tako je v letu 2006 sodelovao na Oninen natečaju z zgodbo: ZMAJ, ŠTORKLJA IN ŽIVA (recept za zmago nad zmajem Sterilom), ki so jo s skupnimi močmi prirpavile članice društva na podlagi lastnih izkušenj in doživetij. Ob prijavi na Onin razpis so ugotovili, da so sodelujoči na portalu dobro obveščeni o zdravljenjih, o novostih in o težavah (tudi osebnih krizah), ki jih pari doživljajo v postopkih. Da pa je veliko ljudi, ki nimajo možnosti sodelovati na spletu. Zato so začeli pripravljati knjigo, ki bi prikazala predvsem izkustveno področje neplodnih parov. Gre za obsežen projekt, ki zahteva visko stopnjo angažiranosti prostovoljnih članov društva in se bo predvidoma dokončal še v letu 2008. Poelg pisanja bo namreč glavni del angažiranja pomenila pridobitev sponzorjev, ki bodo omogočili tiskanje in distribucijo knjige. Društvo je sodelovalo tudi v akciji Naše žene LJUDJE ODPRTIH ROK, saj je bila predsednica društva nominirana za naziv IZJEMNA OSEBNOST LETA 2006. Nominacija je pomenila veliko čast, saj je pokazala, da je društvo na pravi poti in da so tovrstne informacije ter delo društva v našem okolju nujno potrebni. Poleg vsega naštetega je društvo pripravilo še druge članke v časopisih in se pojavljalo v oddajah na radijih in TV ter sodelovalo še v drugih forumih (ringaraja, mama in občasno na vseh obiskanih forumih po Sloveniji).

- članki v časopisih, oddaje na radijih in TV
- ČLANEK NIKA
- http://med.over.net/phorum/read.php?f=6 ... eply_70113
- ČLANEK NAŠA ŽENA
- http://www.neplodnost.info/forum/viewtopic.php?t=2405
- ČLANEK NEPLODNI PARI OSTAJAJO BREZ OTROK
- http://www.neplodnost.info/forum/viewtopic.php?t=2158
- ČLANEK MAMA
- http://www.neplodnost.info/forum/viewtopic.php?t=2680
- Okrogla miza - Aktualna vprašanja slovenske reproduktivne medicine
- http://www.neplodnost.info/forum/viewtopic.php?t=2937
- NIKA
- http://www.neplodnost.info/forum/viewtopic.php?t=3328
- LJUDJE ODPRTIH ROK
- http://www.neplodnost.info/forum/viewtopic.php?t=2851

- Nekatere medije smo pa samo spodbudili k objavi člankov, čeprav potem v njih nismo direktno pisali. (Večer, Viva itd).

7. zavzemanje za boljše izobraževanje,humanost, potrpežljivost kadra, ki dela z neplodnimi pari
Ugotavlja se, da prihajajo neplodni pari v specialistične ambulante prestrašeni in premalo seznanjeni z postopki. Zdravstveno osebje pa ima navadno odmerjeno premalo časa, da bi se lahko z vsakim parom dolgo pogovarjalo. Tako prihaja do nezadovoljstva na obeh straneh. Drušvo si je tako zadalo postati most med obemi in v ta namen je bilo vzpostavljeno sodelovanje s klinikami in s tem omogočeno sprotno reševanje vseh problematik. Z veseljem se Društvo pohvali, da je sodelovalo pri vzpostavitvi elektronskega naročanja na ginekološki kliniki, ki je zelo olajšal dostopnost klinike parom.

8. postaviti INFO centra za informiranje o vseh možnostih, ki so na voljo
Naslednji zelo pomemben korak Društva je bil vzpostavitev pisarne v Ljubljani, ki zaradi svoje geografske lege omogoča lažjo dostopnost svojih članov in sodelovanje z vsemi najpomembnejšimi institucijami. Pri tem gre poudariti, da so za opremljenost pisarne poskrbeli nekateri člani, ki so društvu podarili svoje pohištvo.

9. spremljanje trendov v EU glede neplodnosti, potovanja parov v tuje države
Društvo na svojem portalu skrbi za opis veliko klinik v želji, da se pari lažje optimalno odločijo za zdravljenje in omogoča izmenjavo informacij med člani, ki pomoč poiščejo na tujem.

10. organiziranje sestankov, družabnih prireditev, športnih srečanj in tekmovanj ter udeležba in sodelovanje pri kulturnih prireditvah
Društvo Živa ugotavlja, da so nujna redna srečanja članic društva (najmanj enkrat mesečno – na različnih koncih Slovenije) in športni vikendi članic društva ter njihovih partnerjev. Na teh srečanjih se izmenjujejo različne informacije, se organizira delo društva in omogoča članom, da se povežejo in pomagajo tudi na osebnostnem nivoju. Tako je društvo v letu 2006 organiziralo skoraj vsak mesec srečanja članic na različnih koncih Slovenije in rafting na Kolpi v mesecu avgustu. Udeleženci so povedali, da jim ta srečanja pomagajo pri razumevanju in premagovanju neplodnosti, saj nimajo več občutka, da so sami. Ob srečanju s člani, kjer so postopki uspeli, ostali najdejo upanje in moč za naprej.

11. utrjevanje prijateljskih vezi med člani in izmenjava osebnih izkušenj
Poleg utrjevanja vezi med samimi člani preko foruma, ki zagotavlja visoko stopnjo zasebnosti in anonimnosti, ter organizacije rednih srečanj, si društvo prizadeva za utrditev vezi tudi med člani in strokovnimi delavci. Neplodni pari se zavedajo naporov medicinskega osebja, ki se trudi, da bi jim pomagali in si želijo, da se jim za svoje delo še posebej zahvali. Prav zato je Društvo v imenu svojih članov zdravnikom in sestram na koncu leta poslalo zahvalo za njihov trud in prizadevanje. Želeli pa so preseči tudi okvire svojega delovanja in so izvedli in organizirana je bila skupna akcija za pomoč fantku Marcelu, kateri je potreboval nujno operacijo v tujini.

12. ozaveščanje širše javnosti o neplodnosti s humanitarnimi prireditvami
o skupna akcija za pomoč fantku Marcelu kateri je potreboval nujno operacijo v tujini

13. vzpostavitev sodelovanja z drugimi društvi in institucijami, tako v Sloveniji kot v tujini
Neplodni pari se srečujejo z razimi težavami, ki zajemajo tako težave v samih postopkih, posvojitvah, težave ob izgubi otroka, težave, ki nastanejo, ko paru vendarle uspe najti otroka in rabi več informacij o negi dojenčka, in drugih zdravstvenih težavah. Zato se je Društvo povezalo še z drugimi društvi in institucijami, saj želi nuditi svojim članom še boljšo podporo.

14. pridobivanje darovalcev, darovalk
Društvo v sodelovanju z medicinsko stroko spodbuja k darovanju celic in so v ta namen v Mariboru že na voljo letaki, na katerih je delno predstavljeno darovanje. Bralce pa spodbuja tudi na svojem forumu Živa.

15. ureditev prostorov, čakalnic
Z namenom kvalitetnejšega čakanja v postopkih si je Društvo prizadevalo, da bi boljše uredili prostore samih klinik, predvsem čakalnic. Sklenili so tako dogovor z ginekološko kliniko, da bomo ob morebitni prenovi, mi poskrbeli za opremo čakalnice za pare v postopkih obmp. V ta namen smo tudi že navezali potrebne kontakte. Žal iz nam neznanih razlogov do prenove še vedno ni prišlo

16. vzpostaviti možnost anestezije
Naše članice si želijo, da jim klinike omogočajo možnost anestezije pri punkciji, saj je za večino zelo boleča. V njihovem imenu je Društvo imelo več pogovorov z ginekološko kliniko, ki je to možnost obljubila, vendarj je še ne izvaja. V Postojni pa so nam to možnost odrekli.

17. aktivno sodelovanje v javni razpravi glede vseh predpisov, ki zadevajo pravice in dolžnosti bolnikov
Društvo je z namenom ozaveščanja javnosti sodelovalo na okrogli mizi Aktualna vprašanja slovenske reproduktivne medicine v Mariboru.3. NAČRTI ZA LETO 2007

Društvo Živa bo tudi v letu 2007 nadaljevalo z aktivnostmi, ki jih je začelo v letu 2006, še bolj dejavno pa želi nastopiti še na naslednjih področjih:

· vzpodbuda k dogovoru klinik in ZZZS o višini plačila stroškov, tudi ureditev plačila za tujino,
· pomoč pri vzpostavitvi več specialistov in klinik v Sloveniji,
· ozaveščanje širše javnosti o neplodnosti na humanitarnih prireditvah,
· izdelava študije o številu neplodnih parov v Sloveniji in vzrokih neplodnosti,
· spremljanje pouka in študija na srednjih šolah in na univerzah ter skrb za njegovo izpopolnjevanje (sledenje novostim),
· zavzemanje za več raziskav, študij s tega področja,
· socialna pomoč neplodnim parom,
· osveščanje mladih,
· vključitev podporne medicine v zdravljenje neplodnosti,
· organiziranje strokovnih predavanj, seminarjev, delavnic namenjenih neplodnim osebam z različno tematiko,
· zavzemanje za prevetritev zakona - ZZOBMP, ZZZDR

V Društvu se načrtuje priprava še nekaterih odmevnejših akcij, s področja pomoči neplodnim parom. Prva večja akcija je peticija proti predolgi čakalni vrsti v Mariboru.

Glede na odziv in pozitiven sprejem društva Živa vemo, da smo si postavili prave cilje in da je naš pristop pravilen. Neplodni pari v Sloveniji prvič vedo da ‘’Niso sami’’.
Default avatar

dragica miloševič

pozdravljeni


Vprašanje - imam prijateljico iz Beograda ,ki se zanima za postopek umetne oplditve.Ali sploh obstaja možnost postopka v ljubljani ,čakalna doba ter cena postopka.
Na koga bi se morala obrniti,če je to izvedljivo.
Hvala za odgovor.
Default avatar

tanči55

Pokliči v ordinacijo Dr. Reš v ljubljano tel.01-5106800 ali pa na ginekološko kliniko v ljubljana tel.01-5226060 ti bodo vse povedadali.

Lep pozdrav
Default avatar

k i t t y

in seveda tudi na mariborsko kliniko kamor hodi veliko parov iz Srbije.
Default avatar

dragica miloševič

Hvala za odgovor.
To je prva informacija.

dragica
Default avatar

dragica miloševič

Hvla za prvo informacijo.

Dragica
Default avatar

Honki

Mene pa zanimajo potni stroški, na koga naj se obrnem, ali imam možnost, da mi povrnejo potne stroške, s tem da se vozim z obale v LJ????
Imela pa bom umetno oploditev že tretjič....kako je s s tem?
Default avatar

k i t t y

Honki seveda ti pripadajo potni stroški.
Tvoj osebni zdravnik ali ginekolog ti da obrazec za potne stroške. Tega potem na vsakem uz, punkciji, transferju itd. potrdiš. Ko je obrazec poln ali pa prej ga neseš na zzzs in ti povrnejo stroške.
Default avatar

Honki

Jaz hodim v LJ že od novembra, a mislite da mi bodo plačali te stroške vse za nazaj? V bistvu, če mi bodo potrdili te dneve, ko sem prihajala gor?
Hvala vam za odgovore!
Default avatar

k i t t y

Prosi sestre, če ti poštempljajo za nazaj. Kar je zavedeno na kartonu ne bi smel biti problem.
Default avatar

Honki

Najlepša hvala res, želim vam vesele Velikonočne praznike!!!!!
Srečno!
Honki!
Default avatar

ajda501

Ko sem bila jaz v drugem postopku v Lj, sem komaj tedaj zvedela od neke pacientke v cakalnici, da lahko dobim povrnjene potne stroske, za prvic sploh nisem vedela, ker ti to nihce ne pove...V drugem postopku pa kot pravim, sem zvedela na sredini postopka. Za nazaj mi "prijazna" sestra Blanka ni hotela postemplati, dobila pa sem postemplane datume od tistega dneva naprej, ko sem se imela par UZ. Rekla mi je, da ima z datumi za nazaj zelo veliko dela in kontroliranja, zato pa mi jih ni hotela postempljati. (takrat se mi je "zasrala")

LP, Ajda.
Ajda501
Default avatar

bata

Kaj za te potne stroške velja enako tudi pri dr. Rešu?

Kaj potem bi ti on na UZ to štampiral? List za potne str. pa dobiš pri svoji osebni zdr., oz. kje, ker ne vem?


Hvala. Bata
Default avatar

tanči55

Ja list dobiš pri svoji osebni zdravnici in velja tudi pri Rešu, če si preko koncesije, drugače pa mislim da ne. Se pa potni stroški obračunavajo mesečno to pomeni, da če greš enkrat na mesec se ti jih sploh ne splača uveljavljati, moraš it vsaj 2x ali več.

Moderatorji

Branka Žegura , dr. med., spec. ginekologije in porodništva
Branka Žegura