Kronična bolečina - fibromialgija

Odgovarjajo: Društvo za fibromialgijo

PRAVILNIK o delovanju inv. komisij 1.del

Default avatar
P R A V I L N I K
O ORGANIZACIJI IN NAČINU DELOVANJA INVALIDSKIH KOMISIJ TER
DRUGIH IZVEDENSKIH ORGANOV ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja organizacija in način delovanja izvedenskih organov Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod), postopek pri podaji
izvedenskega mnenja, seznam obvezne medicinske dokumentacije in sestavine popolne
delovne dokumentacije, ki je potrebna za podajo izvedenskega mnenja v postopku za
uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja.
2. člen
Izvedenski organi Zavoda dajejo v postopkih na prvi in na drugi stopnji izvedenska mnenja o
invalidnosti, preostali delovni zmožnosti in ustreznosti drugega delovnega mesta, telesni
okvari, potrebi po stalni pomoči in postrežbi drugega, nezmožnosti za delo vdove ali vdovca
oziroma drugih zavarovančevih družinskih članov, o potrebi po prilagoditvi prostorov in
delovnih sredstev v zvezi s poklicno rehabilitacijo ali zaposlitvijo oziroma premestitvijo na
drugo delovno mesto, o okoliščinah iz 201. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (v nadaljevanju: zakon), ki še niso ugotovljene in za njihovo ugotovitev ni
pristojen kakšen drug organ, in o drugih dejstvih, pomembnih za pridobitev pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Izvedenski organi Zavoda dajejo izvedenska mnenja na zahtevo tujih nosilcev pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, drugih organov, skupnosti ter oseb, če tako določajo posebni
predpisi, mednarodni sporazumi ali posebne pogodbe.

2
II. IZVEDENSKI ORGANI ZAVODA
3. člen
Izvedenski organi Zavoda so:
- invalidske komisije I. stopnje, ki delujejo na območnih enotah in izpostavah Zavoda,
- invalidska komisija II. stopnje, ki deluje na Centrali na sedežu Zavoda,
- zdravniki posamezniki in
- druge strokovne institucije, ki jih imenuje Upravni odbor Zavoda.
III. POSTOPEK IMENOVANJA IN RAZREŠITVE IZVEDENCEV ZAVODA
4. člen
Predsednike invalidskih komisij in člane invalidskih komisij (v nadaljevanju: izvedenec)
imenuje in razrešuje Upravni odbor Zavoda na predlog generalnega direktorja Zavoda.
Upravni odbor Zavoda imenuje izvedenca za dobo štirih let s tem, da je po preteku te dobe
lahko ponovno imenovan, če tako predlaga generalni direktor Zavoda.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena javni razpis po 6. členu tega pravilnika ni
potreben.
Izvedence, ki so v delovnem razmerju pri Zavodu (v nadaljevanju: poklicni izvedenec)
imenuje Upravni odbor Zavoda za čas trajanja te zaposlitve.
5. člen
Za izvedenca je lahko imenovan zdravnik specialist z veljavno licenco Zdravniške zbornice
Slovenije, z najmanj štiriletnimi delovnimi izkušnjami v svoji specialistični dejavnosti, ki je
praviloma v rednem delovnem razmerju ali je samozaposlen, in strokovnjak nemedicinske
stroke z visoko izobrazbo, ki je praviloma v rednem delovnem razmerju ali samozaposlen, s
štiriletnimi delovnimi in strokovnimi izkušnjami, ki omogočajo ocenjevanje invalidnosti in
drugih dejstev za pridobitev pravic po zakonu in drugih predpisih s področja socialne varnosti
in zlasti invalidskega varstva.
Za predsednika invalidske komisije je lahko imenovan zdravnik, praviloma specialist
medicine dela, ki ima štiri leta delovnih izkušenj in je v rednem delovnem razmerju v Zavodu.
Izvedenca strokovnjaka s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja se izbere in
imenuje izmed delavcev, redno zaposlenih v Zavodu.
10. člen
Invalidska komisija I. stopnje daje izvedenska mnenja o vseh dejstvih, potrebnih za odločitev
o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Zdravnik posameznik lahko daje izvedenska mnenja o dejstvih, potrebnih za odločitev o
pravici do invalidnine, pravici do dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dejstvih, če tako
odredi predsednik pristojne invalidske komisije (na primer izdaja potrdil, okoliščine iz 201.
člena zakona in podobno).
11. člen
Invalidska komisija II. stopnje daje izvedenska mnenja v pritožbenih postopkih in opravlja
revizijo pozitivnih izvedenskih mnenj invalidskih komisij I. stopnje in zdravnikov
posameznikov.
Invalidska komisija II. stopnje oblikuje strokovno doktrino, spremlja in nadzira izvajanje
strokovne doktrine, skrbi za enotnost in usklajenost dela invalidskih komisij I. stopnje ter za
enotnost kriterijev ocenjevanja okoliščin iz 2. člena tega pravilnika. V primerih ugotovljenih
nepravilnosti predlaga ustrezne ukrepe, izdaja priporočila, obvezna strokovna mnenja in
navodila ter jih objavlja in vodi v posebni zbirki izvedenske prakse Zavoda.
Invalidska komisija II. stopnje najmanj enkrat letno organizira sestanek z izvedenci na
območni enoti Zavoda in/ ali izpostavi Zavoda.
12. člen
Izvedenski organi so pri podajanju izvedenskega mnenja dolžni upoštevati:
- določbe zakona, tega pravilnika in drugih splošnih aktov Zavoda,
- seznam telesnih okvar in seznam poklicnih bolezni,
- načela in dosežke sodobne medicinske znanosti in varnosti in zdravja pri delu v zvezi z
ocenjevanjem invalidnosti in preostale delovne zmožnosti,
- splošna in etična načela stroke ter

5
- temeljna načela Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00
in 52/02 ).
Invalidska komisija I. stopnje in zdravnik posameznik sta dolžna upoštevati tudi strokovna
mnenja in navodila invalidske komisije II. stopnje.
13. člen
Izvedenec je pri svojem delu samostojen.
Izvedenec je pri svojem delu vezan na pravila stroke in doktrino pri podajanju izvedenskih
mnenj o dejstvih iz 2. člena tega pravilnika.
Glede upoštevanja dogovorjenih meril in kriterijev ter enotne prakse Zavoda je izvedenec
odgovoren predsedniku invalidske komisije I. stopnje oziroma predsedniku invalidske
komisije II. stopnje. V. SESTAVA IN DELO SENATA INVALIDSKE KOMISIJE
15. člen
Invalidska komisija poda izvedensko mnenje v senatu. Delo senata vodi predsednik senata, ki
ga določi predsednik invalidske komisije izmed zdravnikov-izvedencev.
Invalidska komisija daje izvedensko mnenje o invalidnosti oziroma preostali delovni
zmožnosti v sestavi dveh članov zdravnikov in enega člana strokovnjaka s področja
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varnosti in zdravja pri delu, organizacije dela,
industrijske psihologije ali tehnologije oziroma drugega ustreznega področja.
V ostalih primerih poda invalidska komisija izvedensko mnenje praviloma v sestavi dveh
medicinskih izvedencev oziroma dveh medicinskih izvedencev ter strokovnjaka s področja
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če je to potrebno.
Invalidska komisija lahko poda izvedensko mnenje tudi v širšem sestavu, če je to po mnenju
predsednika invalidske komisije oziroma senata potrebno glede na zahtevnost primera ali
naravo zavarovančevih bolezni oziroma zdravstvenih okvar.
Invalidska komisija poda izvedensko mnenje v roku 60 dni od prejema zadeve.
16. člen
Sestavo posameznega senata invalidske komisije oziroma zdravnika posameznika določi

predsednik invalidske komisije.
Pri izbiri posameznih izvedencev predsednik invalidske komisije upošteva zdravstveno
prizadetost obravnavanih zavarovancev in načelo enakomerne obremenjenosti vseh
izvedencev.
Poklicni izvedenci Zavoda podajajo mnenja kot izvedenci posamezniki in sodelujejo v senatih
invalidskih komisij v rednem delovnem času.
Izven rednega delovnega časa pa poklicni izvedenci Zavoda podajajo mnenja kot izvedenci
posamezniki in sodelujejo v senatih invalidskih komisij le v primeru, če tega ni mogoče
zagotoviti s prerazporeditvijo rednega delovnega časa.VI. POSTOPEK PRED PODAJO IZVEDENSKEGA MNENJA
a) Uvedba postopka
18. člen
Zavarovančev osebni zdravnik ali zdravniška komisija lahko predlaga začetek postopka za
uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, ko ugotovi, da sprememb v zdravstvenem
stanju ni mogoče odpraviti z zdravljenjem in ukrepi medicinske rehabilitacije.
Če se postopek začne na zahtevo zavarovanca ali njegovega zakonitega zastopnika in zahtevi
ni priložena obvezna medicinska dokumentacija v skladu s tem pravilnikom, mora strokovni
delavec Zavoda v roku 15 dni od prejema zadeve zaprositi osebnega zdravnika zavarovanca,
da jo zbere in predloži Zavodu.
Delovno dokumentacijo zbere strokovni delavec Zavoda.
Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja je uveden, ko Zavod prejme
zahtevo s popolno delovno dokumentacijo zavarovanca ter obvezno medicinsko
dokumentacijo o zavarovančevem zdravstvenem stanju in njegovi delovni zmožnosti.
19. člen
Če je bil postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja že uveden, pa o
zavarovančevih pravicah še ni bilo pravnomočno odločeno, se nov postopek na podlagi iste
bolezni zavarovanca, začne le v primeru bistvenih sprememb v zdravstvenem stanju
zavarovanca, ki bistveno vplivajo na njegovo delovno zmožnost.
Mnenje iz prejšnjega odstavka tega člena poda predsednik invalidske komisije I. stopnje.
Če predsednik invalidske komisije I. stopnje meni, da v zavarovančevem zdravstvenem stanju
ni bistvenih sprememb, ki bistveno vplivajo na njegovo delovno zmožnost, se o tem odloči s
sklepom izdanim v upravnem postopku.

8
b) Obvezna medicinska in delovna dokumentacija
20. člen
Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja se poda na
predpisanih obrazcih, ki jih izda generalni direktor Zavoda.
Obrazci iz prejšnjega odstavka tega člena se objavijo v Uradnem listu RS.
Predlog iz prvega odstavka tega člena se poda zaradi ocene invalidnosti in /ali telesne okvare
in/ali dodatka za pomoč in postrežbo in /ali za ugotovitev drugih dejstev za pridobitev pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki še niso ugotovljena in za njihovo ugotovitev
ni pristojen kakšen drug organ.
Predlogu za uvedbo postopka iz drugega odstavka tega člena mora biti priloženo:
1. Za ugotovitev invalidnosti:
- obvezna medicinska dokumentacija, ki je nujna za pravilno oceno delovne zmožnosti v
obsegu in vsebini, kot je določena v Seznamu obvezne medicinske dokumentacije za
uveljavljanje pravic na podlagi invalidnosti in preostale delovne zmožnosti, ki je sestavni
del tega pravilnika in iz katere je razvidno, da z zdravljenjem in ukrepi medicinske

rehabilitacije ni mogoče odpraviti sprememb v zdravstvenem stanju zavarovanca,
- delovna dokumentacija, kot je določena v 25. členu tega pravilnika.
2. Za ugotovitev telesne okvare:
- medicinska dokumentacija zdravnika ustrezne specialnosti.
3. Za ugotovitev potrebe po stalni pomoči in postrežbi drugega:
- medicinska dokumentacija zdravnika ustrezne specialnosti.
Predlogu iz prvega odstavka tega člena se predloži samo tista medicinska dokumentacija, ki je
pomembna za pravilno oceno invalidnosti, telesne okvare in o potrebi po stalni pomoči in
postrežbi.
21. člen
Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do invalidnine nadomesti predlog iz
prvega odstavka 20. člena pravilnika, če zavarovanec oziroma upokojenec uveljavlja le
pravico do invalidnine za telesno okvaro.27. člen
Predlog za uvedbo postopka z obvezno medicinsko dokumentacijo in zbrano delovno
dokumentacijo strokovni delavec Zavoda takoj pošlje predsedniku pristojne invalidske
komisije I. stopnje.
c) Pripravljalni postopek
28. člen
Predsednik invalidske komisije I. stopnje ali poklicni izvedenec, ki ga določi predsednik,
pregleda zbrano dokumentacijo in oceni, ali je ta popolna in zadostna za podajo izvedenskega
mnenja glede na predlagateljev predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz
invalidskega zavarovanja.
Če medicinska dokumentacija ni popolna ali ni v skladu z določbami tega pravilnika,
predsednik invalidske komisije I. stopnje ali poklicni izvedenec zahteva od predlagatelja, da
jo v določenem roku dopolni z navodilom, kaj je treba dopolniti, in obvestilom, da postopek
ni uveden.
Če delovna dokumentacija ni popolna ali ni pripravljena v skladu z določbami tega
pravilnika, zahteva predsednik invalidske komisije I. stopnje ali poklicni izvedenec, da jo
strokovni delavec Zavoda dopolni v roku 15 dni od prejema zadeve.
29. člen
Predstavnik delodajalca je dolžan v postopku za podajo izvedenskega mnenja strokovnemu
delavcu Zavoda v roku 15 dni posredovati vse podatke, ki so potrebni za podajo izvedenskega
mnenja o invalidnosti.

11
Predstavnik delodajalca ima pravico strokovnemu delavcu Zavoda posredovati vse podatke in
predloge, za katere meni, da so potrebni za pravilno oceno zavarovančeve delazmožnosti.
30. člen
Delodajalec ima pravico po izdaji odločbe o priznani pravici na podlagi II. ali III. kategorije
invalidnosti zaprositi za podajo dopolnilnega izvedenskega mnenja o ustreznosti predlaganega
delovnega mesta, na katero želi premestiti zavarovanca.
Mnenje iz prvega odstavka tega člena poda praviloma predsednik invalidske komisije I.
stopnje, oziroma dva izvedenca, od katerih mora biti eden izvedenec nemedicinske stroke.
31. člen
Predsednik in člani invalidske komisije si pri delodajalcu lahko ogledajo posamezna delovna
mesta oziroma delovni proces, če je to potrebno zaradi ocene invalidnosti.
Zavarovanec in/ali predstavnik delodajalca lahko predlaga ogled delovnega mesta iz
prejšnjega odstavka tega člena.

Ogled delovnega mesta se opravi po predhodni odločitvi predsednika invalidske komisije I.
stopnje ali poklicnega izvedenca ali predsednika senata.
O ugotovitvah ogleda iz prvega odstavka tega člena se sestavi zapisnik, ki je sestavni del
delovne dokumentacije iz 25. člena tega pravilnika.
32. člen
Na zaprosilo predsednika invalidske komisije I. stopnje, se preskrbi še strokovno mnenje
zavodov za usposabljanje invalidnih oseb, drugih strokovnih organizacij ali posameznih
strokovnjakov (psiholog, sociolog itd.), če se ugotovi, da je to za pravilno oceno invalidnosti
potrebno.
Če predsednik invalidske komisije I. stopnje ali poklicni izvedenec ugotovi, da je pri
zavarovancu lahko podana II. kategorija invalidnosti, se o obliki poklicne rehabilitacije
pridobi mnenje strokovne institucije s področja medicine dela oziroma poklicne rehabilitacije,
ki je podlaga za izvedensko mnenje senata invalidske komisije I. stopnje.

12
33. člen
Način vodenja pripravljalnega postopka pred podajo izvedenskega mnenja invalidske
komisije I. stopnje pri obravnavanju in ugotavljanju invalidnosti in način spremljanja poklicne
rehabilitacije se podrobneje določi v organizacijskem navodilu, ki ga izda generalni direktor
Zavoda.
VII. IZVEDENSKO MNENJE
34. člen
Invalidska komisija I. stopnje poda izvedensko mnenje o invalidnosti na podlagi popolne
medicinske in delovne dokumentacije in izvida osebnega pregleda zavarovanca na senatu.
Zavarovanca in predstavnika delodajalca se vabi na sejo senata po splošnih pravilih vročanja.
Rok od vročitve vabila do dneva zasedanja senata ne sme biti krajši od 8 dni.
Če se zavarovanec, kljub dvakrat izkazanem vabilu, neopravičeno ne odzove na osebni
pregled invalidska komisija I. stopnje poda izvedensko mnenje na podlagi zbrane
dokumentacije.
Če se predstavnik delodajalca seje senata, kljub izkazanemu vabilu, ne udeleži, se mnenje
poda brez njegove udeležbe.
S predstavnikom delodajalca opravijo pogovor vsi člani senata. Podpisana izjava predstavnika
delodajalca se zapiše v izvedensko mnenje kot priloga.
Izvid osebnega pregleda zavarovanca se vpiše v izvedensko mnenje.
Zdravnik izvedenec kot posameznik poda mnenje o telesni okvari in/ali potrebi po pomoči in
postrežbi na podlagi popolne medicinske dokumentacije in izvida osebnega pregleda, če je ta
za pravilno oceno potreben.
Če zavarovanec ne more priti na sedež invalidske komisije, niti ga ni mogoče pripeljati,
opravi izvedenec osebni pregled zavarovanca na domu ali v ustrezni ustanovi.


36. člen
Invalidska komisija II. stopnje poda izvedensko mnenje v pritožbenem postopku in opravi
revizijo pozitivnega izvedenskega mnenja invalidske komisije I. stopnje le na podlagi
dokumentacije, zbrane v postopku za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.
Predsednik invalidske komisije II. stopnje ali predsednik senata lahko v pritožbenem
postopku določi osebni pregled zavarovanca, če je to nujno potrebno za podajo izvedenskega
mnenja, in v obrazložitvi izvedenskega mnenja navede razloge za to.
37. člen
Vsako izvedensko mnenje invalidske komisije mora biti jasno, popolno in izčrpno
obrazloženo ter mora obsegati vse elemente določene z zakonom in tem pravilnikom, ki so
pomembni za odločitev o zavarovančevih pravicah.
Izvedensko mnenje mora biti napisano in obrazloženo na predpisanem obrazcu, ki ga izda
generalni direktor Zavoda.
38. člen
Določbe tega pravilnika o delu invalidskih komisij se smiselno uporabljajo tudi v primerih, ko
daje izvedensko mnenje zdravnik posameznik oziroma druga strokovna institucija iz 3. člena
tega pravilnika.
39. člen
Pri svojem delu sodelujejo invalidske komisije z zavarovančevim osebnim zdravnikom,
specialistom medicine dela, delodajalcem, z zdravstvenimi zavodi, zavodi za usposabljanje
in zaposlovanje invalidnih oseb in drugimi udeleženci v postopku ter jim nudijo tudi ustrezno
strokovno pomoč v zvezi z uresničevanjem pravic delovnih invalidov.

14
VIII. POSTOPEK PRI PODAJI IZVEDENSKEGA MNENJA INVALIDSKE
KOMISIJE I. STOPNJE
40. člen
Ko predsednik invalidske komisije I. stopnje ugotovi, da je medicinska in delovna
dokumentacija popolna, določi ustrezno specialistično sestavo senata glede na zdravstveno
prizadetost zavarovanca in dan obravnave zahtevka na senatu.
41. člen
Na seji senata invalidske komisije I. stopnje morajo biti prisotni vsi člani senata.
Predsednik senata je poročevalec na seji senata. Poročevalec seznani vse člane senata z
izvidom in mnenjem zavarovančevega osebnega zdravnika ali konzilija zdravnikov, z zbrano
medicinsko in delovno dokumentacijo ter rehabilitacijskim načrtom v primeru predvidene
poklicne rehabilitacije.
Po seznanitvi iz drugega odstavka tega člena se opravi pogovor s predstavnikom delodajalca
in osebni pregled zavarovanca.
Pri osebnem pregledu zavarovanca sodelujejo samo zdravniki.
Predstavnik delodajalca ima na seji senata pravico posredovati vse podatke in predloge, za
katere meni, da so potrebni za pravilno oceno zavarovančeve delovne zmožnosti.
42.člen
Senat invalidske komisije I. stopnje ugotovi dejansko stanje in poda izvedensko mnenje.
Predsednik senata je dolžan obrazložiti podano izvedensko mnenje.
Pisna obrazložitev je sestavni del izvedenskega mnenja in mora vsebovati naslednje sestavine:
- kratek opis glavne diagnoze, ki vpliva na oceno,
- opis zdravstvenih okvar in njihov vpliv na delovno zmožnost,
- utemeljitev določenih omejitev,
- utemeljitev datuma in vzroka nastanka invalidnosti,
- utemeljitev določitve kontrolnega pregleda oziroma mnenja, da kontrolni pregled ni
potreben,
- utemeljitev datuma in vzroka ter določitev odstotka telesne okvare,
- utemeljitev datuma nastanka potrebe po stalni pomoči in postrežbi drugega in določitev
obsega pravice.

15
43. člen
Pri obravnavanju in ugotavljanju invalidnosti invalidska komisija I. stopnje poda mnenje, da:
- obstaja invalidnost, določi kategorijo, datum in vzrok nastanka ter ugotovi preostalo
delovno zmožnost, če le ta še obstoja,
- je za zaposlitev oziroma premestitev na drugo delovno mesto potrebna prilagoditev
delovnih prostorov in delovnih sredstev ter njen obseg,
- je potrebna poklicna rehabilitacija,


- je potrebna prilagoditev delovnih prostorov in delovnih sredstev za poklicno rehabilitacijo
in njen obseg oziroma ustrezna prilagoditev delovnega mesta s tehničnimi pripomočki,
- je potreben kontrolni pregled in določi datum oziroma da kontrolni pregled ni potreben in
obrazloži, zakaj ni potreben,
- ni invalidnosti,
- ni invalidnosti, ker je potrebno nadaljnje zdravljenje ali ukrepi medicinske rehabilitacije,
ki lahko vplivajo na spremembe v zdravstvenem stanju zavarovanca, ter poda mnenje o
potrebi nadaljnjega zdravljenja oziroma medicinske rehabilitacije.

Kadar invalidska komisija I. stopnje poda mnenje o II. ali III. kategoriji invalidnosti, je dolžna
podati tudi mnenje o zavarovančevi preostali delovni zmožnosti in o morebitni potrebi po
prilagoditvi delovnih prostorov in delovnih sredstev ter določiti njihov obseg.
44. člen
Pri obravnavanju in ugotavljanju obstoja telesne okvare iz seznama telesnih okvar, izdanim na
podlagi zakona, invalidska komisija I. stopnje lahko poda mnenje, da:
- obstaja telesna okvara po seznamu telesnih okvar ter določi njeno višino po točki
ustreznega poglavja, datum in vzrok nastanka,
- obstaja po seznamu telesnih okvar več telesnih okvar, za vsako telesno okvaro določi
višino po točki ustreznega poglavja, datum in vzrok nastanka ter po točki ustreznega
poglavja določi skupno višino telesne okvare, vzrok in datum nastanka,
- gre za izgubo posameznega dela telesa ali trajno prizadetost funkcije, ki pa glede na
ugotovljeni obseg prizadetosti ne dosega višine, po kateri je po seznamu mogoče določiti
telesno okvaro,
- telesne okvare še ni mogoče oceniti, ker zdravljenje in rehabilitacija še nista zaključena,
- telesne okvare ni v seznamu telesnih okvar.
45. člen
Pri obravnavanju in ugotavljanju potrebe po stalni pomoči in postrežbi invalidska komisija I.
stopnje poda mnenje, da:

16
- so nastale trajne spremembe v zdravstvenem stanju zavarovanca, zaradi katerih ne more
zadovoljevati vseh ali večine osnovnih življenjskih potreb niti ob osebnih prizadevanjih
in ob pomoči ortopedskih pripomočkov, ter določi datum, od kdaj je pomoč in postrežba
potrebna,
- potrebe po stalni pomoči in postrežbi še ni mogoče ugotoviti, ker zdravljenje in
rehabilitacija še nista zaključeni,
- pri zavarovancu obstaja zmanjšana zmožnost premikanja najmanj za 70 % in od kdaj,
- je zavarovanec slep oziroma slaboviden in določi datum nastanka slepote oziroma
slabovidnosti,
- je oseba, ki je zdravstveno zavarovana po drugem zavarovancu Zavoda oziroma
upokojencu, slepa in določi datum nastanka slepote,
- je zavarovancu potrebno stalno nadzorstvo in od kdaj


- je zavarovancu nujno potrebna stalna pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih
življenjskih potreb ter da potrebuje 24-urni nadzor svojca in obvezno strokovno pomoč za
stalno izvajanje zdravstvene nege in od kdaj in
- pri zavarovancu niso podana dejstva iz prejšnjih alinej tega člena.
46. člen
Izvedensko mnenje invalidske komisije I. stopnje podpišejo vsi člani senata in se pošlje:
- strokovnemu delavcu Zavoda, ki vodi postopek, z vso dokumentacijo,
- zavarovančevemu osebnemu zdravniku skupaj z odločbo in
- zavarovancu skupaj z odločbo.
Zaradi varovanja osebnih podatkov je delodajalec lahko seznanjen z izvedenskim mnenjem
samo v obsegu, kot je povzeto v odločbi o priznanju ali zavrnitvi pravice iz invalidskega
zavarovanja.
Default avatar
pozdravljena;
Mene pa zanma kolko so lahko stari izvidi,katere lahko osebni zdravnik poda na invalidsko komisijo, a je to določeno?
hvala lepa

Moderatorji

Društvo za fibromialgijo
Društvo za fibromialgijo