Forum.Over.Net

Gradimo, opremljamo in urejamo dom

Odgovarjajo: Alenka Tomori, univ.dipl.inž.arh • Luka Tomori, univ. dipl. inž. arh

projektiranjeKdo odpojektna dokumentacija

Default avatar

mojca

Kdo odgovarja če je vložena projektna dokumentacija ,brez potrebnih soglasij.Kdaj se na projektno dokumentacijo lahko pritožiš,kje??Se je treba pritožiti takoj ko je vložena.Se lahko kljub temu izda gradbeno dovoljenje??
Vsem ,ki boste pomagali z odgovori hvala))
Default avatar

maka

odgovorni projektant...
Default avatar

gost

ZGO-1

70. člen

(pravna sredstva)

(1) Zoper odločbo, ki jo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja izda pristojni upravni organ za gradbene zadeve iz drugega odstavka 24. člena tega zakona, je dovoljena pritožba, in sicer v osmih dneh po njeni vročitvi.
(2) Če se vse stranke po vročitvi gradbenega dovoljenja pisno ali ustno na zapisnik pri pristojnem upravnem organu za gradbene zadeve odpovejo pravici do pritožbe oziroma pravici do sprožitve upravnega spora, postane odločba takoj pravnomočna.
(3) Če se vlaga pritožba ali predlaga obnova postopka iz razloga, ker pritožniku ni bila dana možnost udeležbe v postopku kot stranskemu udeležencu, ker takšna oseba meni, da je vplivno območje objekta prikazano napačno, je treba pritožbi oziroma predlogu za obnovo postopka najpozneje v 15 dneh po vloženi vlogi pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve predložiti ekspertno mnenje, iz katerega izhaja, da je vplivno območje objekta v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikazano napačno. Takšno mnenje izdela pravna ali fizična oseba, ki ima v skladu s predpisi o varstvu okolja pridobljeno pooblastilo za izdelavo poročil o vplivih na okolje.
(4) Če se vlaga pritožba ali predlaga obnova postopka iz razloga, ker pritožniku ni bila dana možnost udeležbe v postopku kot stranskemu udeležencu, ker takšna oseba meni, da je predvidena gradnja v nasprotju z izvedbenim prostorskim aktom, je treba pritožbi oziroma predlogu za obnovo postopka najpozneje v 15 dneh po vloženi vlogi pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve predložiti ekspertno mnenje, iz katerega izhaja, da je predvidena gradnja v nasprotju z izvedbenim prostorskim aktom. Takšno mnenje lahko izdela pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za prostorskega načrtovalca.
(5) V primeru, če pritožnik uspe, mu je investitor dolžan povrniti vse stroške, ki jih je imel v zvezi z naročilom in izdelavo ekspertnega mnenja.
Default avatar

gost

Hja, ni nujno. Odvisno za kakšno soglasje gre.
Default avatar

mojca

GOST ,res hvala za izčrpne informacije,,,samo mene zanima ....če lahko nekdo predloži projektno dokumentacijo brez soglasij(gradnja že ustavljena na podlagi 152.čl) pup določa nujni odmik 2m, ker pa je stavba visoka 10m.se pa verjetno računa vplivno območje.Ali se na projektno dokumentacijo lahko pritožim pred vložitvijo gradbenega dovoljenja,Ali ni po zakonu da predno se dela projektna dokumentacija ,se pridobijo soglasja.Upam da si razumel kaj sem hotela povedati.Žal včasih ne zastopim sama sebe)))))))))))).
ampak vseeno hvala
Default avatar

gost

Povsem te razumem. Poglej: bistvo je, ali si stranka v postopku ali ne. Če nisi, potem je težko, hudičevo težko. To pa mora presoditi projektant z izračunom vplivnega območja. Največkrat je to osenčenje sosednjih objektov. Na podlagi tega naj bi te upravna enota za izdajo GD vključila v postopek. Če te izločijo iz postopka, potem moraš ti dokazovati da si upravičena do statussa stranke v postopku, ampak to spet ni enostavno, ker moraš to argumentirati z drugimi strokovnjaki (recimo projektanti).

V pomoč si preberi še tole:
Kako težko je boš videla iz 64. člena točka (1)

62. člen

(stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja)

(1) Stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja z državnim ali občinskim lokacijskim načrtom, je samo investitor.
(2) V postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja s prostorskim redom, se imajo poleg investitorja pravico udeleževati postopka še naslednji stranski udeleženci (v nadaljnjem besedilu: stranke):
1. lastniki nepremičnin in imetniki služnostne oziroma stavbne pravice na takšnih nepremičninah, ki jih na podlagi vplivnega območja objekta, prikazanega z mejo v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, določi pristojni upravni organ za gradbene zadeve;
2. lastniki zemljišč izven gradbene parcele, na katerih je predvidena dovozna cesta in na katerih so predvideni komunalni priključki, prikazani v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ter imetniki služnostne oziroma stavbne pravice na takšnih nepremičninah;
3. drugi subjekti, če tako določa zakon.
(3) Stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, ki je imetnik služnostne oziroma stavbne pravice, ki še ni vpisana v zemljiško knjigo, lahko dokaže z overjeno listino, da je imetnik te pravice.

63. člen

(seznanitev strank)

(1) Pristojni upravni organ za gradbene zadeve povabi stranke, da se seznanijo z nameravano gradnjo in da se o njej izrečejo na obravnavi. V tem vabilu je treba stranke posebej opozoriti na to, da se bo v primeru, če se obravnave ne bi udeležile in izostanka opravičile, štelo, da se z nameravano gradnjo strinjajo.
(2) Stranka lahko v primeru opravičenega izostanka svojo izjavo poda tudi pisno, vendar samo do konca obravnave. Če stranka do konca obravnave ne poda pisne izjave o nameravani gradnji, se šteje, da se z nameravano gradnjo, prikazano v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, strinja.

64. člen

(zahteva za vključitev v postopek)

(1) Če kdo med postopkom zahteva vključitev v postopek in dokazuje, da je vplivno območje v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je pristojni upravni organ za gradbene zadeve določil stranke v postopku, prikazano napačno, mora za svoje trditve predložiti dokaz. Kot dokaz se šteje ekspertno mnenje pravne ali fizične osebe, ki ima v skladu s predpisi o varstvu okolja pridobljeno pooblastilo za izdelavo poročil o vplivih na okolje.
(2) Z zahtevo za vključitev v postopek iz prejšnjega odstavka se seznani samo investitor.
(3) V primeru, da se v nadaljevanju postopka ugotovi, da je vplivno območje objekta v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikazano napačno in se zato osebo, ki je dokazovala, da je vplivno območje v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikazano napačno, vključi v postopek, gredo vsi stroški, ki so nastali v zvezi z naročilom in izdelavo ekspertnega mnenja in stroški postopka, v breme investitorja. Če pa se ugotovi, da je vplivno območje objekta v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja prikazano pravilno, gredo vsi stroški, ki so nastali v zvezi z naročilom in izdelavo ekspertnega mnenja in stroški postopka, v breme osebe, ki je zahtevala vključitev v postopek.
(4) Zahtevo za vključitev v postopek lahko poda tudi oseba, katere služnost še ni vpisana v zemljiško knjigo, če kot dokaz predloži notarsko overjeno listino, ki izkazuje njeno imetništvo te pravice.

65. člen

(izjave strank)

(1) Stranka, ki v pisni izjavi ali na obravnavi nasprotuje nameravani gradnji, mora za svoje trditve predložiti dokaze.
(2) Investitor lahko kadarkoli med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja predloži notarsko overjeno pisno izjavo katerekoli stranke, da se strinja z nameravano gradnjo, kot je razvidna iz projekta, ki je bil priložen zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja.
(3) Če investitor med postopkom izdaje gradbenega dovoljenja predloži overjene pisne izjave vseh strank, da se strinjajo z nameravano gradnjo, kot je razvidna iz projekta, ki je bil priložen zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, ustna obravnava ni potrebna.Vsekakor pa imaš pravico prijaviti gradnjo, ki ni v skladu z OLN ali PUP pristojni inšpekciji.
Default avatar

mojca

Gost..hvala)))))))). Ker ,ko smo sosedje vrašali na občini kako so lahko izdali gradbeno dovoljenje,je bilo ugotovljeno da ni bilo vloženo niti bila pridobljena lok.informacija in da je nujni odmik 2m.No in sedaj smo šli sosedje pač na polagi 48.,49.,čl. da bo treba pridobiti soglasja.To je to))))))),ko bo vlagal projektno dokumentacijo.
Default avatar

gost

Če hočete biti s sosedi povsem na tekočem, prdlagam da reskirate nekaj tisočakov in za eno od sesednjih parcel (naprimer vašo) pridobite lokacijsko informacijo, iz katere bo tudi razvidno kaj se sploh sme zidati in kakšni pogoji veljajo.

Pa srečno
Default avatar

mojca

Res dobra ideja..hvala)))))))

Moderatorji

Alenka Tomori , univ.dipl.inž.arh
AlenkaTomori
Luka Tomori , univ. dipl. inž. arh
LukaTomori