Forum.Over.Net

Starševski čvek

Postavite nemogoče vprašanje in dobili boste neverjetne odgovore! Anonimno in brez registracije. Največje slovensko virtualno mesto. Če ni objavljeno v tem forumu, se ni zgodilo!

Pridobitev statusa športnika v OŠ

Default avatar

enamamapač

Sin bo naslednje leto obiskoval 8.razred OŠ.Redno trenira,njihovo moštvo je uspešno,1.liga. Treningi so skoraj vsak dan,tekme/turnirji bodo od septembra potekali tudi v drugih državah.

Zanima me sledeče:
-kakšen je postopek pridobitve statusa športnika?
- kdo ima do tega pravico?
-ali je mogoče,da lahko OŠ sama presodi,če bo imela pravilnik ali ne? (Slišali smo,da do sedaj dotična OŠ tega statusa ne podeljuje,ker bi naj bila to zgolj potuha za otroke - jaz tega ne vidim tako,nasprotno,pomaga se tistim,ki pomoč potrebujejo-razne odločbe ipd.,ne podpre pa se na ta način nekoga,ki "štrli" iz povprečja.Vsak starš ve,če bi bila to dejansko potuha,tega nimamo namena izkoriščati v njegovo škodo!)
-kaj nam svetujete ? (ta OŠ je v večjem kraju,kjer je več OŠ;povsod v okoliških šolah je to mogoče-otroci,ki obiskujejo druge OŠ in so v tem moštvu imajo status športnika,pri nas pa to naj ne bi bilo mogoče,ker se je šola tako odločila....)

Hvala za vaša mnenja in izkušnje!
Default avatar

Zakon o osnovni šoli

51. člen

(perspektivni in vrhunski športnik, perspektivni in vrhunski mladi umetnik)

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pridobitev statusa iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko predlagajo starši učenca.

Učencu s statusom iz prvega ali drugega odstavka tega člena se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Status iz prvega ali drugega odstavka tega člena učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame.

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz četrtega odstavka tega člena, mu šola lahko status iz prvega ali drugega odstavka tega člena odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

Učencu zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.

O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448

Kot vidiš, je vse odvisno od ravnatelja. Zakon pravi, da tak učenec LAHKO pridobi status, ne da mu PRIPADA.
Default avatar

uluru

Vse je odvisno od pravilnika, ki ga spiše šola. Šola pravilnik MORA IMETI!
Default avatar

enamamapač

Vodstvo šole po sedanjih informacijah zastopa stališče,da ta šola statusov ne podeljuje,ker bi naj to bila le potuha.
Ali imajo sploh pravico,da se o tem tako generalno odločijo sami, se ne ozirajo na ostala dejstva?
Default avatar

takole

enamamapač je napisal/a:
Vodstvo šole po sedanjih informacijah zastopa stališče,da ta šola statusov ne podeljuje,ker bi naj to bila le potuha.
Ali imajo sploh pravico,da se o tem tako generalno odločijo sami, se ne ozirajo na ostala dejstva?
Si prebrala zakon? Piše, da učenec lahko pridobi status športnika in ne da ga mora dobiti ali da mu pripada. Torej mu ga šola lahko podeli ali pa tudi ne. Šola o tem odloča samostojno.
Default avatar

enamamapač

Zdaj sem ugotovila,da šola ima pravila o prilagajanju šolskih obveznosti,pogojev je ogromno,dva izmed njih sta, da do konca tega koledarskega leta dopolni 14 let - navedeno pomeni,da za 8.razred sploh ne pride v upoštev,biti mora član državne športne reprezentance (kar se mi zdi pretirana zahteva,teh dveh pogojev nima nobena okoliška šola.

In počasi mi postaja jasno,zakaj na tej šoli nima nobeden statusa športnika. Konfliktna nisem,mi pa to pove,da se podpira vse ostale,napredne pa zatira s takimi pogoji.
Default avatar

nemogočejemogoče

Takšne pogoje ima samo 2. OŠ Slovenska Bistrica