Starševski čvek

cena osebne izkaznice

Default avatar
Je kdo pred časom delal osebni dokument? Ceno z taksami vred prosim.
Default avatar
Naziv storitve
Izdaja osebne izkaznice
(Zadnja sprememba: 25.02.2014)
Organ, ki jo urejaOrgan, ki jo ureja
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
UvodUvod

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in s katero lahko potuje v določene države. Vsak državljan Republike Slovenije ima pravico do osebne izkaznice. Na drugi strani pa je dolžnost vsakega polnoletnega državljana s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki nima veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, imeti osebno izkaznico.
KdoKdo

Osebno izkaznico lahko pridobi državljan Republike Slovenije, ki ima prijavljeno stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, prav tako pa tudi državljan, ki prebiva v tujini.
Območje Območje pristojnosti

Posebnosti pri območju krajevne pristojnosti:
Vloga se lahko vloži na katerikoli upravni enoti, lahko pa tudi na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini, izjemoma v nujnih primerih tudi na Ministrstvu za notranje zadeve.
Kje in kakoKje in kako

Slovenski državljan lahko za osebno izkaznico zaprosi na kateri koli upravni enoti v Republiki Sloveniji.

Slovenski državljan, ki v tujini stalno ali začasno prebiva ali je v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne more vrniti v državo, lahko vloži vlogo za izdajo osebne izkaznice tudi na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini.

V nujnih primerih, kot so zdravljenje, bolezen ali smrt ožjega družinskega člana, nujni službeni opravki, pa lahko za osebno izkaznico zaprosi na ministrstvu za notranje zadeve.
Slovenski državljan pa ima možnost ob potrebi po prioritetni izdelavi osebne izkaznice, z doplačilom višje takse, zaprositi za prioritetno izdelavo dokumenta in to na katerikoli upravni enoti na območju RS. Za prioritetno izdelavo osebne izkaznice je treba glede na veljavnost izdane osebne izkaznice poleg obrazca, ki stane 9,26 EUR, doplačati še znesek v višini dvojne takse izdaje in vloge za izdajo osebne izkaznice.

Vloga se lahko vloži le osebno. Istovetnost ob vložitvi vloge se izkaže s staro osebno izkaznico, potnim listom, vozniškim dovoljenjem ali drugo javno listino. Vloga se izpiše računalniško, vlagatelj pa preveri le pravilnost izpisanih osebnih podatkov ter se lastnoročno podpiše.

Vlogi je potrebno priložiti eno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati državljanovo pravo podobo.

Osebna izkaznica se polnoletnemu državljanu izda z veljavnostjo desetih let, državljanu, staremu od treh do 18 let, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo petih let, državljanu staremu do treh let pa se izda osebna izkaznica z veljavnostjo treh let. Državljanu, ki v obdobju petih let izgubi, pogreši ali odtuji dve ali več osebnih izkaznic, pri čemer ni izkazanega skrbnega ravnanja, se izda osebna izkaznica z veljavnostjo enega leta, v nasprotnem pa če državljan, ki mu je bila odtujena osebna izkaznica, dokaže, da je z njo ravnal z dolžno skrbnostjo in če je odtujitev prijavil kot kaznivo dejanje, to ne velja.

NOVOSTI:

Preko sistema e-fotograf je omogočeno pošiljanje fotografij v elektronski obliki od fotografov (ki so od Ministrstva za notranje zadeve pridobili avtorizacijo za uporabo e-fotografa), preko osrednjega elektronskega odložišča fotografij na upravne enote. Za ta namen so vzpostavljeni poseben spletni servis in mehanizmi, ki omogočajo varen prenos fotografij. Osrednji sistem v odložišču preveri ustreznost fotografij prek posebnega modula za preverjanje v skladu z veljavnimi standardi. Po preverjanju bo fotografiji dodeljena unikatna referenčna številka na potrdilu, ki ga bo fotograf izdal stranki, ta pa ga bo ob vložitvi vloge za izdajo osebnega dokumenta predložila na upravni enoti. Fotografija posameznika bo v osrednjem elektronskem odložišču shranjena 1 leto, v tem obdobju pa se bo lahko poljubnokrat uporabila za izdelavo osebnega dokumenta. Omogočeno je, da se fotografija prevzame iz skupnega odložišča za izdelavo osebne izkaznice in potnega lista.

Informacije, ki se nanašajo na E-fotografa s seznamom avtoriziranih fotografov, so na voljo na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije:

Seznam avtoriziranih fotografov v sistemu »e-Fotograf«

Dne 28. 5. 2011 je v veljavo stopil nov Zakon o osebni izkaznici (Uradni list RS, št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011), na podlagi katerega se državljanu po dopolnjenem 70. letu starosti, osebna izkaznica ne izda več z veljavnostjo 10. let, temveč s trajno veljavnostjo, kar se zapiše tudi na obrazcu osebne izkaznice.
Pristojni organi Pristojni organi
Za politiko in razvoj:
Ministrstvo za notranje zadeve

Za izvajanje:
Upravna enota; Ministrstvo za notranje zadeve; Ministrstvo za zunanje zadeve

Pritožbeni (nadzorstveni):
Ministrstvo za notranje zadeve; Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve

Podatki, ki jih lahko pridobi organPodatki, ki jih lahko pridobi organ

Podatki se prevzamejo iz baze podatkov Registra stalnega prebivalstva, Matičnega registra in evidence osebnih izkaznic oziroma potnih listin.
Dodatne informacijeDodatne informacije

Vlogi je potrebno priložiti eno fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati državljanovo pravo podobo. Fotografiran mora biti od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute. Podoba obraza mora zajemati od temena do brade 70 % celotne fotografije. Če je državljan že imel osebno izkaznico in jo z vlogo za novo zamenjuje, je potrebno priložiti staro v uničenje.

Vročanje:
Osebna izkaznica se lahko vroči na upravni enoti ali po pošti. Način vročitve izbere državljan ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice.
Osebna izkaznica za državljana, mlajšega od 18 let, oziroma za državljana, ki ni poslovno sposoben, se vroči zakonitemu zastopniku, ki je vložil vlogo za njeno izdajo, ali drugemu zakonitemu zastopniku, če je tako navedel zakoniti zastopnik ob vložitvi vloge. Državljanu, ki je ob vložitvi vloge za izdajo osebne izkaznice star 15 let in več, se lahko ne glede na njegovo poslovno sposobnost, vroči osebna izkaznica, če temu ob vložitvi vloge ni nasprotoval zakoniti zastopnik.

Državljan Republike Slovenije lahko vlogo za izdajo osebne izkaznice v Ljubljani vloži na Upravni enoti Ljubljana, na Tobačni ulici 5 na Sektorju za upravne notranje zadeve in ne več na naslovu Adamič-Lundrovo nabrežje 2.

Osebna izkaznica, za katero bo podana vloga v tujini, se bo v tujini tudi vročila.

Zanimiva informacija:

Čakalna doba je odvisna od števila prejetih vlog za izdajo osebne izkaznice, ki pa variira (npr. pred prazniki je vlog več). Ob tem dodajamo, da Cetis redno, vsak dan ob cc. 10.00 uri na svoji spletni strani http://www.cetis.si/ objavlja podatke o odpremi osebnih izkaznic in potnih listin.

Dodatna informacija:

Z novelo slovenskega Zakona o potnih listinah z dne 1. 6. 2009 se je na upravnih enotah v RS prenehalo potrjevati dovoljenja zakonitega zastopnika, s katerimi so zakoniti zastopniki dovolili svojim otrokom do 15. leta starosti, da lahko skupaj z veljavnim potovalnim dokumentom potujejo sami ali v spremstvu tretje osebe.

Za potovanje na Hrvaško mladoletni državljani tako ne potrebujejo več soglasja zakonitega zastopnika, katerega za zahtevali hrvaški obmejni organi, niti preje omenjeno dovoljenje po slovenskem Zakonu o potnih listinah.

Izjema pri prehajanju meje pa se nanaša zgolj na prehajanje bosanske meje, kjer bosanski mejni organi na podlagi bosanskega Zakona o tujcih z dne 13. 5. 2008 zahtevajo poleg veljavnega potovalnega dokumenta še soglasje zakonitega zastopnika. Predmetni obrazec soglasja lahko zakoniti zastopniki pridobijo na vseh upravnih enotah v RS ali pa na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve RS:

http://www.mzz.gov.si/si/predstavnistva ... rcegovina/

Za vse ostale države pa velja, da lahko mladoletne osebe do 18. leta starosti potujejo same in le z veljavnim potovalnim dokumentom (izjema je torej le BiH).

NOVOST:

Za tiste, ki se morajo zaradi zapore letalskega prometa vračati preko ozemlja Srbije, je dovoljen prehod srbske meje tudi z osebno izkaznico.

Od sobote, 12. junija 2010, slovenski državljani za potovanje v Srbijo ne potrebujejo več potnega lista, pač pa lahko vstopijo v to drzavo tudi z veljavno osebno izkaznico.

ZANIMIVA INFORMACIJA:

Od 1. 3. 2013 lahko državljani Republike Slovenije, ki v tujini stalno ali začasno prebivajo ali so v tujini, pa se zaradi zdravstvenih ali drugih upravičenih razlogov ne morejo vrniti v državo, vložijo vlogo za izdajo osebne izkaznice tudi na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih Republike Slovenije v tujini. Osebne izkaznice, za katere bo podana vloga v tujini, se bodo v tujini tudi vročile, prav tako lahko državljani na slovenskih diplomatskih predstavništvih ali konzulatih naznanijo tudi morebitno pogrešitev, izgubo ali krajo osebne izkaznice v tujini.
Takse in drugi stroškiTakse in drugi stroški

Za osebno izkaznico je potrebno na upravni enoti plačati:

CENE V EUR ZA OSEBNE IZKAZNICE

VELJAVNOST OSEBNE IZKAZNICETAKSA ZA VLOGOTAKSA ZA IZDAJOOBRAZEC

OSEBNE IZKAZNICESKUPAJ

V EUR

10 LET ZA POLNOLETNEGA DRŽAVLJANA

TRAJNA0,459,069,2618,77

5 LET ZA MLADOLETNEGA DRŽAVLJANA, STAREGA OD TREH DO 18 LET0,454,549,2614,25

3 LET ZA MLADOLETNEGA DRŽAVLJANA, STAREGA DO TREH LET0,452,72


9,2612,43

Za izdajo osebne izkaznice v tujini se plača konzularna taksa po Tarifni številki 58 Zakona o upravnih taksah, ki znaša 6 EUR za vlogo ter dodatnih:

- 38 EUR (za izdajo osebne izkaznice otroka do dopolnjenega 3 leta starosti, z veljavnostjo 3 let)

- 54 EUR (za izdajo osebne izkaznice otroka od 3 do 18 leta starosti, z veljavnostjo 5 let)

- 70 EUR (za izdajo osebne izkaznice polnoletnega državljana, z veljavnostjo 10 let).

Eurovoc deskriptorjiPojmi iz evropskega slovarja "eurovoc"
osebni dokument
Pravna podlagaPravna podlaga

Zakon o spremembah Zakona o osebni izkaznici
Zakon o osebni izkaznici (uradno prečiščeno besedilo) (ZOIzk-UPB2)

SankcijeSankcije

Z globo od 200 do 830 eurov se kaznuje za prekršek državljan, ki:
1. nima osebne izkaznice ali veljavne javne listine, opremljene s fotografijo, ki jo je izdal državni organ, pa je polnoleten;
2. na zahtevo uradne osebe, ki je po zakonu za to pooblaščena, noče dati na vpogled osebne izkaznice ali javne listine;
3. svojo osebno izkaznico da ali posodi drugi osebi ali uporabi tujo osebno izkaznico kot svojo ali ki spremeni katere koli podatke na osebni izkaznici;
4. v vlogi za izdajo osebne izkaznice in naznanitvi pogrešitve osebne izkaznice navede neresnične podatke.

Z globo od 100 do 400 eurov se kaznuje za prekršek:
1. državljan, ki ima več kot eno osebno izkaznico;
2. oseba, ki zastavi osebno izkaznico ali vzame tujo osebno izkaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice;
3. državljan, ki osebne izkaznice v določenem roku ne izroči pristojnemu organu;
4. kdor osebne izkaznice v določenem roku po nastopu razlogov za prenehanje njene veljavnosti ne izroči pristojnemu organu;
5. državljan, ki v določenem roku in na predpisan način ne naznani pristojnemu organu pogrešitve osebne izkaznice.

Z globo od 400 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki vzame tujo osebno izkaznico z namenom zavarovanja kakšne koristi ali pravice.

Z globo od 100 do 400 eurov se kaznuje za prej naveden prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.

Z globo od 4.170 do 12.510 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki kopira osebno izkaznico v nasprotju z zakonom. Osebno izkaznico namreč lahko poleg njenega imetnika kopirajo notarji in finančne družbe, ki opravljajo finančne storitve, če jo potrebujejo za dokazovanje identitete državljana v konkretnem postopku. Kopiranje osebne izkaznice je dovoljeno tudi na podlagi pisne privolitve imetnika osebne izkaznice. Sicer se lahko z globo od 200 do 2.080 eurov kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti. Prav tako se z globo od 200 do 830 eurov kaznuje za prekršek posameznik, ki stori to dejanje.
Vprašanja in odgovoriVprašanja in odgovori

14.02.2012 zivijo a se da z osebno izkaznico v Svedsko hvala za odgovor
15.07.2011 zanima me visina takse k pospesi izdajo osebnega dokumenta.
13.07.2011 zanima me kako za osebno izkaznico na občini rečejo da v roku 7-10 dni pošlejo a tukaj ko gledam odgovore piše 4 dni ?
06.07.2011 Ali lahko nepolnoletni državljan zamenja osebno izkaznico sam, ali mora na urad priti v spremstvu starša oz. skrbnika?
28.06.2011 zanima me v kolikšnem času izdelate osebno izkaznico?
24.06.2011 ali lihko v Srbijo potujem samo z osebno izkaznico?

Vsa vprašanja
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
boljše živet v lahki diktaturi kot v težki demokraciji
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

več na blogu, http://www.fj-produkt.com/