Starševski čvek

Vrednotnice,kdo pravzaprav

Default avatar
Berem tole spodaj,pa še zdaj ne razumem. Kdo pravzaprav mora kupiti vrednotnico? Tisi,ki delo opravlja ali tisti,ki delo naroča? A najprej mora dati denar zato,da bo nekaj delal? Potem je to kupovanje dela?
Keri osli! Nič drugega kot javna korupcija!

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Generalni finančni urad
Uprava za davke
Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00
F: 01 478 39 00
E: [email protected]
www.fu.gov.si
1/2
Vrednotnice za osebno dopolnilno delo
Ena od novosti, ki jo s 1. januarjem 2015 prinaša novi Zakon o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno – ZPDZC-1 (Uradni list RS, št. 32/14), je uvedba vrednotnic za osebno
dopolnilno delo. S plačilom vrednotnice bodo za izvajalca osebnega dopolnilnega dela plačani
prispevki za pokojninsko in za zdravstveno zavarovanje. Način plačila vrednotnice za osebno
dopolnilno delo je določen v ZPDZC-1, ki od 1. januarja 2015 dalje na novo ureja tudi sistem
osebnega dopolnilnega dela, kot izjemo pri delu na črno, ki je sicer v veljavi že sedaj. Do konca
leta 2014 za opravljanje te oblike dela veljajo še stari predpisi. Podrobnejša pojasnila v zvezi s
tem so na voljo na spletnem naslovu http://www.durs.gov.si/si/storitve/oseb ... ilno_delo/
Priglasitev osebnega dopolnilnega dela po 1. januarju 2015
Priglasitev osebnega dopolnilnega dela bo po 1. januarju 2015 posameznik opravil pri Agenciji
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES), prek spletnega portala
AJPES ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev opravi prek spletnega portala
AJPES.
Vrste osebnega dopolnilnega dela
Za osebno dopolnilno delo se bo po 1. januarju 2015 štelo:
- kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali
opravlja druga manjša dela, ki se lahko opravljajo le za fizično osebo,
- kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z
zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno
ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih in jih prodaja, ali kadar nabira in prodaja
gozdne sadeže in zelišča.
Natančen seznam del, ki jih bo mogoče opravljati kot osebno dopolnilno delo, bo določen v
podzakonskem aktu, ki zaenkrat še ni sprejet.
Vrednotnica za osebno dopolnilno delo
Od 1. januarja 2015 dalje bo posameznik, ki bo priglasil osebno dopolnilno delo, to delo lahko
opravljal le na podlagi vrednotnice, ki bo glasila na njegovo ime. S plačilom vrednotnice v
znesku 9 evrov bodo za posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo, plačani prispevki za
socialno varnost:
- 7 evrov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
- 2 evra za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen. 2/2
Vrednotnica bo veljala za koledarski mesec, pridobljena pa bo morala biti najpozneje pred
začetkom opravljanja dela.
Vrednotnico bo mogoče pridobiti z vložitvijo zahtevka za pridobitev vrednotnice prek spletnega
portala e-uprava ali osebno na upravni enoti, ki bo za posameznika vložila zahtevek prek
spletnega portala e-uprava.
Zahtevek za pridobitev vrednotnice, ki se šteje za obračun prispevkov za socialno varnost, bo
moral vložiti:
- naročnik osebnega dopolnilnega dela (fizična oseba), kadar bo izvajalec zanj opravljal
dela, kot so pomoč v gospodinjstvu in temu podobna in druga manjša dela,
- izvajalec osebnega dopolnilnega dela, ki sam izdeluje izdelke domače in umetnostne
obrti in druge izdelke ter jih prodaja, ali ki nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča.
Omejitev prihodkov iz naslova opravljanja osebnega dopolnilnega dela
Po novi ureditvi osebnega dopolnilnega dela, ki bo začela veljati s 1. januarjem 2015, bodo
veljali tudi novi pogoji omejitve prihodka iz naslova opravljanja osebnega dopolnilnega dela. Leta
pri posamezniku v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne bo smel presegati
treh povprečnih mesečnih neto plač v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu.
Podrobnejša določila in pravila v zvezi osebnim dopolnilnim delom, ki bodo veljala od 1.
januarja 2015 dalje, bo vseboval podzakonski akt, ki ga predvideva ZPDZC-1 in bo izdan
najpozneje do 31. decembra 2014.
Default avatar
Kaj pa je tako novega v "kupovanju dela"? Saj se moraš ravno tako najprej izobrazit in usposobit, da si konkurenčen na trgu dela. Izobraževanje pa tudi ni zastonj.
Default avatar
pol ne bo treba izdajati računa la plačevati davka na prodano robo kupiš vrednotnico pa je
Default avatar
Saj jasno pise, za dela po seznamu A izvajalec sam (ker jih opravlja za fizicno osebo), za dela po seznamu B pa narocnik (pravna oseba).

Prek ODD se lahko opravljajo samo dela, ki so navedena v Pravilniku, kjer so jasno dolocena dela, ki se smejo opravljati za fizicne osebe in dela, ki se smejo opravljati za pravne subjekte.
Default avatar
Pomoč na domu med vikendi za kakšno urco dve ali več pokličite 031 644 891