Med.Over.Net

Bolni otroci - svetovanje

Odgovarjajo: Olga J. Bahun, predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

Forum za opogumljanje in svetovanje otrokom, najstnikom in staršem hudo in dolgotrajno bolnih otrok. Mesto za pogovor o težavah v vsakodnevnem življenju, odnosih, soočanju z diagnozo, zdravljenju v tujini, različnih metodah zdravljenja, zdrave prehrane, nege ...

Olga J. Bahun , predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom

OlgaJ.B.

Spremljevalec v šoli za avtističnega otroka

Default avatar

Groza in strah

Spoštovana,

nekje sem zasledila, da bi naj s prihodnjim letom spremljevalca za otroka z avtizmom, ki obiskuje redno OŠ, odobril minister. Sedaj tega žal ne najdem več.

Sin obiskuje sicer še vrtec, redno skupino in lepo napreduje. V vrtcu ima sedaj že drugo leto zapored spremljevalca, s katerim sta se super ujela. Vseeno pa je psihologinja (ki ga je videla 2x v življenju) dejala, da bo podala svoje mnenje komisiji zavoda za šolstvo, da otrok nadaljuje šolanje s prilagojenim programom in ne redni program. Ker sicer še nimam njenega izvida v svojih rokah, dejansko točno kaj je zapisala ne vem. Govorila je tudi nekaj o zmerni do težki duševni motnji... ki je z možem nikakor ne razumeva.

Ker se s tem z očetom otroka nikakor ne strinjava - najino mnenje je, da dobi priložnost in se dokaže... ali pa ne in potem zamenjamo program, če res ne bi šlo.

Ko sem psihologinji omenila to novo določilo, ki naj bi stopilo v veljavo 01.09.2012 (kolikor se spomnim na pamet) je dejala, da to bi bila super rešitev in dejansko najboljša... in da naj se poizkusiva dogovoriti kar na matični občini.

Ker sem sicer danes znova 'premetavala' internet, nekako ne najdem več tega določila oz. člena zakona. Mi lahko kako namignete, kje bi ga lahko našla oziroma, ali je bil zakon sploh sprejet v takšni obliki.

Če sem odkrita, me najbolj jezi, ko se moramo starši ukvarjati še takšnimi stvarmi, kot je tolmačenje in znanje vseh zakonov.
Default avatar

Zlatka_Markovic

Spoštovani!

Zahvaljujemo se vam za postavljeno vprašanje!

Smo seznanjeni z novim zakonom, o katerem pišete. Zakon je že bil sprejet, v veljavo pa stopi s 1.9.2012.

V kratkem vam bomo pripravili odgovor.

Lepo vas pozdravljam v imenu vseh članov naše skupine!
Zlatka Markovič, univ. dipl. pravnica
Predstavnica Skupine za pomoč staršem bolnih otrok

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru
Default avatar

Mani

Spoštovani!

JAZ PA VAS PROSIM, ČE LAHKO POVESTE ZA KATERI ZAKON GRE?

HVALA

LEPO POZDRAVLJENI!
Default avatar

Zlatka_Markovic

Spoštovani!

Odgovore na vprašanja daje nov Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, Ur. l. RS, št. 58/2011), ki se začne uporabljati s 1.9.2012. Zakon prinaša nekatere novosti in spremembe, ki se nanašajo med drugim tudi na dodatno strokovno pomoč in dodelitev spremljevalca.

ZUOPP-1 v 5. členu določa vrste programov vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, v te programe pa se otroka usmeri na podlagi odločbe o usmeritvi. Za osnovno šolo so relevantni naslednji programi:
– vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
– prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom,
– prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom,
– posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugi posebni programi.

Zakon v 23. in 24. členu določa podlage za vključitev otroka v določen program. Komisija za usmerjanje prve stopnje v strokovnem mnenju predlaga usmeritev v ustrezni program vzgoje in izobraževanja, ali pa ugotovi, da usmeritev ni potrebna. V strokovnem mnenju se opredeli vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ter se na podlagi ugotovljenih vzgojno-izobraževalnih potreb otroka poda predlog njegove usmeritve v ustrezen vzgojno-izobraževalni program. Na posredovano strokovno mnenje lahko starši oziroma vložniki zahteve podajo pripombe v roku osmih dni. Na podlagi posredovanih pripomb lahko Zavod Republike Slovenije za šolstvo od strokovne komisije zahteva dopolnitev strokovnega mnenja, dodatno obrazložitev ugotovitev ali pa ponovno obravnavo otroka s posebnimi potrebami in na podlagi tega izda odločbo o usmeritvi.

V 25. členu je določeno, da se postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami začne s pisno zahtevo staršev. Zavod, v katerega je ali bo otrok vključen, je dolžan vložiti zahtevo za začetek postopka, kadar oceni, da je potrebno preveriti ustreznost programa, v katerega je otrok vključen. Pisna zahteva za začetek postopka usmerjanja se vloži na območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pristojni glede na kraj stalnega prebivališča otroka s posebnimi potrebami. Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja se lahko vloži pred vpisom v vzgojni, vzgojno-izobraževalni program ali posebni program vzgoje in izobraževanja, ter ves čas, dokler je otrok vključen v te programe.

Iz 30. člena navedenega zakona izhaja, da Zavod RS za šolstvo izda odločbo o usmeritvi na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi komisija za usmerjanje. Z odločbo o usmeritvi prve stopnje se odloči o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja ali pa se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna.

Stalni ali začasni spremljevalec se lahko za izvajanje fizične pomoči v času izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela dodeli težje in težko gibalno oviranim ter slepim otrokom. Po sedaj veljavnem zakonu so do spremljevalca upravičeni le gibalno ovirani otroci. Nov zakon pa v 4. odstavku 10. člena določa, da se dolgotrajno bolnim otrokom, slabovidnim otrokom oziroma otrokom z okvaro vidne funkcije, otrokom z avtističnimi motnjami in otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami lahko dodeli začasni spremljevalec, vendar le izjemoma in na podlagi kriterijev, ki jih določi minister. S tem bodo stopili v veljavo tudi novi podzakonski predpisi, vendar je še prehitro govoriti o njihovi vsebini. Večino predlogov podzakonskih predpisov je izdelal Zavod RS za šolstvo, ki se problema zaveda, zato so oblikovali stališče, da bi se spremljevalca dodelilo tudi drugim otrokom s posebnimi potrebami in ne le gibalno oviranim otrokom.

SKLEP

Avtizem se pri vsakem posamezniku kaže drugače, vendar pa imajo vsi ljudje z avtizmom težave na treh glavnih področjih. Ta področja so: težave s socialno komunikacijo, težave s socialno interakcijo in težave na področju fleksibilnosti mišljenja. Zaradi navedenega je od strokovnega mnenja odvisno, v kateri program bo otrok usmerjen. Možna je tudi odločitev, da usmeritev otroka v katerega od posebnih programov ni potrebna. V primeru, da so starši mnenja, da posamezni program ni primeren, lahko že v začetku podajo pripombe na strokovno mnenje, ali kasneje vložijo novo zahtevo za začetek postopka usmerjanja.

ZUOPP-1, ki se začne uporabljati s 1.9.2012, predvideva, da se otrokom z avtističnimi motnjami izjemoma lahko dodeli spremljevalec pod pogoji, ki jih določi minister. Trenutno ti pogoji še niso sprejeti. Sprejem teh pogojev bomo v Skupini za pomoč staršem bolnih otrok spremljali, prav tako pa lahko to počnete starši sami. Kajti šele, ko bodo ti pogoji znani, se boste lahko kot starši otroka z avtističnimi motnjami pravilno odločili in ustrezno ukrepali, da boste svojemu otroku zagotovili pravice, ki mu pripadajo.

Že po trenutno veljavnem zakonu imajo v praksi spremljevalca tudi drugi otroci s posebnimi potrebami, saj to, da jim spremljevalec po zakonu ne pripada, ne pomeni, da ga ti otroci ne potrebujejo. Glede na to, da zakonske podlage ni, potreba po spremljevalcu pa obstaja, se takšni problemi rešujejo individualno. Potrebe otrok se namreč razlikujejo in zato je nemogoče najti enako rešitev za vse. Večinoma je dodelitev spremljevalca v največji meri odvisna od šole. Šola je tista, ki lahko predlaga ministrstvu, da posamezen otrok potrebuje spremljevalca. Za pomoč se lahko starši oziroma šola obrne tudi na občino, saj je občina oz. lokalna skupnost tista, ki v večini primerov zagotavlja sredstva za plačilo spremljevalca. Zaradi navedenega pa v vedno več primerih funkcijo spremljevalca prevzamejo učitelji oz. strokovni delavci. Šola, učitelji oz. strokovni delavci, ki so ustrezno usposobljeni morajo takšne obveznosti sprejeti.

Odgovor pripravil:
Aleš Potočnik, član Skupine za pomoč staršem bolnih otrok
Zlatka Markovič, univ. dipl. pravnica
Predstavnica Skupine za pomoč staršem bolnih otrok

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru
Default avatar

Groza in strah

Spoštovani,

najlepša hvala za vaš odgovor. Glede na to, da pogoji, ki naj bi jih sprejel minister še niso sprejeti, morda veste kaj o tem, kdaj naj bi bili pripravljeni in kdo jih pripravlja?

Zanima me tudi naslednje:
"V primeru, da so starši mnenja, da posamezni program ni primeren, lahko že v začetku podajo pripombe na strokovno mnenje, ali kasneje vložijo novo zahtevo za začetek postopka usmerjanja."

Kako in kdaj podati pripombe na strokovno mnenje? Če se prav spomnim Zavod za šolstvo najprej pošlje strokovno mnenje in šele potem na podlagi nobenih pripomb in pritožb izdajo odločbo? Je to še vedno tako?

Hvala za vašo pomoč.
Default avatar

Zlatka_Markovic

Spoštovani!

V zvezi z Vašim vprašanjem, kdaj bodo sprejeti pogoji za uveljavitev novega Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), ter kdo jih bo sprejel, vam sporočamo, da mora podzakonske in druge akte iz tega zakona sprejeti minister v roku šestih mesecev od uveljavitve zakona. Tako določa 50. člen ZUOPP-1. Nov zakon je začel veljati 15. dan po objavi v uradnem listu, ki je bila dne 22. 7. 2011, kar pomeni, da morajo biti vsi potrebni akti za uveljavitev zakona sprejeti do 6. 2. 2012.

Pisno zahtevo za uvedbo postopka usmerjanja pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo vložijo starši. Če starši ne vložijo zahteve za uvedbo postopka usmerjanja, pa v vrtcu, šoli, zdravstvenem, socialnem ali drugem zavodu menijo, da je usmeritev potrebna, lahko le-ti pri Zavodu Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju: Zavod) podajo predlog za uvedbo postopka, katerega obenem vročijo tudi staršem. Če Zavod na podlagi predloga za uvedbo postopka, poročila o otroku, predhodnega mnenja, ki ga pridobi od komisije, razgovora s starši in drugih dejstev in okoliščin ugotovi, da je usmeritev potrebna, uvede postopek usmerjanja in o tem obvesti predlagatelja in starše. Če starši v postopku ne sodelujejo oziroma uvedbi postopka nasprotujejo, lahko Zavod odloči, da se postopek usmerjanja uvede, in o tem tudi obvesti pristojni center za socialno delo.

Zavod izda odločbo o usmeritvi v program vzgoje in izobraževanja na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi komisija za usmerjanje. Zavod pošlje strokovno mnenje vlagatelju, če odloča na podlagi predloga za uvedbo postopka, pa tudi predlagatelju. Pri tem določi 8-dnevni rok za odgovor, ki je lahko podan pisno ali ustno na zapisnik, in začne teči od dneva vročitve strokovnega mnenja. Na podlagi odgovora lahko Zavod od komisije zahteva dopolnitev strokovnega mnenja, dodatno obrazložitev ali pa ponovno obravnavo in na podlagi le-tega izda odločbo o usmeritvi. Zoper odločbo o usmeritvi lahko starši v roku 15 dni od njene vročitve vložijo pritožbo. O pritožbi odloča minister, pristojen za šolstvo, na podlagi strokovnega mnenja komisije za usmerjanje druge stopnje.

Odgovor pripravil:
Aleš Potočnik, član Skupine za pomoč staršem bolnih otrok

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru
Zlatka Markovič, univ. dipl. pravnica
Predstavnica Skupine za pomoč staršem bolnih otrok

Ustanova Fundacija za pomoč otrokom v sodelovanju s Pravno fakulteto Univerze v Mariboru
Default avatar

longeta

Spostovani!

Ponovno bom prosila za odgovor glede spremljevalca v soli za otroka MAS, glede na to da bi moral ZAKON ZUOPP-1A ze veljati od 01.09.2013.
Imam sina, ki ima avtizem, v drugem razredu osnovne sole. Potreboval bi spremljevalca pri nekaterih predmetih. Ima odlocbo in glede na to 5 ur pomoci specialnega pedagoga.

Zanima me, kakasen je postopek za uveljavljanje te pravice.

Vnaprej hvala za odgovor in lep pozdrav.
Laura
Default avatar

EvaS.

Spoštovani!

Zahvaljujemo se za Vaše vprašanje. V nadaljevanju so opisani pogoji in postopek za uveljavitev pravice do spremljevalca otroka s posebnimi potrebami, glede na trenutno veljavno zakonodajo. Sicer je odgovor na postavljeno vprašanje podrobno opredeljen v prejšnjih odgovorih, izpostavljene so določbe, ki so bistvene za Vaš primer. V upanju, da pridobite ustrezno odločbo, Vam podajamo naslednji odgovor:

Po opredelitvi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1A, Ur. l. RS, št. 90/2012, v nadaljevanju ZUOP-1A), ki se je začel uporabljati s 1.9.2013 (ZUOP-1A spreminja ZUOP-1 le v delu, ko ta določa datum, ko zakon stopi v veljavo) je otrok posebnimi potrebami tudi otrok z avtističnimi motnjami in kot tak potrebuje prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja. Zakon prinaša nekatere novosti in spremembe, ki se nanašajo med drugim tudi na dodatno strokovno pomoč in dodelitev spremljevalca. ZUOP-1A predvideva določitev stalnega ali začasnega spremljevalca otroku s posebnimi potrebami na podlagi kriterijev, ki jih določi minister.

ZUOPP-1 v 5. členu določa vrste programov vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, v te programe pa se otroka usmeri na podlagi odločbe o usmeritvi. Za osnovno šolo so relevantni naslednji programi:

– vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo,
– prilagojen program vzgoje in izobraževanja z enakovrednim izobrazbenim standardom,
– prilagojen program vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom,
– posebni program vzgoje in izobraževanja za otroke z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju in drugi posebni programi.

Podlage za vključitev otroka v določen program ZUOP-1A določa v 23. in 24. členu . Komisija za usmerjanje prve stopnje v strokovnem mnenju predlaga usmeritev v ustrezni program vzgoje in izobraževanja, ali pa ugotovi, da usmeritev ni potrebna. V strokovnem mnenju se opredeli vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje ter se na podlagi ugotovljenih vzgojno-izobraževalnih potreb otroka poda predlog njegove usmeritve v ustrezen vzgojno-izobraževalni program. Na posredovano strokovno mnenje lahko starši oziroma vložniki zahteve podajo pripombe v roku osmih dni. Na podlagi posredovanih pripomb lahko Zavod Republike Slovenije za šolstvo od strokovne komisije zahteva dopolnitev strokovnega mnenja, dodatno obrazložitev ugotovitev ali pa ponovno obravnavo otroka s posebnimi potrebami in na podlagi tega izda odločbo o usmeritvi.

V 25. členu je določeno, da se postopek usmerjanja otroka s posebnimi potrebami začne s pisno zahtevo staršev. Zavod,v katerega je ali bo otrok vključen, je dolžan vložiti zahtevo za začetek postopka, kadar oceni, da je potrebno preveriti ustreznost programa, v katerega je otrok vključen. Pisna zahteva za začetek postopka usmerjanja se vloži na območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pristojni glede na kraj stalnega prebivališča otroka s posebnimi potrebami. Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja se lahko vloži pred vpisom v vzgojni, vzgojno-izobraževalni program ali posebni program vzgoje in izobraževanja, ter ves čas, dokler je otrok vključen v te programe.

Iz 30. člena ZUOP-1A izhaja, da Zavod RS za šolstvo izda odločbo o usmeritvi na podlagi strokovnega mnenja, ki ga pripravi komisija za usmerjanje. Z odločbo o usmeritvi prve stopnje se odloči o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja ali pa se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna.

Stalni ali začasni spremljevalec se lahko za izvajanje fizične pomoči v času izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela dodeli težje in težko gibalno oviranim ter slepim otrokom. Po dosedaj veljavnem zakonu so bili do spremljevalca upravičeni le gibalno ovirani otroci. Nov zakon, ZUOP-1A torej, pa v 4. odstavku 10. člena določa, da se dolgotrajno bolnim otrokom, slabovidnim otrokom oziroma otrokom z okvaro vidne funkcije, otrokom z avtističnimi motnjami in otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami lahko dodeli začasni spremljevalec, vendar le izjemoma in na podlagi kriterijev, ki jih določi minister. S tem bodo stopili v veljavo tudi novi podzakonski predpisi, vendar je še prehitro govoriti o njihovi vsebini. Večino predlogov podzakonskih predpisov je izdelal Zavod RS za šolstvo, ki se problema zaveda, zato so oblikovali stališče, da bi se spremljevalca dodelilo tudi drugim otrokom s posebnimi potrebami in ne le gibalno oviranim otrokom.

Vsi ljudje z avtizmom imajo težave na treh glavnih področjih, večinoma pa se pri vsakem posamezniku odražajo drugače. V glavnem gre za težave s socialno komunikacijo, težave s socialno interakcijo in težave na področju fleksibilnosti mišljenja. Glede na področje, kjer se težave odražajo je torej strokovnega mnenja odvisno, v kateri program bo otrok usmerjen oziroma odločitev, da usmeritev otroka v posebni program ni potrebna. V primeru, da so starši mnenja, da posamezni program ni primeren, lahko podajo pripombe na strokovno mnenje, ali kasneje vložijo novo zahtevo za začetek postopka usmerjanja.

Dodelitev spremljevalca je v veliko primerih odvisna od šole, ki lahko predlaga ministrstvu, da posamezen otrok potrebuje spremljevalca. Šola oz. starši pa se lahko za pomoč obrnejo tudi na občino, ki je tista, ki v večini primerov zagotavlja sredstva za plačilo spremljevalca. Zaradi navedenega pa v vedno več primerih funkcijo spremljevalca prevzamejo učitelji oz. strokovni delavci. Seveda morajo biti šola in učitelji oz. strokovni delavci ustrezno usposobljeni in pripravljeni na odgovorno delo.
Glede na dejstvo, da ste odločbo o dodelitvi spremljevalca že pridobili v času veljave starega Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami in nov zakon ugodneje določa pravice Vašega otroka, Vam svetujem, da podate novo vlogo za določitev spremljevalca po zgoraj opisanem postopku, pri čemer pri morebitnih pripombah upoštevajte zakonsko določene roke.

Odgovor pripravila:
Eva Štromajer, univ.dipl.pravnica, članica Skupine za pomoč staršem bolnih otrok