Med.Over.Net

Pravna pomoč bolnikom z rakom

Odgovarjajo: dr. Jaka Cepec, univ. dipl. prav.

Forum namenjen bolnikom in bivšim bolnikom z rakom, ki se ob težki bolezni vse pogosteje srečujejo s pravnimi vprašanji iz področja dela, zaposlitve, socialne varnosti in pacientovih prvic.

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.

jakacepec

pomoč

Default avatar

patricija99

Pozdravljeni , septembra sem zbolele za rakom dojke ,oktobra sem bila operirana ,odstranitev celotne dojke s takojšno rekonstrukcijo z ekspandrom.,na bolniški sem od oktobra dobim 460 evrov bolniške živim sama z otrokom v najemniškem stanovanju in me zanima če mi pripada enkratna socijalna pomoč in kam se lahko še obrnem za pomoč hvala in lp
Default avatar

jakacepec

Spoštovani,

ker je potrebno vlogo za izredno denarno socialno pomoč vložiti na CSD, vam v vsakem primeru predlagam, da se obrnete na njih. Pri izredni denarni socialni pomoči je BISTVENO, da navede IZREDNE stroške, ki jih boste s tem krili. Na žalost izredni dogodki (bolezen) niso sami po sebi razlog za denarno pomoč. Navesti morate torej neke izredne stroške, ki so vam v obdobju nastali in jih ne morete poravnati. Med takšne stroške NE spadajo najemnina, elektrika itd., lahko pa bi stroški kurjave, stroški povezani z boleznijo ipd. V vsakem primeru se prosim obrnite na CSD.

Še nekaj splošnih pravil o izredni denarni pomoči (o višini dohodkov ipd.) iz http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podr ... lna_pomoc/


IZREDNA DENARNA SOCIALNA POMOČ

Namen izredne denarne socialne pomoči je kritje izrednih stroškov, ki so vezani na preživljanje in jih z lastnim dohodkom ali lastnim dohodkom družine ni mogoče pokriti. Namenjena je tudi v primeru, če se oseba ali družina iz razlogov, na katere ni imela vpliva, znajde v položaju materialne ogroženosti. Dodeli se v obliki enkratnega zneska ali za obdobje od 3 do 6 mesecev.

Višina

na mesec:
od 1. 8. 2014 največ 269,20 evrov za samsko osebo (cenzus za samsko osebo) ali največ 834,52 evrov za družino (na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve).
v koledarskem letu:
od 1. 8. 2014 največ 1.346,00 evrov za samsko osebo (5-kratnik cenzusa) ali največ 4.172,60 evrov za družino (na primer za štiričlansko družino z dvema šoloobveznima otrokoma in brez zaposlitve).
Opozorilo: Ne glede na omejitev izplačila izredne denarne socialne pomoči v enem koledarskem letu v višini 5-kratnika cenzusa samske osebe oziroma družine, se lahko višina treh cenzusov v enem koledarskem letu dodeli le za namen potresa, poplave, ujme, drugih naravnih nesreč in višje sile. Višina dveh pa za npr. poračun elektrike, nakup pralnega stroja, štedilnika, drv (ogrevanje) in podobno (ne za poplačilo dolgov).


Dolžnosti in sankcije

Po prejetju izredne socialne pomočile ste dolžni predložiti dokazilo o namenski porabi v roku 45 dni po prejetju izredne denarne socialne pomoči oziroma najkasneje ob vložitvi nove vloge za izredno denarno socialno pomoč, če novo vlogo vložite pred potekom roka 30 dni. Pomoč je treba porabiti v roku 30 dni od prejema.

Če upravičenec ne predloži dokazila o namenski porabi v postavljenem roku ali pa se iz dokazil ugotovi, da pomoč ni bila namensko porabljena ali ni bila porabljena v roku 30 dni od prejema, ne more uveljaviti nove izredne denarne socialne pomoči 14 mesecev po mesecu prejema pomoči, razen v primeru vložitve nove vloge za izredno denarno socialno pomoč zaradi naravne nesreče ali višje sile. Če upravičenec prejete pomoči ne porabi v celoti za namen, za katerega mu je bila dodeljena, mora ostanek sredstev vrniti v proračun v roku 15 dni po porabi sredstev, drugače se šteje da namenska poraba ni bila dokazana.

Moderatorji

dr. Jaka Cepec , univ. dipl. prav.
jakacepec