Med.Over.Net

Varna hiša

Izpovedi žensk z izkušnjo nasilja in zgodbe otrok, ki so z njimi šli po tej pot. Svetovalke iz Varne hiše vam strokovno svetujejo, kako krog nasilja prekiniti in katere so mogoče poti iz njega.

koordinatorice za obravnavo nasilja

Default avatar

Vilma R.

V okviru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v Sloveniji deluje dvanajst koordinatoric za obravnavo nasilja.
Helena Vidic Bizjak, univ. dipl. pravnica, ena izmed koordinatoric, v svojem prispevku predstavlja njihove delovne naloge:


Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v letu 2004 pričelo z zaposlovanjem koordinatoric za obravnavo nasilja v regijah, zaposlenih je 12 koordinatoric, ki pokrivajo celotno območje države.
Od 01.10.2005 deluje tudi na CSD Kočevje koordinatorica za obravnavo nasilja za II. obljubljansko regijo (CSD Kočevje, CSD Ribnica, CSD Cerknica, CSD Grosuplje, CSD Vrhnika, CSD Logatec) – Helena Vidic Bizjak, univ.dipl.pravnica ( Ljubljanska 25, tel. 893 83 91, [email protected])

Dejavnost regijskih koordinatoric je ciljno usmerjena v spremljanje in ustvarjanje ter dopolnjevanje sistema pomoči vsem, ki preživljajo nasilje, s poudarkom na najbolj ogroženih skupinah prebivalstva (otroci, invalidi, ostareli, ženske…).

Njihova naloga je vzdrževanje in razvijanje mreže med vladnimi in nevladnimi institucijami, ki delujejo v regiji na področju zaščite pred nasiljem, usklajevanje postopkov delovanja in sodelovanje med njimi, strokovna podpora in usposabljanje ter senzibiliziranje strokovne in laične javnosti, analiziranje stanja na področju nasilja v regiji ter povezovanje in koordiniranje dela na državnem nivoju.


V okviru svojih nalog koordinatorica:

 organizira in vzdržuje mrežo sodelovanja med centri za socialno delo, policijo, pravosodjem, zdravstvom, šolstvom, nevladnimi organizacijami z pripravo skupnih posvetov, izdelavo protokolov o medsebojnem sodelovanju;
 vodi evidenco zaznanega nasilja v regiji, analizira stanje, ugotavlja potrebe;
 vodi intervizijsko skupino strokovnih delavcev centrov za socialno delo v regiji;
 sodeluje v intervizijski skupini koordinatorjev na državnem nivoju;
 nudi strokovno podporo delavcem – nosilcem primera in kot zunanji strokovnjak po potrebi sodeluje na kriznih timih;
 koordinira in po potrebi izvaja naloge po Pravilniku o prepovedi približevanja določenemu kraju ali osebi, v primeru izreka prepovedi koordinira delo interventne službe;
 prenaša nova znanja, organizira in načrtuje potrebe po specializiranih oblikah usposabljanja strokovnih delavcev;
 senzibilizira in vpliva na strokovno in laično javnost glede pojava različnih oblik nasilja;
 koordinira in evalvira razvojne programe za storilce in žrtve nasilja:;
 pripravlja in vzpostavlja nove možnosti za kratkotrajne namestitve, vključno z organizacijo splošnega območnega kriznega centra.

V naslednji številki: Tri zgodbe o nasilju


Pripravila:
Helena Vidic Bizjak, univ.dipl.pravnica
Koordinatorica za obravnavo nasilja v regiji
Lep pozdrav!mag. Vilma Regovc, dipl.soc.del
Vodja Varne hiše Gorenjske

tel: 051/200 083