Forum.Over.Net

Računovodstvo

Odgovarjajo: Sabina Zalar

Mnogi se ukvarjate s finančnimi in davčnimi problemi, olajšavami, prispevki ter izpolnjevanjem različnih obrazcev. V kolikor se vam kje zatakne, vprašajte na tem forumu.

Sabina Zalar

SabinaZalar

Prejemki izvzeti iz izvršbe, omejitev izvršbe

Default avatar

Vojka

Ker je veliko vprašanj na temo izvršbe, citiram 101., 102. in 103. člen ZIZ, kjer so opredeljeni prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe ter omejitve izvršbe:

101. člen
Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe

Iz izvršbe so izvzeti:
1. Prejemki iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.
2. Prejemki iz naslova odškodnine zaradi telesne poškodbe po predpisih o invalidskem zavarovanju.
3. Prejemki iz naslova denarne socialne pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo.
4. Prejemki iz naslova starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka, otroškega dodatka, dodatka za veliko družino in dodatka za nego otroka.
5. Prejemki iz naslova štipendije in pomoči učencem in študentom.
6. Prejemki vojaških obveznikov v času izvrševanja vojaške dolžnosti, državljanov v času opravljanja nadomestne civilne službe oziroma usposabljanja za zaščito in reševanje ter oseb v času usposabljanja za delo v rezervni sestavi policije.
7. Prejemki iz naslova redov, medalj, vojnih spomenic ter drugih odličij in priznanj.
8. Nadomestilo za invalidnost po zakonu, ki ureja družbeno varstvo duševno in telesno prizadetih oseb.
9. Dodatek za pomoč in postrežbo.
10. Dohodki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni v institucionalno varstvo po zakonu, ki ureja socialno varstvo, in jih pridobivajo izven kriterijev redne zaposlitve;
11. Denarna sredstva pomoči potrebnim, ki jih zagotavljajo organizacije, ki delujejo v skladu z zakonom, ki ureja humanitarne organizacije.
12. Oskrbnine po zakonu, ki ureja rejniško dejavnost.
13. Sredstva, pridobljena za odpravo posledic naravnih nesreč ali škode na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva, veterine ali fitosanitarnem področju na podlagi predpisov, ki urejajo nesreče ali škode.
14. Nepovratna denarna sredstva in denarna sredstva, pridobljena na podlagi ugodnih posojil ali poslov z jamstvi, ki se štejejo kot oblike državnih pomoči po zakonu, ki ureja pomoč družbam v težavah, razen kadar so sredstva pridobljena v zvezi z opravljanjem dejavnosti, kakor je določena v 46. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 28/10 - uradno prečiščeno besedilo in 43/10), ali v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kakor je določena v 69 členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 28/10-uradno prečiščeno besedilo in 43/10).
15. Denarna sredstva, prejeta iz naslova aktivne politike zaposlovanja po zakonu, ki ureja zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti.
16. Denarna sredstva, izplačana s strani Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije po Zakonu o javnem jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 - uradno prečiščeno besedilo).

102. člen
Omejitve izvršbe

Na plačo, pokojnino, nadomestilo plače, odškodnino iz naslova izgube ali zmanjšanja delovne sposobnosti, prejemke iz naslova začasne brezposelnosti ter plačila za delo obsojencev v kazenskih zavodih, je mogoče seči:
1. Za denarne terjatve, razen za terjatve, navedene v 2. točki tega odstavka, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne socialne pomoči.
2. Za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, do dveh tretjin prejemkov, na katere se seže z izvršbo, vendar tako, da dolžniku ostane najmanj znesek v višini dveh tretjin minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne socialne pomoči.
Če dolžnik, ki je podjetnik ali zasebnik, ne prejema nobenega od prejemkov iz prejšnjega odstavka, mu mora pri izvršbi na denarna sredstva pri organizaciji za plačilni promet od skupne vsote mesečnih prilivov ostati najmanj znesek v višini minimalne plače, zmanjšane za plačilo davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost, če dolžnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, pa tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja dolžnik, po merilih, ki jo določa zakon, ki ureja socialno varstvo, za dodelitev denarne socialne pomoči.
Na prejemke vojnih in mirovnih vojaških invalidov iz naslova invalidnine, ortopedskega dodatka in invalidskega dodatka je mogoče seči z izvršbo samo za terjatve iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal, in sicer do polovice teh prejemkov.
Na prejemke iz pogodbe o dosmrtnem preživljanju in dosmrtni renti ter na prejemke iz pogodbe o življenjskem zavarovanju je mogoče seči z izvršbo le toliko, kolikor presegajo stalno najvišjo socialno dajatev po zakonu, ki ureja socialno varstvene dajatve.

103. člen
Davki in prispevki, izvzeti iz izvršbe

Predmet izvršbe niso terjatve države in samoupravnih lokalnih skupnosti za plačilo davkov in drugih obveznih dajatev ter terjatve javnih zavodov in skladov za plačilo iz naslova obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za zdravstveno zavarovanje.
Default avatar

brpavlina

Sicer je že precej od te teme, pa vseeno bi vprašala glede 15. točke 101. člena ZIZ, kako je pa z davčnimi izvršbami (plačilo kazni, sodnih stroškov,...), saj Zakon o davčnem postopku nima zapisanega, da so prejemki iz aktivne politike zaposlovanja izvzeti iz izvršbe. Znanec ima namreč davčni rubež, je invalid (4 urni delovnik). Ko se je zaposlil za eno leto, je delodajalec prejel nepovratna sredstva, dobi refundirane pol plače, dobi vrnjene tudi 30% minimalne plače, ker znanec ne dosega 100% produktivnosti, ni mu treba plačati prispevkov zanj,.... Glede na ZDavP mu delodajalec rubi do 70% minimalne plače, tako, da mu ostane cca 550 EUR plače z vsemi dodatki skupaj (prevoz, malica,..). Ker sta prevoz in malica skupaj cca 200 EUR, za delo tako dobi cca 350 EUR, kjer je vštet tudi dodatek na delovno dobo in drugo.
Hvalalepa za odgovor.
Default avatar

viktrors23

sem prav tak presenecen..sem inv.3kategorije..izvzet iz rubeza po 159.clenu..zd..zpiz..bla bla..dobim nadomestilo za 3 mesce nazaj,ki sem jih cakal 4 mesce brez da bi mel za burek kaj sele da stanovanje placam,kr si na centru pac lahko vzamejo tolk casa kot se jim digne!no in potem mi se to revscino odtrgajo!!kak mi zivimo z 200e na mesec nobenga ne zanima..kak pa pahor nemore s 3jurji pa se zgrazajo vsi v politiki..hvala za posluh:)
Default avatar

fajfar marjan

mama je invalidska upokojenka. sedaj je dobila še zraven denarno pomoč 146 evrov pomoč in postrežba ker boluje za demenco. ker pa ima na računu izvržbo mi prosim povejte ali banka lahko odtegne dodatek za pomoč in postrežbo namreč dobi za šestmesecev nazaj, čeprav je to po zakonu izvzeto iz izvržbe prosim za odgovor
Default avatar

brpavlina

Načeloma tudi dodatka ne smejo rubiti. Hudič ima mlade v tem, da dobi za 6 mesecev skupaj. Tu si banke razlagajo zelo po svoje, večinoma seveda v škodo ljudi. Prva možnost je, da bodo trgali pet dodatkov, enega pustili, druga možnost pa je, da bodo trgali vse kar je nad 70% minimalnega dohodka, to se pravi, vse kar bo čez 420 eur. Rubiti ne smejo nič iz sociale! Tukaj se je najbolje o tem pogovoriti direktno na banki že pred prejemom in vztrajati, da so socialni prejemki izvzeti iz izvršbe, Če banka meni drugače, zagrozite s tožbo in izvršbo.
Pri tem opozarjam še na eno požrtno-butalsko-bančno. Banka bo rubila iz tega denarja najprej svoje stroške izvršbe. Tudi tega ne sme rubiti!!! Iz socialne seveda.
Default avatar

fajfar marjan

vprašala bi kje se moram pozanjimati da mi banka ne odtegne dodatka za pomoč in postrežbo - dobila sem namreč za 9 mesecev az nazaj ali mi lahko to odtegne in po katerem zakonu oz. členu če je to izvzeto iz izvržbe
Default avatar

Gapi

Mene pa zanima ce ti bankah lahko pobere odpravnino ce imas izvrzbo na racunu?
Default avatar

cukec

Zanima me ali so prejemki za rekreacijo izvzeti iz izvrzbe
Default avatar

kota 905

Zanima me ali so upokojenski prejemki za rekreacijo izvzeti iz izvrzbe