Forum: Starševski čvek

Postavite nemogoče vprašanje in dobili boste neverjetne odgovore! Anonimno in brez registracije. Največje slovensko virtualno mesto. Če ni objavljeno v tem forumu, se ni zgodilo!

vzorec kupoprodajne pogodbe?

Odgovori Nova tema
Default avatar copatarica 21 Nov 2006 18:14

Nujno rabim pomoč: kje bi dobila vzorec kupoprodajne pogodbe za zemljišče (kmetijsko)? Sem iskala po internetu (SLONEP,...) pa nič našla.
A jo mogoče katera ima??? Prosim, prosim!

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar druga 21 Nov 2006 19:49

KUPOPRODAJNA POGODBA

ki jo skleneta in dogovorita

1.__________________, _________________,
(v nadaljevanju: prodajalec)
EMŠO: ______________
Davčna številka: _______________
Osebni račun št.: ____________________ pri ___________________

2. ______________________, ___________________,
EMŠO: _________________
Davčna številka: ____________
Osebni račun št.: _____________________________ pri _____________________
(v nadaljevanju: kupec)

z naslednjo vsebino

UVODNE UGOTOVITVE
1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma kot nesporno ugotavljata sledeče:
- da je prodajalec lastnik nepremičnin parc. št. _______, ________, v izmeri _____ m2 in parc. št. _________, travnik, v izmeri ___ m2, obe k.o. ______;
- da ima nepremičnina parc. št. _________, travnik, v izmeri ____ m2, k.o. _______ v skladu z lokacijsko informacijo za promet z nepremičninami, z dne __________, št. _________, status stavbnega zemljišča znotraj ureditvenega območja naselij, na katerem ni objekta ter da ima nepremičnina parc. št. _____, travnik, v izmeri _____ m2, k.o. _______ v skladu z lokacijsko informacijo za promet z nepremičninami, z dne _______, št. ______________, status stavbnega zemljišča znotraj ureditvenega območja naselij, na katerem ni objekta;
- da sta pogodbeni stranki soglasni, da prodajalec proda, kupec pa kupi nepremičnini parc. št. _________, travnik, v izmeri _____ m2 in parc. št. ______, travnik, v izmeri ___ m2, obe k.o. _______.

PREDMET POGODBE
2. člen

Prodajalec proda bremen prosto, kupec pa kupi in sprejme v last ter posest nepremičnini parc. št. ________, travnik, v izmeri _______ m2 in parc. št. _______, travnik, v izmeri ___ m2, obe k.o. _______.


KUPNINA
3. člen

Kupnina za predmet pogodbe znaša ________ SIT .


Kupec je dolžan poravnati celotno kupnino v roku 8 dni od notarske overovitve pogodbe.


IZROČITEV NEPREMIČNIN

4. člen

Po plačilu celotne kupnine in obveznosti iz 3. člena te pogodbe bo prodajalec kupcu izdal brezpogojno zemljiškoknjižno dovolilo, ki bo sposobno za vpis lastninske pravice na nepremičninah, ki so predmet te pogodbe, v korist kupca.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da je kupec po plačilu celotne kupnine upravičen samostojno vložiti zemljiškoknjižni predlog za vpis lastninske pravice na nepremičninah, ki so predmet te pogodbe, v korist kupca.

ODGOVORNOST ZA STVARNE IN PRAVNE NAPAKE

5. člen

Prodajalec kupcu jamči za pravne in stvarne napake in izjavlja, da na predmetu pogodbe tretji nimajo pravic, in da je obveznosti, nastale do sklenitve te pogodbe iz kateregakoli naslova, v celoti poravnal in uredil.


6. člen

Stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore reševali sporazumno. V nasprotnem primeru bo spore reševalo pristojno sodišče po legi nepremičnin, ki so predmet te pogodbe.

Davek na promet nepremičnin, morebitni davek na dobiček plača prodajalec ali kupec – dogovoriti (po zakonu plača prodajalec!!!). Stroške notarske overitve in vknjižbe lastninske pravice plača prodajalec/kupec- dogovoriti.


7. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe morajo biti sklenjene v pisni obliki, ker so v nasprotnem primeru brez vsakega pravnega učinka.

8. člen

Ta pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.

Ta pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.V _______, dne ___________ V _______, dne _____________


KUPEC PRODAJALEC

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar ajat 21 Nov 2006 21:44

V gornji pogodbi manjka zemljiškoknjižno dovolilo!

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar cune 16 Jun 2009 16:31

ima še kdo kakšen vzorec kupoprodajne pogodbe? kupujem zazidljivo zemljišče.

lp

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar dejans 16 Jun 2009 16:32

ima še kdo kakšen vzorec kupoprodajne pogodbe? kupujem zazidljivo zemljišče.

lp

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Default avatar [email protected] 4 Jan 2010 12:21

lp.

s

Odgovori Citiraj sporočilo Povezava Prijavi objavo
Stran 1 od 1
Na vrh