Otroci s posebnimi potrebami in dolgotrajno bolni otroci

Odgovarjajo: Olga J. Bahun, mama z 21 letnimi izkušnjami, predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom • mag. Petra Tomc Šavora, prof. def. logopedinja

Educa Izobraževanje / Strokovni posvet: Šolanje otrok s posebnimi potrebami danes in jutri

Default avatar
Educa Izobraževanje / Strokovni posvet
Šolanje otrok s posebnimi potrebami danes in jutri
Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, torek 3. 2. 2009

Educa Izobraževanje bo v mesecu februarju pripravila izjemno pomemben strokovni posvet namenjen boljšemu razumevanju (in perspektivam) šolanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji. Posvet bo eden redkih, ki bo na enem mestu poskušal uravnoteženo prikazati različne prakse inkluzije. Posvet naj bi s tem osvetlil nekatere izmed teh praks in stališč ter jih z iskanjem ustreznih rešitev poskušal razviti v sprejemljiv kontekst znotraj danih možnosti in zaščite pravice otrok do ustrezne strokovne obravnave in ustreznih vzgojno – izobraževalnih programov. Čeprav je v Sloveniji Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami uveljavljen že osem let, smo se ne oziraje na zakon razvili vrsto različnih in nasprotujočih se praks glede načina in oblike vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Stališča in merila o možnostih vključevanja otrok z motnjami v duševnem razvoju v večinske ustanove v pedagoški stroki niso poenotena, prav tako niso poenotena znotraj pristojnih ministrstev in sorodnih institucij. Pojem in udejanjanje »inkluzije« se v praksi zelo različno kaže, sam pomen inkluzije pa je na žalost zamegljen in pogosto napačno razumljen. Verjetno ni potrebno posebej utemeljevati, da različni (ne-poenoteni) poskusi najbolj prizadenejo prav neposredne udeležence – otroke s posebnimi potrebami. Dobri nameni brez ustreznih strokovnih in zakonodajnih podlag se lahko sprevržejo v neželene pedagoške prakse.
Posvetu in udeležencem posveta bo s svojo udeležbo posebno pozornost uvodoma namenil tudi minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič.Predavatelji pa so vodilni in kompetentni strokovnjaki za različne pomembne projekte na področju vključevanja otrok s posebnimi potrebami in prihajajo iz Ministrstva za šolstvo in šport, Zavoda RS za šolstvo ter različnih izobraževalnih ustanov.

OSREDNJE TEME STROKOVNEGA POSVETA
• Pregled aktualnih projektov vključevanja otrok z motnjami v duševnem razvoju
• Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami po novi zakonodaji
• Spremembe v delovanju večinskih in specializiranih šol po uveljavitvi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
• Kakšni so nadaljnji koraki Ministrstva za šolstvo in šport v zvezi z vzgojo in izobraževanjem otrok z motnjami v razvoju
• Iskanje sprejemljivih praks in njihov razvoj v sistemske rešitve na nacionalni ravni

VABLJENI UDELEŽENCI
• Ravnatelji in pomočniki ravnateljev
• Šolski svetovalni delavci
• Učitelji in vzgojitelji
• Starši
• Vsi strokovni delavci, ki jih zanima šolanje otrok s posebnimi potrebami

TERMIN IN LOKACIJA IZOBRAŽEVANJA
Strokovni posvet bo potekal v Ljubljani v torek, 3.2.2009 na Fakulteti za
družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana (www.fdv.uni-lj.si).
Posvet se prične ob 9.00 uri in zaključi ob 16.00 uri.

VODENJE IN MODERIRANJE POSVETA
Programski vodja strokovnega posveta je mag. Matej Rovšek. Organizacijskivodja je Božidar Založnik iz EDUCA Izobraževanja.

PODROBNEJŠI PROGRAM POSVETA
08.15 – 09.00 Sprejem in registracija ter kava dobrodošlice
09.00 – 09.15 Pozdravni nagovori
- dr. Igor Lukšič, minister, Ministrstvo za šolstvo in šport
- Štefan Krapše, direktor Educa Izobraževanja
09.15 – 09.45 mag. Matej Rovšek, ravnatelj, Zavod za usposabljanje Janeza Levca Ljubljana, Šolanje otrok z motnjami v duševnem razvoju
09.45 – 10.45 prof. Katja Arzenšek, ravnateljica O.Š.Spodnja Šiška Ljubljana in prof. Sonja Dobravc, Višja svetovalka za OŠ s prilagojenim programom, vodja projektov, Zavod RS za šolstvo, OE Celje, Hkratno izvajanje programa devetletne osnovne šole in prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobraževalnim standardom v rednem oddelku O.Š. Spodnja Šiška – praktični prikaz izvedbe projekta
10.45 – 11.45 prof. Natalija Vovk Ornik, Vodja centra za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
Zavod RS za šolstvo, Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami
11.45 – 12.15 Odmor za napitek in zakusko
12.15 – 13.15 Ivka Sodnik, ravnateljica, O.Š. Orehek Kranj; Duša Geč, specialna pedagoginja,
O.Š. Orehek Kranj, Primer inkluzije otroka na O.Š. Orehek Kranj
13.15 – 14.15 dr. Andreja Barle Lakota, direktorica, Urad za razvoj šolstva, Ministrstvo za šolstvo in šport, Koncepti vključevanja otrok s posebnimi potrebami – sistemi vključevanja
14.15 – 14.30 Odmor za napitek

14.30 – 16.00 OMIZJE: Razkorak med inkluzijo, kot pravico do šolanja z vrstniki z značilnim razvojem in pravico do primernega programa, sodelujejo predavatelji in gostje posveta

Organizator si pridržuje pravico do manjših programskih sprememb oz. do odpovedi posveta v primeru premajhnega števila udeležencev, o čemer boste pravočasno obveščeni.

NE ZAMUDITE TOREJ STROKOVNEGA POSVETA, KI IMA AMBICIJO POSTAVITI KLJUČNA VPRAŠANJA IN PONUDITI NEKATERE ODGOVORE S STRANI NAJKOMPETENTNEJŠIH EKSPERTOV IN PRAKTIKOV! NA POSVETU BO KAJPAK VELIKO MOŽNOSTI ZA VPRAŠANJA PREDAVATELJEM IN ODPRTO DISKUSIJO OB ZAKLJUČNEM OMIZJU.

KOTIZACIJA IN PLAČILO
Kotizacija za pravne osebe znaša 90 EUR + DDV. Kotizacija za fizične osebe
(starše) znaša 30 EUR + DDV. Vključuje gradivo strokovnega posveta, napitke in
pogostitve med odmori. Kotizacijo plačati šele na osnovi izstavljenega računa.

INFORMACIJE TER PRIJAVE IN ODJAVE
Podrobnejše informacije vam bomo posredovali na :
MELIOR d.o.o., Educa IzobraževanjaGradnikove brigade 23; P. P. 181, 5000 Nova Gorica
Tel. 05 338 3992, Faks. 05 338 3994
E pošta: [email protected]

Vašo pisno prijavo pričakujemo najkasneje 3 dni pred pričetkom seminarja. Pošljete jo lahko na zgoraj navedene naslove po pošti in telefaksu. Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je 3 dni pred pričetkom posveta, sicer zaračunavamo
administrativne stroške v višini 20% od kotizacije.
V prijavi napišite naslednje podatke - PRIJAVNICA:
Ustanova:
Naslov prijavitelja: Pošta:
e-pošta Telefon
Matična št. Davčna št. Davčni zavezanec DA NE
Prijavljamo naslednje udeleženke/ce:
Ime Priimek:
Ime Priimek:Zaposlen/a kot Zaposlen/a kot
Dovoljujemo, da prijavljene udeleženke/ce vpišete v seznam prijavljenih DA NE
Dovoljujemo, da nas obveščate po e-pošti DA NE
Podpis odg. osebe
Datum:
Lep pozdrav in lep dan, Petra

_______________________________________
Bolečina ni nič manjša, samo s časoma se naučiš živeti z njo. Cmok v nebesa,
tvoja mami

Moderatorji

Olga J. Bahun , mama z 21 letnimi izkušnjami, predsednica uprave Ustanova - Fundacija za pomoč otrokom
OlgaJ.B.
mag. Petra Tomc Šavora , prof. def. logopedinja
petraT