fbpx

Zdravniška zbornica zaključila obravnavo primera Nekrep

Dogodki

Ljubljana, 24. januar 2013 – Zdravniška zbornica Slovenije je izdala odločbo, s katero se zdravnici mag. Zlatki Kanič, dr. med., zaradi večje strokovne pomanjkljivosti pri zdravljenju otroka na intenzivnem oddelku pediatrične klinike UKC MB za štiri mesece odvzame licenca. Z odločbo je zdravniška zbornica zaključila obravnavo primera Nekrep. Predsednik zdravniške zbornice prim. Andrej Možina, dr. […]

sodisce

Ljubljana, 24. januar 2013 – Zdravniška zbornica Slovenije je izdala odločbo, s katero se zdravnici mag. Zlatki Kanič, dr. med., zaradi večje strokovne pomanjkljivosti pri zdravljenju otroka na intenzivnem oddelku pediatrične klinike UKC MB za štiri mesece odvzame licenca. Z odločbo je zdravniška zbornica zaključila obravnavo primera Nekrep.

Predsednik zdravniške zbornice prim. Andrej Možina, dr. med., je ob tem povedal: Slovenski zdravniki obžalujemo ta tragični dogodek, ki je leta močno obremenjeval vse prizadete in sprožal polemike v strokovni in laični javnosti. V imenu institucije, ki predstavlja slovenske zdravnike, se iskreno opravičujem staršem in slovenski javnosti zaradi dolgotrajnosti postopka. Želim si, da bi vsi prizadeti v svojem dostojanstvu in bolečini zmogli sprejeti dokončno odločitev zdravniške zbornice.

Obravnavani primer je po strokovni plati zelo zapleten in kompleksen, saj gre za izjemno redko in težko prepoznavno presnovno obolenje. Prav zato so pri razreševanju tega primera sodelovali tudi tuji medicinski izvedenci pediatrične stroke. Ob nesporni ugotovitvi, da zdravljenje ni bilo ustrezno, je bilo potrebno upoštevati tudi mnenje izvedencev in strokovnjakov, da z ozirom na resnost obolenja ni mogoče z gotovostjo trditi, da bi tudi ustrezno in pravočasno zdravljenje spremenilo končni izid.

Pri svoji odločitvi se zdravniška zbornica v odločbi v največji meri opira na pravnomočno kazensko sodbo, kjer postopki zahtevajo najstrožjo stopnjo dokazovanja. V skladu z 149. členom Zakona o splošnem upravnem postopku je zdravniška zbornica kot organ, ki vodi upravni postopek, pri ugotavljanju dejanskega stanja vezana na pravnomočno sodbo kazenskega sodišča, s katero je zdravnica spoznana za krivo.

Tragični dogodek jemljemo slovenski zdravniki kot opomin in poduk za še bolj zavzeto delo pri svojem poslanstvu. Hkrati ne moremo mimo nespornega dejstva, da zagotavljamo Evropski uniji primerljivo kakovost zdravstva za znatno manj denarja, z manjšim številom zdravnikov in s povečanim tveganjem nevarnih dogodkov v neugodnih delovnih razmerah. Zato upravičeno pričakujemo izboljšanje razmer kakor tudi uveljavitev prakse razvitih držav v smeri nekrivdnega načina poravnave oškodovanim bolnikom.

Novo vodstvo zdravniške zbornice pripravlja podlage in spremembe, ki bodo omogočile, da bodo prejete vloge pred organi zdravniške zbornice obravnavane hitro in strokovno.

Zdravniška zbornica Slovenije 


Sledite nam