fbpx

UKC upošteva priporočila in ukrepe Računskega sodišča

Dogodki

Vodstvo UKC Ljubljana je že v času izvajanja revizije izvajalo ukrepe za izboljšanje stanja.

UKC Ljubljana

Sporočilo za medije iz UKC LJ:

Računsko sodišče Republike Slovenije je v UKCL opravilo revizijo o pravilnosti vodenja čakalnih seznamov in čakalnih dob za obdobje 2012. V revizijski pregled je bilo zajeto vodenje čakalnih seznamov na eni kliniki in štirih kliničnih oddelkih.

V UKCL pozdravljamo revizijo in ugotovitve Računskega sodišča, ki so potrdile, kar že dalj časa opozarja tudi UKCL – da so nujne spremembe toge pravne ureditve sistema čakalnih seznamov.

Vodstvo UKC Ljubljana je že v času izvajanja revizije izvajalo ukrepe za izboljšanje stanja 

V UKCL smo pričeli že v času revizije izvajati potrebne ukrepe: dopolnili smo Interna navodila za vodenje čakalnih seznamov v UKC Ljubljana in dokument objavili na spletni strani. Prav tako smo pristopili k izpopolnjevanju računalniških programov za elektronsko vodenje čakalnih seznamov. O teh dejavnostih smo tekoče obveščali tudi Računsko sodišče. Na podlagi svojih ugotovitev med revizijo in naših tekočih dejavnosti je Računsko sodišče decembra lani izdalo osnutek revizijskega poročila, kjer je ocenilo, da se zavedamo nepravilnosti in kot primer dobre prakse so izpostavili Ortopedsko kliniko, ki je med izvajanjem revizije v pretežni meri začela z obvladovanjem tveganj za neenakopravno obravnavo in ustreznim poročanjem v primeru odklonov, kar bo omogočilo učinkovit nadzor.

UKC Ljubljana je na predloženi dokument podal določene pripombe in pojasnila in jih dodatno utemeljil tudi na razčiščevalnem sestanku.

V UKCL se zavedamo pomembnosti enakopravne obravnave pacientov pri dostopu do zdravstvenih storitev, zato bomo v izvajanju popravljalnih ukrepov izvedli dodatne pričakovane izboljšave (izboljšana organizacija dela, izvajanje internih kontrol) z namenom, da bo lahko pacientom v celoti zagotovljena enakopravna dostopnost do zdravstvenih storitev.

Nekatera pravna določila so preveč toga

Tako UKCL kot tudi Računsko sodišče ugotavljamo, da moramo na tem področju uvesti določene izboljšave Med pregledom je bilo ugotovljeno, da so nekatera določila pravnih dokumentov glede načina in obsega dela pri vodenju čakalnih seznamov pretoga, zato bo treba podati predlog za dopolnitev oziroma spremembo Zakona o pacientovih pravicah, še posebej pa Pravilnika o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve.

Vsako leto obravnavamo več pacientov

V UKC Ljubljana trenutno vodimo 335 čakalnih seznamov, na katere je bilo konec leta 2013 uvrščenih 56.200 čakajočih bolnikov za specialistične ambulantne storitve, storitve funkcionalne diagnostike in hospitalne storitve.

Na ravni kliničnih oddelkov že dosledno upoštevamo in izvajamo določene postopke pri vodenju čakalnih seznamov, opisanih v internih navodilih za vodenje čakalnih seznamov v UKC Ljubljana, vzpostavljamo notranje kontrole poročanja in odpravljanja ugotovljenih odklonov glede pravilnosti vodenja čakalnih seznamov. Služba za pogodbene odnose z ZZZS bo povečala število internih nadzorov o pravilnosti vodenja čakalnih seznamov, ugotovitve podala vodstvu nadzorovanih klinik in oddelkov ter po potrebi zagotovila dodatna izobraževanja.

Pričakujemo pa, da bo novi minister za zdravje čim prej prisluhnil utemeljenim pripombam in spremenil navedeni Pravilnik tako, da bodo upoštevani strokovni argumenti in posebnosti pri odločanju o prioritetah, pomembnih za zdravstveno stanje pacienta.

UKCL v specialistično ambulantni dejavnosti letno obravnava vsako leto več bolnikov – v letu 2013 je opravilo pregled v specialistično ambulantni dejavnosti kar 767.508 pacientov, kar pomeni, da pacientom omogočamo večjo dostopnost do zdravstvene obravnave.

Vodstvo UKC Ljubljana se je že večkrat javno opredelilo, da striktno zagovarjamo načelo ločevanja javnega in zasebnega.

Služba za odnose z javnostmi UKC


Sledite nam