fbpx

Rezultati poslovanja javnih zdravstvenih zavodov v letu 2013

Dogodki

Vsi v analizi obravnavani javni zdravstveni zavodi (JZZ) (le 4 manjši zavodi niso vključeni) so v letu 2013 dosegli bistveno slabše rezultate poslovanja od že tako slabih rezultatov v preteklih štirih letih.

Vsi v analizi obravnavani javni zdravstveni zavodi (JZZ) (le 4 manjši zavodi niso vključeni) so v letu 2013 dosegli bistveno slabše rezultate poslovanja od že tako slabih rezultatov v preteklih štirih letih.

Tekoča izguba se je povečala skoraj za dvakrat in je ugotovljena v višini 47,0 milijonov EUR, presežki pa so znatno manjši oziroma celo manjši od polovice presežkov preteklega leta in znašajo le 4,2 milijona EUR.

Večino izgube leta 2013 je ugotovljena v bolnišnični dejavnosti, in sicer znaša 41,3 milijona EUR oziroma 88,0 % vse izgube (v letu 2012 17,3 milijone EUR), ostala izguba je nastala v zdravstvenih domovih v višini 4,1 milijona EUR in 1,4 milijona v že preoblikovanih zavodih za zdravstveno varstvo.

Tudi število zavodov z izgubo se je v letu 2013 povečalo (57 zavodov od 97 obravnavanih). Od tega je izgubo izkazalo kar 17 bolnišnic od skupaj 27 in celo število zdravstvenih domov z izgubo se je znatno povečalo glede na ugotovljene rezultate leta 2012 in je le-teh že več kot polovica oziroma 31 od vseh obravnavanih 55 zdravstvenih domov.

Kumulativna izguba se je v zdravstveni dejavnosti v letu 2013 v primerjavi z izgubo leta 2012 povečala za kar rekordnih 43,7 milijona EUR, kar je nekoliko manj kot je bila ugotovljena tekoča izguba v poslovnem letu 2013, in sicer za 3,3 milijona EUR. Ta podatek kaže na to, da so JZZ-ji del izgube pokrili s svojimi še ne razporejenimi presežki (prihranki) iz preteklih let.

Večina JZZ-jev (93) je obračunala oziroma izplačala razliko zaradi odprave tretje četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah (razlika v plači) in jo delno ali v celoti izkazala kot strošek poslovnega leta 2013. Razliko v plači so izplačale vse bolnišnice, vsi zavodi za zdravstveno varstvo in večina zdravstvenih domov (razen 3) ter en posebni zavod. V kolikor teh obveznosti v letu 2013 ne bi bilo, bi bil rezultat poslovanja JZZ-jev celo nekoliko boljši kot v letu 2012, kar kaže na to, da so vodstva JZZ-jev v letu 2013 uspešno načrtovala in izvajala varčevalne ukrepe, ki so bili potrebni zaradi težke vsesplošne finančne krize.

Ker namenskih sredstev za poravnavo te razlike v plači zavodi niso prejeli, so pa bili dolžni prvi del te obveznosti izplačati zaposlenim do konca meseca februarja, so to lahko realizirali le v breme sredstev namenjenih za tekoče poslovanje leta 2014. Na račun tega se bo dodatno slabšala likvidnost zdravstvenih zavodov, roki plačil dobaviteljem pa se bodo še podaljšali. Zato obstaja realna možnost, da se bodo v prihodnjih mesecih pojavljale motnje pri zagotavljanju tekoče likvidnosti oziroma pri realizaciji obveznosti (dobavitelji, plače).

Poleg navedenih podatkov je za celovito oceno poslovanja zavodov v preteklem letu potreben tudi podatek o višini dolgov oziroma neplačanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev in ostalih poslovnih partnerjev. Te podatke zbiramo in jih bomo predvidoma zbrali tekom današnjega dne in vam jih bomo naknadno z komentarjem tudi posredovali.


Sledite nam