fbpx

Osvobodilna fronta Slovenskega naroda (OF)

Obvestila

OF je slovenska politična organizacija, ki je nastala kot odgovor na okupacijo slovenskega ozemlja v drugi svetovni vojni.

Osvobodilna fronta (OF) je slovenska politična organizacija, ki je nastala kot odgovor na okupacijo slovenskega ozemlja v drugi svetovni vojni. Poleg oboroženega boja proti okupatorju je Osvobodilno fronto zaznamovalo tudi medvojno in povojno nasilje nad civilnim prebivalstvom. V Sloveniji pa so še vedno huda nasprotja glede vloge OF v povojnih pobojih pripadnikov domačih protirevolucionarnih sil. V spomin na ta dogodek v Sloveniji praznujemo Dan upora proti okupatorju.

Ustanovitev
Ustanovni sestanek OF je bil 26. aprila 1941 v stanovanju književnika Josipa Vidmarja v Rožni dolini v Ljubljani. Organizacija se je do napada na Sovjetsko zvezo junija 1941 imenovala Protiimperialistična fronta.

Pobudnik za ustanovitev OF je bila KPS, na ustanovnem sestanku pa so poleg njenih predstavnikov sodelovali še predstavniki krščanskih socialistov, Sokola in kulturnih delavcev. Naknadno so se vključile še druge skupine: Stara pravda, Zveza društev kmečkih fantov in deklet …

Na prvem sestanku so prišla najbolj do izraza načela komunistične partije, ki je bila zavezana smernicam KPJ in Kominterne – ta je menila, da so tako fašistične kot zahodne države enako odgovorne za začetek druge svetovne vojne. Po ustanovnem sestanku OF so se začele priprave na oboroženo vstajo, do katere je prišlo po nemškem napadu na SZ junija 1941. Osvobodilna fronta se je širila, na terenu se je ustvarjala mreža odborov, v katere so ljudje množično vstopali. Osnovna organizacijska mreža je nastajala predvsem po zaslugi razvejene komunistične organizacije.

stare_fotografije_skatla

OF je že leta 1941 sestavila svoja gesla (cilje) in program, ki seje imenoval Temeljne točke Osvobodilne fronte OF (program z najširšo podporo pri ljudskih množicah). Cilje so ves čas vojne določneje opredeljevali.

V Temeljnih točkah OF so se zavzeli za:

 • Proti okupatorjem je treba vršiti neizprosno oboroženo akcijo.
 • Ta akcija predstavlja izhodišče za osvoboditev in združitev vseh Slovencev.
 • Stoječ na stališču naravne in usodne skupnosti jugoslovanskih narodov OF ne priznava razkosanja Jugoslavije in deluje z vsemi silami za slogo in enotnost njenih narodov. Hkrati stremi k povezanosti slovanskih narodov pod vodstvom velikega ruskega naroda na temelju pravice slehernega naroda do samoodločbe.
 • Z osvobodilno akcijo in aktivizacijo slovenskih množic preoblikuje OF slovenski narodni značaj. Slovenske ljudske množice, ki se borijo za svoje narodne in človeške pravice, ustvarjajo nov lik aktivnega slovenstva.
 • Vse skupine, ki sodelujejo v OF, so se obvezale, da bodo lojalne v medsebojnih odnosih.
 • Po narodni osvoboditvi prevzame na slovenskem ozemlju oblast OF slovenskega naroda kot celota.
 • Po narodni osvoboditvi uvede OF dosledno ljudsko demokracijo. Vsa vprašanja, ki presegajo okvir narodne osvoboditve, se bodo reševala na dosleden ljudski demokratični način.
 • V skladu s slovesnimi izjavami Churchilla, Roosvelta in Stalina bo po svoji narodni osvoboditvi o notranji ureditvi Združene Slovenije in o svojih zunanjih odnosih odločil slovenski narod sam. OF bo to elementarno pravico slovenskega naroda uveljavila in branila z vsemi sredstvi.
 • Narodna vojska na slovenskem ozemlju raste iz Slovenskih narodno-osvobodilnih partizanskih čet in Narodne zaščite, kamor se pozivajo vsi zavedni Slovenci.

Gesla OF

 • Pravica slovenskega naroda do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve in združitve z drugimi narodi.
 • Osvoboditev in združitev razkosanega slovenskega naroda, vključno s koroškimi in primorskimi Slovenci.
 • Sloga in enotnost zasužnjenih narodov Jugoslavije in vsega Balkana v njihovem boju za osvoboditev.
 • SZ je vodilna sila in glavna opora v osvobodilnem boju slovenskega naroda in vseh zatiranih narodov, je vzor enakopravnega sožitja med narodi.
 • Osvoboditev je možna samo na ruševinah imperializma.
 • Brez boja proti lastni izdajalski kapitalistični gospodi se zatirani narod ne more osvoboditi. Bratstvo in mir med narodi morata biti rezultat protiimperialističnega boja, ki bo porušil imperializem.

Vir: Wikipedia

Foto: Pinterest


Sledite nam