fbpx

Vir­tual­na me­di­ci­na

Zavod MON

Por­tal http://www.med.over.net je slo­ven­skim upo­rab­ni­kom pred šti­ri­mi leti od­prl do­voz na sve­tov­no splet­no av­to­ce­sto, pos­ve­če­no vpra­ša­njem s po­droč­ja zdrav­ja in bo­lezni. Opi­sa­na je struk­tu­ra naj­bolj po­go­stih vpra­šanj v tem ob­dob­ju.   Bog je us­tva­ril čas,…

Por­tal http://www.med.over.net je slo­ven­skim upo­rab­ni­kom pred šti­ri­mi leti od­prl do­voz na sve­tov­no splet­no av­to­ce­sto, pos­ve­če­no vpra­ša­njem s po­droč­ja zdrav­ja in bo­lezni. Opi­sa­na je struk­tu­ra naj­bolj po­go­stih vpra­šanj v tem ob­dob­ju.

Bog je us­tva­ril čas, člo­vek pa na­gli­co, pra­vi arab­ski pre­go­vor. Kljub temu, da še ved­no jemo le z eno žli­co in lah­ko se­di­mo le na enem sto­lu ter spi­mo na eni po­ste­lji, nas stal­no pre­ga­nja ob­ču­tek po­manj­ka­nja ča­sa. Z no­stal­gi­jo se ozi­ra­mo po na­ših pred­ni­kih, ki so po na­šem pre­pri­ča­nju us­pe­li ži­ve­ti bolj umir­je­no. Ven­dar temu za­go­to­vo ni bilo tako. Ob da­naš­nji hudi uri se mi je pri­kra­del spo­min na čas iz­pred tri­de­set let in na ru­sti­kal­no ro­mantiko na­še­ga doma. Ta­krat se si­cer ni mu­di­lo na­pi­sa­ti pris­pev­ka ali od­go­vo­ri­ti od­go­vo­rov želj­nim lju­dem na splet­ni stra­ni, ven­dar se nam je od ra­ne­ga ju­tra da­lje mu­di­lo po­sto­ri­ti šte­vil­na opra­vi­la, da bi us­pe­li pred dež­jem pos­pra­vi­ti seno. In ko se je uli­lo kot iz ška­fa, nas je to po­šte­no vzne­je­vo­lji­lo, kot nas da­nes kak­šna ovi­ra na poti k us­pe­šne­mu za­ključ­ku na­še­ga dela. Kmet na so­sed­njem trav­ni­ku pa je samo za­mah­nil re­koč: »Kdor ga je zmo­čil, ga bo pa še po­su­šil.«

Ved­no so bili na sve­tu ljud­je raz­lič­nih zna­čaj­skih po­tez, raz­lič­ne pros­vet­lje­no­sti in s šte­vil­ni­mi drob­ni­mi ali huj­ši­mi zdravs­tve­ni­mi te­ža­va­mi. Do­ber so­sed­ski nas­vet iz­ku­še­nih mam je ve­li­ko­krat po­ma­gal k laj­ša­nju teh prob­le­mov. V so­dob­ni druž­bi se je krog znan­cev zo­žil in le ma­lo­ka­te­ra dru­ži­na ima še ved­no v svo­jem kro­gu sta­rej­še, ki bi poz­na­li zdra­vil­sko tra­di­ci­jo. Hkra­ti pa je priš­lo do šte­vil­nih spoz­nanj, ki izri­va­jo sto­let­ne iz­kuš­nje z učin­ko­vi­tej­ši­mi in bolj prak­tič­ni­mi ukre­pi. V Slo­ve­ni­ji ima­mo zah­va­lju­joč so­cial­no na­rav­na­ne­mu prejš­nje­mu druž­be­ne­mu si­ste­mu ši­ro­ko mre­žo zdravs­tve­ne služ­be, ki je do­stop­na vsa­ko­mur. Tudi druž­ba in ko­mu­ni­ka­ci­je v druž­bi so se raz­vi­le do ne­slu­te­nih meja in si­li­jo da­leč pre­ko njih. Ob vsem tem ni pre­se­net­lji­vo, da ljud­je že­li­jo iz­ko­ri­sti­ti mož­nost in si čim bolj us­pe­šno po­ma­ga­ti pri pre­ma­go­va­nju last­nih te­gob. Is­ka­nje raz­lič­nih nas­ve­tov pre­ko sple­ta je po­sta­lo ne­kaj po­vsem vsak­da­nje­ga. Por­tal http://www.med.over.net je pred šti­ri­mi leti od­prl do­voz na to av­to­ce­sto tudi slo­venskim upo­rab­ni­kom. Kot stal­ni so­de­la­vec za po­droč­je dru­žin­ske me­di­ci­ne sem imel mož­nost sprem­lja­ti za­ni­ma­nje lju­di za ano­nim­ne nas­ve­te s tega po­droč­ja. Naj­bolj pre­se­net­lji­va je bila stal­na rast šte­vi­la vpra­šanj, ne da bi to mož­nost po­se­bej og­la­še­va­li.

Vse­bin­sko so se vpra­ša­nja sko­zi ob­dob­ja ne­ko­li­ko spre­mi­nja­la, pri­ha­ja­la so kot v va­lo­vih o te­mah, o ka­te­rih nam je vsem ne­pri­jet­no go­vo­ri­ti z dru­gi­mi – o spol­no­sti, im­po­ten­ci, he­me­roi­dih – pa kot is­ka­nje dru­ge­ga zdrav­niš­ke­ga mne­nja, ali kot po­zab­lje­no vpra­šanje zdrav­ni­ku, ki ga je člo­vek mor­da obi­skal pred krat­kim in po­za­bil pov­pra­ša­ti do­lo­če­no po­drob­nost, ali se je na­njo spom­nil še­le ka­sne­je. Da­nes se vpra­ša­nja do­pol­nju­je­jo in nad­gra­ju­je­jo. Spra­še­val­ci vest­no pre­bi­ra­jo sta­rej­še od­go­vo­re na po­dob­ne teme in po­tem po­stav­lja­jo do­dat­na ali bolj po­drob­na vpra­ša­nja. Po­go­sto pri­ča­ku­je­jo po­ja­sni­lo raz­lič­nih iz­vi­dov, mne­nje o rav­na­nju zdrav­ni­kov, nas­vet za us­trez­no pre­hra­no ob do­lo­če­ni bo­lez­ni, hi­ter nas­vet za kak­šno akut­no na­sta­lo bo­le­zen. Spra­šu­je­jo, ker bi si radi pri­hra­ni­li obisk pri zdrav­ni­ku, ali pa ga ne že­li­jo obre­me­nje­va­ti s svo­ji­mi prob­le­mi. Zla­sti sled­nje ka­že na ve­li­ko so­cial­no os­veš­če­nost na­ših lju­di.

Po­go­sto se po­jav­lja­jo vpra­ša­nja, ki se po­sred­no ali ne­po­sred­no na­na­ša­jo na zna­ke in ob­čut­ja s po­droč­ja srca ali dru­gih no­tra­njih or­ga­nov. Po­go­sto se iz­ka­že, da ni­ma­jo or­gan­ske os­no­ve. Mno­gi ži­vi­mo stre­sno živ­lje­nje, ali so stre­sni do­god­ki del na­še­ga vsak­da­nji­ka. V na­tr­pa­nem ur­ni­ku zmanj­ku­je ča­sa za us­trez­no psi­hič­no pre­de­la­vo ta­kih do­god­kov, zato se nam ko­pi­či­jo. Sča­so­ma lah­ko pri ne­ka­te­rih to vpli­va na du­šev­nost ter pov­zro­ča šte­vil­ne in raz­no­li­ke du­šev­ne mot­nje, med ka­te­ri­mi se jih vsaj če­tr­ti­na ka­že tudi s te­le­sni­mi zna­ki, ki so na moč po­dob­ni te­le­snim bo­lez­nim. Raz­bi­ja­nje srca, sti­ska­nje ali zba­da­nje v pr­sih, bo­le­či­ne v tem delu te­le­sa in strah pred smrt­jo po­go­sto vzne­mi­ri lju­di vseh sta­ro­sti, da pi­še­jo na fo­rum. Če­prav so sli­ke po­go­sto zna­čil­ne za te­sno­bo ali de­pre­si­jo, jih je brez mož­no­sti do­dat­ne­ga po­go­vo­ra ali pre­gle­da po­go­sto tež­ko po­pol­no­ma za­nes­lji­vo pri­pi­sa­ti psi­hič­nim te­ža­vam. Kljub temu se spra­še­val­ci naj­več­krat zelo po­zi­tiv­no od­zo­ve­jo in z do­dat­ni­mi po­ja­sni­li po­ma­ga­jo na poti k diag­no­zi. Mar­sik­daj k po­ja­sni­tvi po­ma­ga­jo tudi po­zi­tiv­ne iz­kuš­nje dru­gih obi­sko­val­cev splet­nih stra­ni s po­dob­ni­mi prob­le­mi.

S so­de­lo­va­njem pri od­go­vo­rih na por­ta­lu med.over.net sem ve­li­ko pri­do­bil. Se­daj tudi ve­li­ko bo­lje ra­zu­mem te­ža­ve bol­ni­kov in po­men dol­ge­ga ter sproš­če­ne­ga pos­ve­ta v am­bu­lan­ti, da se bol­nik la­že od­lo­či in za­sta­vi tudi bolj de­li­kat­no a žgo­če vpra­ša­nje, za­ra­di ka­te­re­ga je mo­go­če sploh pri­šel na obisk. Če­prav štu­den­tom in mla­dim zdrav­ni­kom dru­žin­ske me­di­ci­ne ne­pre­sta­no pou­dar­ja­mo po­men spo­ra­zu­me­va­nja in oseb­ne­ga sti­ka z bol­ni­kom, obisk na splet­nih stra­neh ka­že, da v am­bu­lan­ti ni­smo ved­no us­pe­šni, hkra­ti pa do­ka­zu­je, da je ne­ka­te­re di­le­me mo­go­če raz­re­ši­ti tudi po tej poti. To­rej, ko­mur ne uspe do­bi­ti vseh od­go­vo­rov pri zdrav­ni­ku, vsaj del­ček lah­ko po­ja­sni­mo na šte­vil­nih fo­ru­mih.

doc. dr. Jan­ko Ker­snik, dr. med., dru­žin­ski zdrav­nik, Kranj­ska gora

Članek iz revije Za srce, ki jo izdaja društvo Za srce


Sledite nam