fbpx

Ustanovni akt

Zavod MON

Namen zavoda je pomagati ljudem in drugim organizacijam pri doseganju izboljšanja kvalitete življenje. To bo Zavod skušal doseči z organizacijo izobraževalnih prireditev, izdajanjem in založništvom strokovnih in informativnih publikacij. Zavod se bo povezal s strokovnjaki iz različnih področij in zainteresirani javnosti ponudil tudi strokovno svetovanje za izboljšanje njihove kvalitete življenja.

ZAVOD ZA IZBOLJŠEVANJE KVALITETE ŽIVLJENJA – MED.OVER.NET
Zavod Med.Over.Net
Matična številka:1957066
Sedež: Glinek 22, 1291 Škofljica
DŠ:29763371

Direktor: Primož Cimerman
Člani: Moderatorji, strokovni sodelavci in uporabniki spletnega portala

POGODBO O USTANOVITVI ZAVODA

Zavod za izboljševanje kvalitete življenja – Med. Over. Net
I. IME IN SEDEŽ ZAVODA

l. člen

Ime zavoda je: Zavod za izboljševanje kvalitete življenja –  Med.Over.Net
Skrajšano ime zavoda je: Zavod Med.Over.Net
Sedež zavoda je: Glinek 22, 1291 Škofljica

2. člen

Zavod Med.Over.Net (v nadaljevanju zavod) se bo ukvarjal z delom na področju izobraževanja, zdravstva in socialnega varstva.

Namen zavoda je pomagati ljudem in drugim organizacijam pri doseganju izboljšanja kvalitete življenje. To bo zavod skušal doseči z organizacijo raznih izobraževalnih prireditev in izdajanjem ter založništvom strokovnih in informativnih publikacij. Zavod se bo povezal s strokovnjaki iz različnih področij in zainteresirani javnosti ponudil tudi strokovno svetovanje za izboljšanje njihove kvalitete življenja.

Zavod bo ob uporabi informacijskih tehnologij preučeval in raziskoval tudi javno mnenje, poznavanje in zanimanje ljudi za različne rešitve in pomoč, ter po obdelavi dobljenih rezultatov skušal delovati tam, kjer bi ljudje najbolj potrebovali pomoč.

Pomagal bo pri nabavi naprav ali opreme, potrebne za izboljševanje kvalitete človeških življenj. Spodbujal bo tudi iskanje novih možnosti in rešitev z razpisi za izdelavo raziskovalnih del in prosvetiteljskih prispevkov.

II. DEJAVNOSTI ZAVODA

3. člen

Dejavnosti zavoda so:

22.110 Izdajanje knjig
22.120 Izdajanje časopisov
22.130 Izdajanje revij in periodike
22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
22.150 Drugo založništvo
72.300 Obdelava podatkov
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije
73.104  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine
73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
74.110  Pravno svetovanje
74.130  Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.400  Oglaševanje
74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
80.421  Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
92.130 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja zavoda.

5. člen

Dejavnost zavoda se lahko spremeni le s soglasjem ustanovitelja.

6. člen

Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje s soglasjem ustanovitelja.

III. ORGANI ZAVODA

7. člen

Organi zavoda so:

svet zavoda
strokovni svet
direktor
klub Med.Over.Net

12. člen

Klub Med.Over.Net sestavljajo simpatizerji zavoda, ki se lahko v klub prostovoljno včlanijo. Klub Med.Over.Net lahko sporoča svetu zavoda svoje predloge in ideje o delovanju in prihodnosti zavoda. Svet zavoda na te pobude pri svojih odločitvah ni vezan. Pri dajanju pobud znotraj kluba Med.Over.Net so vsi člani enakopravni.

Način včlanitve, pravice in dolžnosti članov Kluba Med.Over.Net in njegovo delovanje se podrobneje uredi s statutom in drugimi akti zavoda.

IV.ORGANIZACIJA ZAVODA

13. člen

Način dela in organizacijo določa statut in drugi ustrezni akti zavoda.

VI. VIRI, NAčINI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO ZAVODA

l5.člen

Zavod pridobiva sredstva za delo: – s prispevki ustanoviteljev;
– s sponzorstvom;
–  s subvencijami;
– z darili občanov in prostovoljnim delom;
– z donacijami;
– s prostovoljnimi prispevki;
– iz zapuščin in volil;
– iz sredstev javnih razpisov;
– iz članarine kluba;
– od plačil za storitve in izdelke;

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZAVODA ZA
OBVEZNOSTI ZAVODA

l8.člen

Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določata zakon in ta akt o ustanovitvi.

l9.člen

Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.

Za obveznosti zavoda, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, ustanovitelja ne odgovarjata.

IX. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN USTANOVITELJEM

20.člen

Zavod za potrebe opravljanja svojih nalog lahko zaposluje delavce na podlagi kadrovskega načrta, ki ga sprejme svet zavoda.

Delavci uresničujejo svoje pravice, ki jim gredo iz delovnega razmerja oz. opravljajo delo na podlagi pogodbe in v skladu z kolektivno pogodbo.

X. STATUSNE SPREMEMBE

21. člen

O statusnih spremembah, povezovanju in združevanju zavoda odloča ustanovitelj po postopku in na način, določen s statutom zavoda.

XI. TRAJANJE IN PRENEHANJE ZAVODA

22.člen

Zavod je ustanovljen za nedoločen čas.

Zavod preneha v primerih in po postopku, določenim z zakonom.

V primeru prenehanja zavoda se sredstva, ki ostanejo po zaključenem stečajnem postopku ali likvidaciji, razdelijo v skladu z veljavno zakonodajo.

XII. VPIS V SODNI REGISTER

23. člen

Z vpisom v sodni register zavod pridobi pravno in poslovno sposobnost.

24.člen

Direktor zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno za imenovanje sveta zavoda v roku 6 mesecev od vpisa v sodni register.

XIII. USTANOVITVENI STROŠKI

25.člen

Vsi stroški, ki so potrebni za ustanovitev zavoda, so stroški zavoda.

XIV. REŠEVANJE SPOROV

26.člen

Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s tem aktom je pristojno sodišče v Ljubljani.

XV. KONčNE DOLOČBE

27.člen

Direktor zavoda je Primož Cimerman,

30. člen

Škofljica, 17. 6. 2004

Zavod za izboljšanje kvalitete življenja


Sledite nam