fbpx

Svet zavoda UKCL sprejel finančni načrt za leti 2011 in 2012

arhiv

Predlagani finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je pripravljen za dve leti (2011/12) in je prvič pripravljen še pred začetkom novega poslovnega obdobja. Svet zavoda…

Predlagani finančni načrt Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana je pripravljen za dve leti (2011/12) in je prvič pripravljen še pred začetkom novega poslovnega obdobja. Svet zavoda UKCL je finančni načrt 2011/12 ocenjeval z vidika delovnega programa zdravljenja bolnikov, strokovnega razvoja, uravnoteženega poslovanja in zagotavljanja uresničevanja strateških ciljev UKCL. Še posebej pa je Svet zavoda ocenjeval pripravljen program dela z vidika 5 priporočil sveta Zavoda, in sicer  izboljšanja upravljanja, učinkovitosti dela, izboljšanja kakovosti, informacijsko podprtega javnega naročanja in krepitev trženja. Člani Sveta  zavoda so na današnji seji menili, da je pripravljen dokument dober in sprejeli finančni načrt za leti 2011 in 2012.

UKC Ljubljana je pripravil finančne načrte po posameznih organizacijskih enotah UKC Ljubljana. S tem je managementu klinik in institutom – predstojnikom in glavnim medicinskim sestram pa tudi poslovnim in strokovnim direktorjem klinik – pripravljeno orodje za učinkovito vodenje svojih enot. Znan je program, ki ga mora vsaka enota opraviti v naslednjih dveh letih in sredstva, ki jih ima enota na voljo za izvedbo tega programa. Že v začetku letošnjega leta so sprejeli sklep, da bodo enote, ki bodo poslovale s presežkom prihodkov, polovico tega presežka lahko namenile za izobraževanje ali za nabave opreme po lastni presoji. Ta sklep bodo izvajali tudi v letih, na katera se nanaša ta finančni načrt. Prav tako se bo nadaljevalo s pode spodbudno nagrado za kakovost, ki najboljšim petim enotam omogoča razvoj po lastni presoji.

Generalni direktor UKCL mag. Simon Vrhunec je dejal: «S poslovnega vidika je pred Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana zelo težko obdobje. Recesija je v slovensko gospodarstvo zarezala bolj, kot smo pričakovali. Zniževanje cen zdravstvenih programov se je nadaljevalo, na srečo pa smo, ob veliki podpori Ministrstva za zdravje konec leta pridobili priznane nekatere programe, ki jih v UKC Ljubljana izvajamo v korist bolnikov že dolga leta brez finančnega pokritja. Ti programi se bodo sicer v naslednjih letih financirali v celoti, kljub temu pa se v naslednjih dveh letih lahko nadejamo nadaljnjih pritiskov za zniževanje cen bolnišničnih storitev in zapiranje oči pred dejstvom, da se medicina draži in da je vloga UKC Ljubljana tudi ta, da zagotavlja razvoj slovenske medicine in zdravstva. Ker smo dolžni finančni načrt pripraviti na točno določenih izhodiščih, lahko pričakujemo, da bo potrebno pripraviti tudi rebalans, v kolikor se bo makroekonomska situacija v državi poslabševala.«

Program dela UKCL temelji na sklenitvi pogodbe z ZZZS za leto 2011. Glede na dejstvo, da je splošni dogovor 2011 za financiranje zdravstvenih programov znan kot tudi sprejeti aneksi k Splošnemu dogovoru 2011 so glavni okviri za vsebino in vrednost zdravstvenih programov znani tudi za UKCL.

Predsednica Sveta zavoda Elda Gregorič Rogelj je ob tem dejala: «Ob obravnavi tega dokumenta smo člani Sveta zavoda dali vrsto predlogov za vsebinsko dopolnitev dokumenta, ki ga bo vodstvo pripravilo do prve spremembe finančnega načrta. Predlogi so namenjeni celovitejšemu pristopu k programu UKCL in vrednotenju storitev. Program dela UKCL mora biti programsko dopolnjen z vidika jasnejše določenih zdravstvenih izidov, z vidika preglednejše opredelitve plačljivih storitev, dopolnitve z novimi projekti, ki jih bo UKCL pričel izvajati v letu 2011/12. Podane pa so bile tudi pobude za spremembo oziroma dopolnitve strategije UKCL, h kateri bodo pristopili takoj v začetku 2011. Člani Sveta zavoda so predlagali, da vodstvo UKCL preuči vse možnosti za izvajanje dopolnilnih in plačljivih programov, upoštevaje razpoložljive zmogljivosti.«

V letu 2011 bodo v UKCL pristopili k sistematični notranji presoji po posameznih strokovnih enotah, kar bo temelj za pričetek aktivnosti za pridobitev mednarodne akreditacije. V letu 2010 so začeli z intenzivnim delom na področju kliničnih poti in jih tudi uspešno uvedli v klinično prakso. S to dejavnostjo bomo nadaljevali tudi v letu 2011 in pričeli s sistematičnim uvajanjem strokovnih smernic v klinično delo. Pripravljeni so že vsi obrazci za evidentiranje vsebine konferenc o izidih in zapletih zdravljenja (MM konference), ki jih bomo implementirali v strokovno delo v začetku leta 2011.

V zdravstveni negi bodo tudi v letu 2011 in 2012 nadaljevali z vsemi aktivnostmi, s ciljem ustvariti pogoje za pridobitev ISO standarda UKC Ljubljana; posodobili bodo standarde tipičnih postopkov, posegov in protokolov ter jim dodali časovni normativ.
Na področju kadrovske politike bodo vpeljali dodatne elemente za merjenje in primerjanje obremenjenosti izvajalcev zdravstvene nege na hospitalnih oddelkih in s tem omogočili objektivnejše razporejanje kadra znotraj klinik in kliničnih oddelkov. Vzporedno bodo vzpostavili informacijsko podporo »upravljanja s posteljami« in s tem zagotovili dnevni pregled nad zasedenostjo bolniških postelj. V najzahtevnejših enotah bodo postopno spreminjali izobrazbeno strukturo v korist diplomiranih medicinskih sester, saj to narekujejo vedno težji in kompleksnejši pacienti.

Nadaljevali bodo z merjenjem zadovoljstva pacientov in jih preko Sveta pacientov spodbujali k aktivnejši vlogi v procesu zdravstvene obravnave.

Vir: Univerzitetni klinični center Ljubljana


Sledite nam